Cíle studijního programu

Program se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva ve všech jejich souvislostech, v návaznosti na tradiční hlavní předměty magisterského studia: jimiž jsou mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé a právo Evropské unie.

Společným základem jsou otázky spíše právně teoretické a ty instituty mezinárodního a unijního práva, které jsou společné nebo se překrývají (zejména právo mezinárodních smluv, interpretace a problematika transnacionálního práva). Individuálním studijním plánem se student může profilovat jak směrem odrážejícím výše uvedené disciplíny, tak s ohledem na téma disertační práci jejich vhodně promyšlenou kombinací, včetně doplnění předměty jiných doktorských programů.

Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci, na kterou je kladen rozhodující důraz.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program se zaměřuje na zkoumání mezinárodního práva ve všech jejich souvislostech, v návaznosti na tradiční hlavní předměty magisterského studia: jimiž jsou mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo soukromé a právo Evropské unie.

  Společným základem jsou otázky spíše právně teoretické a ty instituty mezinárodního a unijního práva, které jsou společné nebo se překrývají (zejména právo mezinárodních smluv, interpretace a problematika transnacionálního práva). Individuálním studijním plánem se student může profilovat jak směrem odrážejícím výše uvedené disciplíny, tak s ohledem na téma disertační práci jejich vhodně promyšlenou kombinací, včetně doplnění předměty jiných doktorských programů.

  Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ oboru, rozvinout schopnost jeho aplikace v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v oboru. Hlavním cílem studia je připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci, na kterou je kladen rozhodující důraz.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent je schopen orientovat se na vysoké odborné úrovni v mezinárodním právu veřejném, mezinárodním právu soukromém a v právu EU, stejně tak je schopen orientovat se v relevantní literatuře a judikatuře.
  • Absolvent je schopen samostatně na vědecké úrovni interpretovat právní předpisy spadající do těchto oborů a související předpisy vnitrostátního práva.
  • Absolvent je schopen samostatně či ve spolupráci s dalšími autory sepisovat vědecké a odborné články, monografie a komentáře zákonů, či jejich části.
  • Absolvent je schopen prezentovat výsledky vlastního bádání na odborných fórech.
  • Absolvent je schopen pedagogicky působit v bakalářských a magisterských předmětech včetně anglických.
 • Uplatnění absolventa

  Program je určen především těm, kteří se chtějí věnovat akademické dráze a vědecké práci, jakož i těm, kteří chtějí získat hlubší teoretické znalosti v některé z uvedených disciplín pro práci na praktickém pracovišti.

  Vhodný je pro výkon povolání s vysokou odbornou náročností, jakými jsou státní správa v zaměření na zahraniční věci a na Evropskou unii, diplomacie,

  působení v unijních institucích, podniky provádějící mezinárodní obchod, mající zahraniční investice, vstupy, poskytující přeshraniční služby, představuje však též rozšíření znalostí pro soudce a další pracovníky justice, veřejné správy a podnikatelského sektoru.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce je původním vědeckým dílem obsahujícím výsledky výzkumu provedeného na základě schváleného individuálního studijního plánu. Z obsahového hlediska musí text prokazovat vysokou úroveň zvládnutí předmětného zadání včetně jeho teoretických a metodologických souvislostí. Text musí dále prokazovat schopnost doktoranda pracovat s relevantní tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou, archivními prameny a samostatně formulovat a argumentovat komplexní odborné názory.

  Standardní rozsah práce se pohybuje v rozmezí 150 - 300 normostran včetně titulní strany, českého a anglického abstraktu, obsahu a seznamu zdrojů. Podrobné podmínky pro formát a úpravu disertačních prací stanoví formou interního předpisu děkan fakulty a oborová rada.

Základní údaje

Zkratka
MS
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje