Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Simulace v medicíně je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v nově vznikajícím odvětví medicínského vzdělávání. Nově vzniklý program Simulace v medicíně spojuje mnoho medicínských specializací v moderních metodách vzdělávání v medicíně. Mezioborová spolupráce je pro simulační medicínu zásadní nejen v rámci nejznámějších, tzv. hi-fidelity simulacích, ale právě i v rámci sdílení teoretických, praktických i vědeckých poznatků mezi akademiky a to nejen napříč Českou republikou, ale i celosvětově.

Spolupráce akademiků napříč mnoha odbornostmi těží z rozvoje znalostí a přináší široký vědecký potenciál v neprobádaných oblastech simulační medicíny. Klíčovou charakteristikou programu Simulace v medicíně je podpora takovéto mezioborové spolupráce.

DSP Simulace v medicíně je určený absolventům magisterských studijních programů Lékařské fakulty, ale i absolventům technických (např. biomedicínských technologií, bioinformatiky, informační technologie…) či pedagogických oborů. Program tak povede k interdisciplinární spolupráci všech partnerů v oblastech simulační medicíny: medicínské obory, pedagogické obory a technologický vývoj.

Program je založený na spolupráci několika brněnských pracovišť, která se podílejí na inovacích ve výuce na LF MU (Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF a FN u sv. Anny v Brně, Gynekologicko porodnická klinika FN Brno a LF MU, Institut biostatistiky a analýz LF MU, Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU, Anatomický ústav LF MU a dalších).

Program bude kmenově situován na nově zřízený Ústav simulační medicíny LF MU, který úzce spolupracuje s mnohými zahraničními pracovišti (Human Simulation Center, Mnichov, Německo; Hellenic Society of Anaesthesiology - Simulation Centre, Atény, Řecko; St George’s, University of London, Londýn, Velká Británie, Medical Simulation Center Medical University, im. Karol Marcinkowski in Poznan, Poznaň, Polsko; Alpha Medical Concepts, Linz, Rakousko..) a spolupracuje s Evropskou společností pro simulace (SESAM – Society for simulation in Europe). Díky úzké zahraniční spolupráce budou studentům DSP usnadněny zahraniční stáže, které jsou povinnou součástí jejich kurikula.

Tým Ústavu simulační medicíny pokrývá následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

- Netechnické dovednosti v medicínských simulacích

- Low-fidelity simulační metody

- Hi-fidelity simulační metody

- Technologický vývoj simulačního prostředí

- Možnosti zapojení nelékařského zdravotnického personálu v simulacích

- Management kritických stavů v jednotlivých medicínských oborech

- Debriefing v medicínských simulacích

- Metodika jednotlivých modalit simulační medicíny

- Inovace výukových metod

Spojovacím prvkem mezi jednotlivými týmy jsou sdílené technologie, metodická podpora, odborné semináře, výroční konference Ph.D. studentů a jejich vzájemná spolupráce. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkouška proběhne v červnu 2024.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

  Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

  Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Simulace v medicíně je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v nově vznikajícím odvětví medicínského vzdělávání. Nově vzniklý program Simulace v medicíně spojuje mnoho medicínských specializací v moderních metodách vzdělávání v medicíně. Mezioborová spolupráce je pro simulační medicínu zásadní nejen v rámci nejznámějších, tzv. hi-fidelity simulacích, ale právě i v rámci sdílení teoretických, praktických i vědeckých poznatků mezi akademiky a to nejen napříč Českou republikou, ale i celosvětově.

  Spolupráce akademiků napříč mnoha odbornostmi těží z rozvoje znalostí a přináší široký vědecký potenciál v neprobádaných oblastech simulační medicíny. Klíčovou charakteristikou programu Simulace v medicíně je podpora takovéto mezioborové spolupráce.

  DSP Simulace v medicíně je určený absolventům magisterských studijních programů Lékařské fakulty, ale i absolventům technických (např. biomedicínských technologií, bioinformatiky, informační technologie…) či pedagogických oborů. Program tak povede k interdisciplinární spolupráci všech partnerů v oblastech simulační medicíny: medicínské obory, pedagogické obory a technologický vývoj.

  Program je založený na spolupráci několika brněnských pracovišť, která se podílejí na inovacích ve výuce na LF MU (Klinika dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno a LF MU, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno a LF MU, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF a FN u sv. Anny v Brně, Gynekologicko porodnická klinika FN Brno a LF MU, Institut biostatistiky a analýz LF MU, Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU, Anatomický ústav LF MU a dalších).

  Program bude kmenově situován na nově zřízený Ústav simulační medicíny LF MU, který úzce spolupracuje s mnohými zahraničními pracovišti (Human Simulation Center, Mnichov, Německo; Hellenic Society of Anaesthesiology - Simulation Centre, Atény, Řecko; St George’s, University of London, Londýn, Velká Británie, Medical Simulation Center Medical University, im. Karol Marcinkowski in Poznan, Poznaň, Polsko; Alpha Medical Concepts, Linz, Rakousko..) a spolupracuje s Evropskou společností pro simulace (SESAM – Society for simulation in Europe). Díky úzké zahraniční spolupráce budou studentům DSP usnadněny zahraniční stáže, které jsou povinnou součástí jejich kurikula.

  Tým Ústavu simulační medicíny pokrývá následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  - Netechnické dovednosti v medicínských simulacích

  - Low-fidelity simulační metody

  - Hi-fidelity simulační metody

  - Technologický vývoj simulačního prostředí

  - Možnosti zapojení nelékařského zdravotnického personálu v simulacích

  - Management kritických stavů v jednotlivých medicínských oborech

  - Debriefing v medicínských simulacích

  - Metodika jednotlivých modalit simulační medicíny

  - Inovace výukových metod

  Spojovacím prvkem mezi jednotlivými týmy jsou sdílené technologie, metodická podpora, odborné semináře, výroční konference Ph.D. studentů a jejich vzájemná spolupráce. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni;
  • zastávat pozici vědeckého postdoktorandského pracovníka a zahraničních pracovištích;
  • zastávat pozici akademického pracovníka - odborného asistenta - v oboru své specializace či v rámci Ústavu simulační medicíny.
  • velmi dobře se orientovat v oblasti etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace;
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích;
  • vyhodnotit a interpretovat výsledky experimentální práce;
  • prezentovat výsledky své vědecké práce na mezinárodní konferenci;
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise;
  • připravit kompetitivní grantovou žádost;
  • odborně vést studenty;
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studijního programu Simulace v medicíně bude schopný pokračovat v akademické kariéře jako odborný asistent jakéhokoliv simulačního centra.

  Bude schopen dle svého zaměření inovovat náplň předmětů v rámci bakalářských či magisterských studijních programů lékařských fakult, inovovat či iniciovat vznik předmětů souvisejících s výukou simulační medicíny na pedagogických či technicky zaměřených fakultách.

  Vzhledem k mezinárodnímu přesahu Simulačního centra LF MU je pravděpodobné působení v zahraničních výzkumných skupinách.

 • Praxe

  Praxe je získávána jednak prací ve výzkumné skupině, ve které student působí, dále v rámci sdílené infrastruktury Simulačního centra a v případě klinických specializací v partnerských zdravotnických zařízeních v rámci postgraduálního vzdělávání zdravotnického personálu (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U sv. Anny).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-SIME
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

9
počet aktivních studentů