Místo je výchozí bod.

Cíle studijního programu

Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout studentům multidisciplinární teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro aplikaci systémových přístupů k optimálnímu řízení sociálně-teritoriálních struktur. Vývoj bude vnímán s ohledem na jeho ekonomické, sociální a environmentální konotace. Studium rozvíjí systémové znalosti potřebné pro optimální využívání územních předpokladů se zvláštním zřetelem na implementaci rozvojových projektů a rozvoj cestovního ruchu, který představuje stále důležitější faktor územního rozvoje ve všech zeměpisných měřítcích. Studenti získají hlubší dovednosti potřebné pro nalézání procesní souhry veřejných i soukromých aktérů socioekonomického rozvoje v regionu. Systémový přístup k regionálnímu rozvoji představuje charakteristický rys tohoto programu.

Studijní plány

Přijímací řízení
Application procedure into Master's degree programmes in English - Autumn semester 2023/2024
Termín podání do půlnoci 15. 4. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Our Master's degree programmes are open to students holding a Bachelor's or equivalent degree. Applicants must have a good command of the English language. Please see http://www.econ.muni.cz/how-to-apply for complete information on how to apply or contact admission@econ.muni.cz. For application process, the applicant needs to attach the following documents to the e-application:

  1. Complete e-application form - online in Masaryk University Information System
  2. Personal data form
  3. Curriculum Vitae
  4. Certified copy of Bachelor's diploma
  5. Certified copy of Final transcript
  6. Statement of purpose
  7. English language certificate

  All application materials must be in English or in Czech.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Information available at: https://www.econ.muni.cz/en/admissions/masters-studies/application-requirements

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout studentům multidisciplinární teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro aplikaci systémových přístupů k optimálnímu řízení sociálně-teritoriálních struktur. Vývoj bude vnímán s ohledem na jeho ekonomické, sociální a environmentální konotace. Studium rozvíjí systémové znalosti potřebné pro optimální využívání územních předpokladů se zvláštním zřetelem na implementaci rozvojových projektů a rozvoj cestovního ruchu, který představuje stále důležitější faktor územního rozvoje ve všech zeměpisných měřítcích. Studenti získají hlubší dovednosti potřebné pro nalézání procesní souhry veřejných i soukromých aktérů socioekonomického rozvoje v regionu. Systémový přístup k regionálnímu rozvoji představuje charakteristický rys tohoto programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit principy prostorového rozvoje a aplikovat metodické přístupy používané v regionální ekonomii a příbuzných oborech,
  • podílet se na tvorbě rozvojových konceptů, strategií a projektů na regionální, národní a nadnárodní (např. EU) úrovni,
  • zhodnotit význam a potenciální přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky (s důrazem na kohezní politiku EU), inovační politiky a politiky cestovního ruchu na regionální, národní a nadnárodní úrovni,
  • aplikovat získané poznatky z oblasti managementu a marketingu cestovního ruchu a dalších oblastí se silnými vazbami na prostorovou dimenzi podnikání,
  • zpracovávat žádosti o podporu rozvojových projektů financovaných z národních i nadnárodních veřejných zdrojů,
  • reflektovat environmentální aspekty udržitelného (regionálního) rozvoje díky znalosti globálních environmentálních problémů a potenciálních negativních dopadů rozvojových projetků a cestovního ruchu,
  • komunikovat s odborníky z příbuzných oborů (např. veřejná ekonomie, podnikový management, prostorové plánování, sociologie a ekologie).
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu získají dovednosti, které jim umožní vykonávat prestižní zaměstnání v soukromých i veřejných institucích, počínaje lokální a konče nadnárodní úrovní. Z potenciálních pracovních příležitostí lze uvést náročnější odborné pozice ve státní či územní správě a samosprávě, konzultanty regionálního rozvoje a cestovního ruchu (např. v developerských společnostech a agenturách), projektový a destinační manažer či pozice investičního analytika a konzultanta. Mohou působit také na středních a vyšších manažerských pozicích v podnicích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe není součástí učebního plánu tohoto studijního programu. Zahraniční stáže jsou podporovány v rámci programu Erasmus/Erasmus +.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je jednou ze základních částí studia, v níž každý student prokazuje schopnost samostatně pracovat a analyzovat definované problémy. Diplomová práce by měla prokázat schopnost studenta aplikovat kritickou analýzu a syntézu shromážděných informací vztahujících se k vybranému tématu. Délka závěrečné práce je mezi 60 a 80 stránkami bez příloh. Podrobnější požadavky na diplomové práce jsou dány vnitřními předpisy Ekonomicko-správní fakulty a Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Regionální ekonomie, který je nabízen v prezenční i kombinované formě.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-RDTA
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3500 €

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje