Zkoumáme a navrhujeme informační služby s ohledem na jejich dopady

Představení studijního programu

Design informačních služeb na KISKu je distanční bakalářský profesně orientovaný program. Během studia se naučíte navrhovat informační služby s ohledem na současné globální společenské a environmentální výzvy. Potkáte se současnými i budoucími leadery v oblasti informačních služeb a zkušenosti ze studia budete moci hned aplikovat v praxi v komerčních, neziskových i veřejných službách.

V jednotlivých semestrech se věnujeme oblastem designového myšlení, uživatelského výzkumu, návrhu informačních služeb, řízení a služeb a strategického designu. Propojujeme návrh informačních služeb a technologií s poznatky z oblastí psychologie, sociologie a dalších společenskovědních oblastí. Klademe důraz na kritický přístup, etiku a odpovědnost – využíváme znalosti z oblasti interakčního designu, inkluzivního designu a designu tranzice.

Studium je založené na principech sebeřízeného vzdělávání. Přednášky, videa a materiály ke studiu jsou vám k dispozici neustále. Na průchod semestry nebudete sami: budeme vás podporovat při spolupráci s vašimi kolegy, každým kurzem vás budou provádět lektoři, samozřejmostí je online tutoring a individuální mentoring. Jednou za 14 dní v pátek se uvidíme přes platformu Teams. Jsme první český program, který do výuky plně zapojuje imerzivní virtuální realitu.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky oborové zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
  Oborové přijímací zkoušky se konají 15. - 21. 4. 2024.
  Přesný termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat TSP.

  Oborová zkouška

  Tato zkouška ověřuje znalosti uchazečů v daném oboru. Má dvě části: písemnou část a ústní pohovor.Základní popis zkoušky:

  1. Písemná část: vložte prosím do e-přihlášky motivační dopis a životopis nebo portfolio prezentující vaše dosavadní zkušenosti. Každý dokument má být v rozsahu 1 - 2 normostrany (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer), možný je i odkaz na veřejně přístupnou webovou prezentaci. Dokumenty vložte ve formátu PDF přímo do vaší e-přihlášky do rubriky Příloha 2. V rubrice zvolte správný typ sbíraného souboru, tj. „Design informačních služeb: Motivační dopis“ a „Design informačních služeb: Životopis nebo portfolio“, a nezapomeňte kliknout na „Uložit“ dole na stránce. Dokumenty vložte nejpozději do 1. 3. 2024.
  2. Ústní pohovor proběhne online. Na pohovoru se potkáte s vyučujícími a budete mít příležitost se také rozhodnout, zda je studium pro vás vhodné. K ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří prospějí u písemné části přijímací zkoušky, tj. získají 50 či více bodů z maximálního počtu 100 bodů za písemnou část.

   Přijetí bez přijímací zkoušky

   Pro přijetí ke studiu tohoto programu není možné prominout přijímací zkoušku.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  • Celkový počet bodů za motivační dopis: 50
  • Celkový počet bodů za životopis nebo portfolio: 50
  • Celkový počet bodů za písemnou část přijímací zkoušky: 100
  • Hranice pro prospěch v písemné části přijímací zkoušky: 50 bodů (včetně)
  Ústní pohovor: k ústnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří prospějí u písemné části přijímací zkoušky, tj. získají 50 či více bodů z maximálního počtu 100 bodů za písemnou část.
  • Celkový počet bodů za ústní pohovor: 100
  • Hranice pro prospěch v ústní zkoušce: 50 bodů (včetně)
  Uchazeči budou do konečného pořadí seřazeni na základě bodového hodnocení ústního pohovoru.

Studium

 • Cíle

  Pro mnohé profesní dráhy v současnosti neexistuje v České republice ucelená nabídka formálního vzdělávání. Příkladem takových profesních oblastí je například design informačních služeb. Cílem profesně orientovaného bakalářského online studijního programu Design informačních služeb je nabídnout ucelený a propracovaný vědomostní, dovednostní i aplikační základ pro současné i budoucí leadery v oblasti informačních služeb ve veřejné, neziskové i komerční sféře. Studium vede k osvojení kompetencí v oblasti uživatelského výzkumu, interakčního designu a vývoje informačních technologií a služeb a k podpoře inovací v informačních organizacích v kontextu lokálních komunit i současných globálních společenských i environmentálních výzev. V současnosti se jedná o jediný takový bakalářský program v České republice.

  Studijní program je koncipovaný s ohledem zejména na potřeby netradičních studujících, kteří již mají menší či výraznější zkušenost s praxí. Tito studující se mohou nacházet v situaci kariérního postupu a rozvoje, kariérní tranzice či odloženého studia. Program je plně online, s kombinací asynchronní a synchronní výuky, která na jednu stranu umožňuje velkou míru personalizovaného průchodu studiem a na druhou stranu díky synchronním prvkům a zapojení významných českých i zahraničních expertů podporuje vytváření profesní identity a komunity. Kromě online formy si program klade za cíl zahrnout ještě další dílčí inovativní prvky, např.:

  - modulární strukturu, škálovatelnost a propojení s celoživotním vzděláváním;

  - zapojení nových technologií, např. technologií pro virtuální realitu, zejména v kontextu virtuální spolupráce týmů studentů;

  - uznávání předchozího profesního vzdělávání;

  - nové podoby kvalifikační práce - designový či výzkumný projekt.

  Obsahově je program postavený na principech tzv. aplikovaných humanitních věd (applied humanities), vychází z teoretické základny informačních věd a knihovnictví a využívá poznatky z designu, psychologie, sociologie, ekonomie, ergonomie, informatiky a dalších oborů, které ale pevně zasazuje do oborového kontextu, přičemž navazuje na vybrané studijní programy tzv. i-škol (iSchools). Základem aplikačního potenciálu studijního programu je osvojení tzv. designového myšlení a dalších designových metodik (human-centred design, transition design) a jejich využití v oborovém kontextu. Aplikovaná a profesní povaha studijního programu je podpořena zejména zapojením odborníků z praxe, návazností na profesní standardy a modely (např. Service design maturity model) i partnerstvím s oborovými organizacemi (např. s Asociací UX nebo Česko Digital).

  Struktura studijního programu je modulární a umožňuje i propojení s celoživotním vzděláváním. Základní stavební jednotkou programu jsou semestrální dvacetikreditové tematické moduly složené z jednotlivých předmětů. Vedle aplikačních kompetencí jsou významnou součástí studia i podpora kritického myšlení a problematika etiky informačních technologií.

  Studium se zakládá na individuální práci se studentem v jeho specifické životní situaci a zaměření. Rozvoj, průchod studiem a jednotlivými předměty monitorován a reflektován pomocí digitálního studijního portfolia, individuálních a skupinových konzultací tomu vyhrazených a metod online tutoringu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • identifikovat příležitosti a situace, které vyžadují inovace s ohledem na strategické cíle organizace a společenský kontext
  • navrhnout designový proces vedoucí k efektivním a zodpovědným inovacím v oblasti informačních služeb
  • navrhnout a realizovat výzkum sloužící k odhalení potřeb uživatelů a identifikaci a analýze problému k řešení
  • kreativně přistupovat k návrhům řešení identifikovaných problémů
  • prototypovat a testovat nová řešení stávajícího problému (design či redesign)
  • používat vhodné metodiky a metody designu služeb (persony, cesta službou, service blueprint a další)
  • pochopit principy agilního procesního a projektového řízení
  • orientovat se v možnostech současných technologií, jejich výhodách i omezeních
  • promýšlet kriticky (i nezamýšlené) důsledky designu a redesignu služeb v širším společenském, ekonomickém a environmentálním kontextu
  • prosazovat změny v organizacích, které povedou k zodpovědným a udržitelným inovacím informačních služeb
  • orientovat se v profesní komunitě a být její součástí
  • navrhnout a řídit proces vlastního celoživotního učení s ohledem na své kariérní a profesní cíle
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studijního programu se bez problémů uplatní na nejrůznějších pozicích v oblasti a výzkumu a vývoje služeb:

  • Specialista*ka pro návrh informačních služeb (designer*ka služeb). Pracovní náplní designera služeb je navrhovat služby a jejich jednotlivé prvky (rozhraní) tak, aby byly pro uživatele přístupné, použitelné a užitečné.

  • Specialista*ka pro uživatelský výzkum (UX výzkumník/výzkumnice). Úkolem uživatelského výzkumníka je zkoumat pomocí metod aplikovaného kvalitativního i kvantitativního výzkumu potřeby uživatele, zapojovat uživatele do návrhu informačního produktu pomocí metod participativního výzkumu a testovat použitelnost, přístupnost a užitečnost služeb.

  • Interakční designer*ka navrhuje rozhraní a jednotlivé prvky služby tak, aby usnadnil co nejvíce uživateli interakci se službou či produktem.

  • Product owner / service owner je člen týmu, který vyvíjí službu a jeho úkolem je prioritizovat a řídit proces agilního vývoje informační služby na základě potřeb uživatele.

  • Vedoucí oddělení, team leader, specialista*ka pro VR zážitky… Nezáleží na tom, jak se vaše pozice bude jmenovat. V jakékoliv roli budete vědět, jak využívat designový proces, jak vanrhovat informační služby a využívat přitom ty správné technologie.

  Tyto pozice můžete zastávat ve veřejných institucích, v komerčních firmách včetně mezinárodních korporací i v neziskových organizacích. Stejně tak je bude program připravovat i pro kariéru nezávislého profesionála (OSVČ, tzv. na volné noze). S ohledem na tuto pestrost jsou zastoupení mezi lektory a mentory i profesionálové ze všech těchto oblastí.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe jsou nedílnou součástí studia a jejich rozsah bude nejméně 2 týdny každý semestr, celkem více než 12 týdnů. Realizovány jsou zejména prostřednictvím kurzů Design informačních služeb – projekt I-IV a formou bakalářského projektu. V průběhu studia budou mít studující jak možnost absolvovat stáže formou práce na zadaném projektu, tak formou inovačního projektu ve svém vlastním zaměstnání.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Kvalifikační práce se sestává ze závěrečného projektu a individuálního digitálního portfolia, které reflektuje závěrečný projekt i všechny dílčí výstupy praktické výuky.

  Digitální portfolio reflektuje dosažené znalosti a dovednosti a zasazuje je do oborového a společenského kontextu. Závěrečná zkouška je vedena formou rozpravy nad portfoliem a ověření znalostí a dovedností odpovídajícím výstupů z učení.

 • Návaznost na další studijní programy

  Na studium lze navázat jakýmkoliv navazujícím magisterským programem, pro který splníte kritéria přijetí. Na Katedře informačních studií a knihovníctví si můžete zvolit kombinovanou formu magisterského programu Informační studia a knihovnictví s profilací na design informačních služeb.

Základní údaje

Zkratka
B-DIS_
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

53
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje