Louis D. Brandeis Jestliže chceme, aby právo mělo respekt, musíme nejprve udělat právo takové, aby si zasloužilo respekt.

Cíle studijního programu

Doktorský program "Teorie a dějiny práva" je zaměřený na akademické vzdělávání v oborech právní metodologie, právní dějiny, římské právo, teorie práva a filozofie práva. Student bude mít velký prostor pro vlastní specializaci.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Doktorský program "Teorie a dějiny práva" je zaměřený na akademické vzdělávání v oborech právní metodologie, právní dějiny, římské právo, teorie práva a filozofie práva. Student bude mít velký prostor pro vlastní specializaci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • teoreticky i prakticky ovládat metodologické přístupy svého oboru
  • komunikovat o svém oboru alespoň v jednom světovém jazyku
  • se aktivně zúčastnit zahraniční konference
  • publikovat v uznávaném zahraničním časopisu
  • navrhnout a realizovat grantový projekt ve svém oboru
  • výuky v bakalářských a magisterských studijních programech
 • Uplatnění absolventa

  Někteří absolventi budou pokračovat ve vědecké práci jako univerzitní učitelé a výzkumní pracovníci. Jiní využijí nabytých znalostí ve své právní praxi.

 • Praxe

  Doktorské studium "Teorie a dějiny práva" je zaměřeno na akademické vzdělávání. Nicméně, některé praktické dovednosti (např. práce s archivními prameny) se budou rozvíjet v "terénu".

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce je původním vědeckým dílem obsahujícím výsledky výzkumu provedeného na základě schváleného individuálního studijního plánu. Z obsahového hlediska musí text prokazovat vysokou úroveň zvládnutí předmětného zadání včetně jeho teoretických a metodologických souvislostí. Text musí dále prokazovat schopnost doktoranda pracovat s relevantní tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou, archivními prameny a samostatně formulovat a argumentovat komplexní odborné názory.

  Standardní rozsah práce se pohybuje v rozmezí 150 - 300 normostran včetně titulní strany, českého a anglického abstraktu, obsahu a seznamu zdrojů. Podrobné podmínky pro formát a úpravu disertačních prací stanoví formou interního předpisu děkan fakulty a oborová rada.

Základní údaje

Zkratka
TDP
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

17
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje