Představení studijního programu

Magisterský studijní program Farmacie vás připraví k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta. Studium farmacie je jediný obor, ve kterém získáte komplexní znalosti o léčivech. Získáte poznatky o jejich přípravě, výrobě a účincích, a také o bezpečném a účelném používání v rámci prevence, diagnostiky a léčby různých onemocnění.

Naučíte se získávat a poskytovat náležité odborné informace o léčivech pacientům a též jiným zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů. Seznámíte se se základními právními předpisy a s  etickými pravidly , které upravují výkon povolání farmaceuta. Narazíte však také na problematiku cenové politiky, regulace zacházení s léčivy státními a nadnárodními autoritami, či na ekologické otázky týkající se znečištění životního prostředí léčivy a jejich metabolity.

Studium probíhá prezenční formou. Díky široké nabídce povinně volitelných a volitelných předmětů, se budete moci zaměřit na ty oblasti farmacie, které vás budou nejvíce zajímat. Část studia můžete absolvovat na zahraniční vysoké škole nebo se můžete zapojit do vědecko-výzkumné činnosti fakulty či do studentských aktivit Unie studentů farmacie.

Významná část výuky probíhá formou laboratorních cvičení, seminářů, praxí, stáží a exkurzí, které vám dají unikátní praktické dovednosti v oblasti vývoje, výroby, analýzy i praktického použití léčiv u pacientů. Po absolvování tohoto studijního programu se můžete uplatnit jako lékárníci a kliničtí farmaceuti, dále pak jako odborní pracovníci ve výzkumu, vývoji, výrobě, velkodistribuci a kontrole léčiv, či v oblasti řízení zdravotnictví nebo v IT a v neziskovém sektoru.

Je studium programu pro vás?

 • Bavily vás na střední škole přírodní vědy, zejména chemie a biologie?

 • Nepohrdnete ani jinými (např. společenskými a technologickými) obory?

 • Máte rádi komplexnost?

 • Jste precizní, spolehliví a svědomití?

 • Zajímáte se o zdraví a jeho ochranu?

 • Chcete vědět vše o léčivech od jejich vzniku až po podávání pacientům?

 • Baví vás práce v laboratoři?

 • Baví vás práce s lidmi a umíte s nimi komunikovat?

 • Naplňuje vás pomáhat jiným?

Pokud na tyto otázky odpovídáte kladně, bude studium farmacie to pravé pro vás.

Kombinovaná forma studia

Studijní program se v kombinované formě nenabízí.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Magisterský studijní program Farmacie je koncipován tak, aby odpovídal současné úrovni farmaceutických, lékařských a přírodních věd, potřebám praxe a byl kvalitním základem pro další vzdělávání (doktorský studijní program, specializační a celoživotní vzdělávání). Je uskutečňován v prezenční formě a standardní doba studia je pět let. Cílem vzdělávání v magisterském studijním programu Farmacie je připravit absolventy k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta a osvojení si všeobecných i speciálních znalostí o léčivech a léčivých přípravcích, které vedou k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik pro pacienta i společnost. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Studijní program umožňuje studentům vlastní volbou povinně volitelných a volitelných předmětů vyšší míru specializace a přizpůsobení individuálním zájmům. Obsah vzdělávání v MSP Farmacie se řídí požadavky Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, vyhlášky MZ ČR č. 187/2009 Sb. o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v léčivech a látkách použitých při výrobě a přípravě léčivých přípravků, jejich bezpečném a účelném použití, účinnosti a indikacích, kontraindikacích, lékových interakcích, dávkování a způsobu užití, zdravotní prevenci.
  • praktické komunikace s pacientem s důrazem na práva pacientů a jejich uplatňování
  • přípravy, kontroly, skladování a výdeji léčivých přípravků v lékárnách
  • skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv
  • spolupracovat s ošetřujícími lékaři při optimalizaci farmakoterapie u konkrétních pacientů
  • orientuje se v problematice financování zdravotnictví a základních ekonomických vztahů, znalost základů managementu,
  • navrhnout, vysvětlit a využít metod hodnocení kvality, bezpečnosti, účinnosti a efektivnosti léčiv
  • V obecné způsobilosti je schopen na úrovni svých znalostí a dovedností řešit složité odborné problémy zacházení s léčivy, koordinovat související odborné činnosti k dosažení potřebných výsledků
  • používat alespoň jeden cizí jazyk při své odborné činnosti
  • rozhodovat odborné problémy s přihlédnutím k společenským důsledkům tohoto rozhodování a dále prohlubovat své odborné vzdělání dalším studiem
 • Uplatnění absolventa

  Profil absolventa magisterského studijního programu Farmacie představuje znalosti, zkušenosti a dovednosti v oblasti přípravy a výroby léčiv a hodnocení jejich základních požadovaných vlastností.

  Budete mít komplexní znalosti farmakologie a farmakoterapie a budete se orientovat v právních, ekonomických a etických zásadách profese stejně tak jako v lékové politice, v informační a konzultační činnosti, v likvidace biologicky aktivních látek, v hodnocení vědeckých údajů týkajících se léčiv a budete schopni spolupracovat s dalšími odborníky ve zdravotnictví a v souvisejících oblastech.

  Jako absolventi studijního programu se budete moci uplatnit jako lékárníci pracující v lékárnách, kliničtí farmaceuti v nemocnicích, příp. v jiných zdravotnických zařízeních, dále pak jako odborní pracovníci ve zdravotnických laboratořích, ve výzkumu, vývoji a kontrole léčiv, ve farmaceutickém průmyslu a velkodistribuci, v řídících strukturách zdravotnictví, v akademické sféře a též v neziskovém sektoru.

 • Regulovaná povolání
  • Farmaceut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia vás čeká povinná praxe v lékárnách v celkové délce 26 týdnů. Praxe je rozdělena do dvou předmětů ve 3. a v 5. roce studia a umožní vám detailní seznámení s provozem lékáren a se všemi praktickými aspekty poskytování lékárenské péče.

  Část praxe můžete absolvovat i na zahraničních pracovištích. Absolvování této praxe je nutné k získání odborné způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání farmaceuta.

  Další praxe jsou do studijního plánu zařazené formou povinně volitelných a volitelných předmětů a umožňují získání praktických zkušeností a dovedností i na jiných typech pracovišť než v lékárně, jakými jsou například zařízení zajišťující výrobu, velkodistribuci a kontrolu léčiv, léková informační centra, výdejny zdravotnických prostředků, zdravotnické laboratoře, vědecko-výzkumné instituce, zařízení sociální péče a veterinární péče, atd. V rámci stanovených pravidel máte při výběru konkrétního pracoviště praxe volnou ruku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování magisterského studia, máte možnost pokračovat v doktorských studijních programech, které Farmaceutická fakulta realizuje v českém i v anglickém jazyce. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a standardně trvá 4 roky.

  Po splnění všech studijních povinností a úspěšném složení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce získáte titul Ph.D. uváděný za jménem.

  Je možné ucházet o přijetí do doktorských studijních programů, uskutečňovaných jinými fakultami Masarykovy univerzity nebo jinými vysokými školami příbuzného zaměření (např. lékařské, přírodovědní, chemicko-technologické obory).

  Po úspěšném absolvování magisterského studijního programu se můžete rozhodnout ještě pro absolvování rigorózního řízení. K získání titulu doktor farmacie – PharmDr. (uváděného před jménem) je třeba složit státní rigorózní zkoušku a obhájit rigorózní práci.

Základní údaje

Zkratka
M-FARM
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PharmDr.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
čeština čeština

662
počet aktivních studentů
246
počet závěrečných prací

Farmaceutická fakulta
Program zajišťuje