Místo je výchozí bod.

Cíle studijního programu

Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout studentům multidisciplinární teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro aplikaci systémových přístupů k optimálnímu řízení sociálně-teritoriálních struktur. Vývoj bude vnímán s ohledem na jeho ekonomické, sociální a environmentální konotace. Studium rozvíjí systémové znalosti potřebné pro optimální využívání územních předpokladů se zvláštním zřetelem na implementaci rozvojových projektů a rozvoj cestovního ruchu, který představuje stále důležitější faktor územního rozvoje ve všech zeměpisných měřítcích. Studenti získají hlubší dovednosti potřebné pro nalézání procesní souhry veřejných i soukromých aktérů socioekonomického rozvoje v regionu. Systémový přístup k regionálnímu rozvoji představuje charakteristický rys tohoto programu.

Studijní plány

Přijímací řízení
Application procedure into Master's degree programmes in English - Spring semester 2024/2025
Termín podání do půlnoci 15. 10. 2024

Studium

 • Cíle

  Hlavním cílem tohoto programu je poskytnout studentům multidisciplinární teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro aplikaci systémových přístupů k optimálnímu řízení sociálně-teritoriálních struktur. Vývoj bude vnímán s ohledem na jeho ekonomické, sociální a environmentální konotace. Studium rozvíjí systémové znalosti potřebné pro optimální využívání územních předpokladů se zvláštním zřetelem na implementaci rozvojových projektů a rozvoj cestovního ruchu, který představuje stále důležitější faktor územního rozvoje ve všech zeměpisných měřítcích. Studenti získají hlubší dovednosti potřebné pro nalézání procesní souhry veřejných i soukromých aktérů socioekonomického rozvoje v regionu. Systémový přístup k regionálnímu rozvoji představuje charakteristický rys tohoto programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit principy prostorového rozvoje a aplikovat metodické přístupy používané v regionální ekonomii a příbuzných oborech,
  • podílet se na tvorbě rozvojových konceptů, strategií a projektů na regionální, národní a nadnárodní (např. EU) úrovni,
  • zhodnotit význam a potenciální přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky (s důrazem na kohezní politiku EU), inovační politiky a politiky cestovního ruchu na regionální, národní a nadnárodní úrovni,
  • aplikovat získané poznatky z oblasti managementu a marketingu cestovního ruchu a dalších oblastí se silnými vazbami na prostorovou dimenzi podnikání,
  • zpracovávat žádosti o podporu rozvojových projektů financovaných z národních i nadnárodních veřejných zdrojů,
  • reflektovat environmentální aspekty udržitelného (regionálního) rozvoje díky znalosti globálních environmentálních problémů a potenciálních negativních dopadů rozvojových projetků a cestovního ruchu,
  • komunikovat s odborníky z příbuzných oborů (např. veřejná ekonomie, podnikový management, prostorové plánování, sociologie a ekologie).
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu získají dovednosti, které jim umožní vykonávat prestižní zaměstnání v soukromých i veřejných institucích, počínaje lokální a konče nadnárodní úrovní. Z potenciálních pracovních příležitostí lze uvést náročnější odborné pozice ve státní či územní správě a samosprávě, konzultanty regionálního rozvoje a cestovního ruchu (např. v developerských společnostech a agenturách), projektový a destinační manažer či pozice investičního analytika a konzultanta. Mohou působit také na středních a vyšších manažerských pozicích v podnicích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe není součástí učebního plánu tohoto studijního programu. Zahraniční stáže jsou podporovány v rámci programu Erasmus/Erasmus +.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je jednou ze základních částí studia, v níž každý student prokazuje schopnost samostatně pracovat a analyzovat definované problémy. Diplomová práce by měla prokázat schopnost studenta aplikovat kritickou analýzu a syntézu shromážděných informací vztahujících se k vybranému tématu. Délka závěrečné práce je mezi 60 a 80 stránkami bez příloh. Podrobnější požadavky na diplomové práce jsou dány vnitřními předpisy Ekonomicko-správní fakulty a Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Regionální ekonomie, který je nabízen v prezenční i kombinované formě.

Základní údaje

Zkratka
N-RDTA
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
95000 Kč

3
počet aktivních studentů

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje