Life for Science. Science for Life.

Cíle studijního programu

Cílem studia je vzdělávat studenty v oblasti věd o živé přírodě a připravovat je jako vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou činnost. Úvodní část studia je vyhrazena prohloubení teoretických a praktických znalostí. Paralelně s tím probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci. Studenti jsou školitelem vedeni, aby byli schopni samostatně realizovat všechny fáze vědeckého projektu. Jsou též vedeni ke zpracování získaných experimentálních dat metodologicky relevantně, stejně tak k jejich interpretaci a následné prezentaci v různých formách. Program je vysoce multidisciplinární a ve srovnání s tradičním studiem biologie je více zaměřen metodologicky a analyticky. Díky přístupu ke špičkové infrastruktuře, mohou studenti lépe kombinovat různé biochemické, bioanalytické i vizualizační instrumentální techniky s řešením biologických problémů, což zvyšuje dopad jejich vědecké činnosti i následně jejich flexibilitu uplatnění na trhu práce včetně pozic v mimoakademické sféře, např. v rámci existujících biotechnologických firem či v nově vznikajících spin-off.

Koncepce programu reflektuje současnou úroveň poznatků vědy, potřeby trhu práce a celkové trendy v oboru. Současně těží ze systému podpory v rámci tzv. CEITEC PhD School, která představuje koncepci péče o doktorské studenty zapojené do výzkumných týmů v CEITECu a současně klade důraz na rozšíření kompetencí budoucích absolventů v socio-manažerských, technologických a přenositelných dovednostech. Ty jim umožní vést svou navazující výzkumnou činnost efektivním a moderním způsobem a poskytnou jim velmi dobrý přehled o etických aspektech výzkumu nezbytných pro bádání v oblasti živých věd a výzkumu a vývoji obecně.

Program cílí na mezinárodní uplatnění absolventů. Je připravován v české i anglické verzi, výuka většiny předmětů, všech seminářů a ve velké míře i výzkumná činnost probíhá v anglickém jazyce. Prostředí na CEITEC MU je významně mezinárodní, takže studenti jsou exponováni komunikaci v angličtině nejen při oficiální výuce, ale prakticky všude v rámci CEITEC.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je vzdělávat studenty v oblasti věd o živé přírodě a připravovat je jako vysoce kvalifikované pracovníky pro vědeckou činnost. Úvodní část studia je vyhrazena prohloubení teoretických a praktických znalostí. Paralelně s tím probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Samotné těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní vědecké práci. Studenti jsou školitelem vedeni, aby byli schopni samostatně realizovat všechny fáze vědeckého projektu. Jsou též vedeni ke zpracování získaných experimentálních dat metodologicky relevantně, stejně tak k jejich interpretaci a následné prezentaci v různých formách. Program je vysoce multidisciplinární a ve srovnání s tradičním studiem biologie je více zaměřen metodologicky a analyticky. Díky přístupu ke špičkové infrastruktuře, mohou studenti lépe kombinovat různé biochemické, bioanalytické i vizualizační instrumentální techniky s řešením biologických problémů, což zvyšuje dopad jejich vědecké činnosti i následně jejich flexibilitu uplatnění na trhu práce včetně pozic v mimoakademické sféře, např. v rámci existujících biotechnologických firem či v nově vznikajících spin-off.

  Koncepce programu reflektuje současnou úroveň poznatků vědy, potřeby trhu práce a celkové trendy v oboru. Současně těží ze systému podpory v rámci tzv. CEITEC PhD School, která představuje koncepci péče o doktorské studenty zapojené do výzkumných týmů v CEITECu a současně klade důraz na rozšíření kompetencí budoucích absolventů v socio-manažerských, technologických a přenositelných dovednostech. Ty jim umožní vést svou navazující výzkumnou činnost efektivním a moderním způsobem a poskytnou jim velmi dobrý přehled o etických aspektech výzkumu nezbytných pro bádání v oblasti živých věd a výzkumu a vývoji obecně.

  Program cílí na mezinárodní uplatnění absolventů. Je připravován v české i anglické verzi, výuka většiny předmětů, všech seminářů a ve velké míře i výzkumná činnost probíhá v anglickém jazyce. Prostředí na CEITEC MU je významně mezinárodní, takže studenti jsou exponováni komunikaci v angličtině nejen při oficiální výuce, ale prakticky všude v rámci CEITEC.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat metodiky a modely v oblasti věd o živé přírodě
  • sepsat a k publikaci připravit kritický vědecký text v podobě odborných článků ve výše zmíněných vědních oblastech věd o živé přírodě
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém foru
  • chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti ve výše zmíněných vědních oblastech věd o živé přírodě
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj, a to nejen ve výše zmíněném oboru, ale obecně v rámci vědecko-výzkumné činnosti
  • rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem
  • využívat získané přenositelné zkušenosti viz nabízené kurzy přenositelných dovedností a další workshopy plánované v rámci individuálního profesního rozvoje
 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce představuje výsledky tvůrčí činnosti, kterou uchazeč vykonal v průběhu studia, obsahuje původní výsledky, které byly zveřejněny nebo přijaty k zveřejnění ve formě publikace splňující publikační standard programu, tj. uveřejnění vědecké publikace jako prvoautor v časopise Q1. Pokud prvoautorská publikace není zveřejněna v časopisu Q1, musí student předložit další dvě publikace, kde je spoluautorem a spadají do Q1 nebo Q2. Výjimku tvoří obhajoba Viva Voce.

  Upřednostňovaný formát disertační práce je soubor příspěvků s komplexním úvodem a komentářem. Tento typ disertační práce je založen na nejméně dvou publikacích. Druhým formátem disertační práce je monografie s experimentálními výsledky. Obsahuje úplný popis projektu disertační práce a lze jej napsat jako rozšířenou verzi publikace, přičemž v tomto případě je dostačující jedna publikace.

  Disertační práce je sepsána v anglickém jazyce, stejně tak její obhajoba je vedena v anglickém jazyce.

Základní údaje

Zkratka
D-VZP_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

59
počet aktivních studentů
16
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje