Cíle studijního programu

Magisterský studijní program Farmacie je koncipován tak, aby odpovídal současné úrovni farmaceutických, lékařských a přírodních věd, potřebám praxe a byl kvalitním základem pro další vzdělávání (doktorský studijní program, specializační a celoživotní vzdělávání). Je uskutečňován v prezenční formě a standardní doba studia je pět let. Cílem vzdělávání v magisterském studijním programu Farmacie je připravit absolventy k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta a osvojení si všeobecných i speciálních znalostí o léčivech a léčivých přípravcích, které vedou k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik pro pacienta i společnost. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Studijní program umožňuje studentům vlastní volbou povinně volitelných a volitelných předmětů vyšší míru specializace a přizpůsobení individuálním zájmům. Obsah vzdělávání v MSP Farmacie se řídí požadavky Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, vyhlášky MZ ČR č. 187/2009 Sb. o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Studijní plány

Přijímací řízení
Pharmacy in English 2024/2025 - for non-EU applicants residing outside of EU
Termín podání do půlnoci 31. 5. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Application for Master's study programme Pharmacy taught in English in academic year 2024/2025 open for residents outside of EU countries

Studium

 • Cíle

  Magisterský studijní program Farmacie je koncipován tak, aby odpovídal současné úrovni farmaceutických, lékařských a přírodních věd, potřebám praxe a byl kvalitním základem pro další vzdělávání (doktorský studijní program, specializační a celoživotní vzdělávání). Je uskutečňován v prezenční formě a standardní doba studia je pět let. Cílem vzdělávání v magisterském studijním programu Farmacie je připravit absolventy k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta a osvojení si všeobecných i speciálních znalostí o léčivech a léčivých přípravcích, které vedou k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik pro pacienta i společnost. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Studijní program umožňuje studentům vlastní volbou povinně volitelných a volitelných předmětů vyšší míru specializace a přizpůsobení individuálním zájmům. Obsah vzdělávání v MSP Farmacie se řídí požadavky Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, vyhlášky MZ ČR č. 187/2009 Sb. o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

 • Uplatnění absolventa

  Rámcové vymezení uplatnění absolventů magisterského studijního programu Farmacie:

  - lékárník v zařízeních lékárenské péče,

  - klinický farmaceut v nemocnicích, příp. jiných zdravotnických zařízeních,

  - bioanalytik v laboratořích zdravotnického charakteru,

  - odborný pracovník v laboratořích pro výzkum, vývoj a kontrolu léčiv,

  - odborný pracovník ve farmaceutických výrobních a distribučních společnostech,

  - akademický/výzkumný pracovník v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,

  - odborný pracovník v řídících strukturách zdravotnictví,

  - odborný/výzkumný pracovník v oblasti chemického, potravinářského a kosmetického průmyslu,

  - odborník/konzultant v neziskovém sektoru podílející se na ochraně, podpoře a rozvoji zdraví jednotlivců i specifických skupin obyvatelstva.

 • Regulovaná povolání
  • Farmaceut
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

Základní údaje

Zkratka
M-FARMA
Typ
magisterský
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PharmDr.
Doba studia
5 roků
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
7000 €

57
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Farmaceutická fakulta
Program zajišťuje