Veřejné právo s lidskou tváří, veřejná správa s klientským přístupem.

Cíle studijního programu

V zahraničí (Evropská komise a další orgány EU, mezinárodní soudy a nadnárodní organizace, advokátní kanceláře atd.) i na domácím trhu práce (zejména vysoké školy, orgány státní správy jako např. ministerstva, orgány územní samosprávy, oblast správního soudnictví, advokátní kanceláře atd.) roste poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti veřejného sektoru, kteří mají zároveň kompetence pro odbornou komunikaci i v cizích jazycích. Hlavním cílem studia je postupně připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a jeho začlenění do vědeckovýzkumných týmů. Souvisejícím a neméně důležitým záměrem je ovšem také připravovat špičkové odborníky právě pro obsazování výše zmíněných pozic.

Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ veřejnoprávních oborů, rozvinout schopnost aplikace teoretického základu v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v daných oborech, získat motivaci k trvalému prohlubování znalostí a rozvíjení tvůrčích schopností, jakož i schopnosti týmové práce.

Jakkoliv program zahrnuje několik veřejnoprávních oborů, studijní plán obsahuje kombinaci povinných a povinně volitelných předmětů. Klíčovým dokumentem pro studium každého studenta je individuální studijní plán sestavený společně studentem a jeho školitelem. Středobodem individuálního studijního plánu je přitom soustředění aktivit na téma výzkumného zaměření disertační práce. Podle svého výzkumného zaměření si student vybírá předměty z nabídky oborových kurzů, oborově specifických workshopů, seminářů a reading groups. Nabízí se jak společné předměty pro všechny studenty programu, tak předměty rozdělené podle bloků (správní právo, finanční právo, daňové právo, právo životního prostředí, sociální právo / právo sociálního zabezpečení), ze kterých si student může volit podle zaměření disertační práce. V rámci společného základu získá každý student dostatečně obsahově strukturovaný veřejnoprávní základ, který vedle teorie veřejného práva a veřejné správy a evropských a mezinárodních souvislostí zahrnuje také orientaci v ekonomických disciplínách.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  V zahraničí (Evropská komise a další orgány EU, mezinárodní soudy a nadnárodní organizace, advokátní kanceláře atd.) i na domácím trhu práce (zejména vysoké školy, orgány státní správy jako např. ministerstva, orgány územní samosprávy, oblast správního soudnictví, advokátní kanceláře atd.) roste poptávka po kvalifikovaných odbornících v oblasti veřejného sektoru, kteří mají zároveň kompetence pro odbornou komunikaci i v cizích jazycích. Hlavním cílem studia je postupně připravit studenta pro samostatnou tvůrčí vědeckou práci a jeho začlenění do vědeckovýzkumných týmů. Souvisejícím a neméně důležitým záměrem je ovšem také připravovat špičkové odborníky právě pro obsazování výše zmíněných pozic.

  Cílem studia je vytvořit hluboký teoretický základ veřejnoprávních oborů, rozvinout schopnost aplikace teoretického základu v praxi, dosáhnout přehledu o světových a evropských trendech v daných oborech, získat motivaci k trvalému prohlubování znalostí a rozvíjení tvůrčích schopností, jakož i schopnosti týmové práce.

  Jakkoliv program zahrnuje několik veřejnoprávních oborů, studijní plán obsahuje kombinaci povinných a povinně volitelných předmětů. Klíčovým dokumentem pro studium každého studenta je individuální studijní plán sestavený společně studentem a jeho školitelem. Středobodem individuálního studijního plánu je přitom soustředění aktivit na téma výzkumného zaměření disertační práce. Podle svého výzkumného zaměření si student vybírá předměty z nabídky oborových kurzů, oborově specifických workshopů, seminářů a reading groups. Nabízí se jak společné předměty pro všechny studenty programu, tak předměty rozdělené podle bloků (správní právo, finanční právo, daňové právo, právo životního prostředí, sociální právo / právo sociálního zabezpečení), ze kterých si student může volit podle zaměření disertační práce. V rámci společného základu získá každý student dostatečně obsahově strukturovaný veřejnoprávní základ, který vedle teorie veřejného práva a veřejné správy a evropských a mezinárodních souvislostí zahrnuje také orientaci v ekonomických disciplínách.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • spolehlivě se orientovat ve veřejnoprávních odvětvích, jakož i v organizačních a funkčních aspektech veřejné správy
  • chápat principy fungování veřejné správy a samosprávy včetně finanční činnosti
  • vysoce odborné a vědeckovýzkumné práce v oboru, jakož i vysoce specializované práce v prostředí aplikační praxe, kde bude schopen využívat své teoretické znalosti a dovednosti
  • působit jako odborník na oblast veřejné správy v oblasti legislativy a správního soudnictví a při tvorbě a realizaci finanční politiky státu
  • mezinárodní komunikace s odbornými akademickými i neakademickými  pracovišti a vytváření mezinárodních vědeckovýzkumných týmů ve veřejnoprávních oblastech
  • fundované publikační činnosti v národním i mezinárodním měřítku ve zvolené oblasti veřejného práva, v patřičných evropských a mezinárodních souvislostech
  • didakticky působit v oblastech veřejného práva
  • zabývat se vysoce koncepčním uvažováním nad oborem, jeho dalšími perspektivami a vývojem
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi jsou profilováni k profesi vědeckovýzkumného pracovníka a k profesím, kde se očekává samostatné tvůrčí myšlení v oblastech veřejného práva, a to včetně práce v oblasti legislativy, na úseku koncepční, programové a analytické činnosti v oblasti veřejného práva a veřejné správy tuzemské i evropské, dále v soudnictví, jakož i dalších oblastech, v nichž je zapotřebí hlubokého teoretického základu.

  Znalosti ze studia jsou uplatnitelné v rámci činností Evropské komise a dalších orgánů EU, mezinárodních soudů a nadnárodních organizací, orgánů státní správy (např. ministerstva, orgány územní samosprávy), správních soudů, advokátních kanceláří atd.

  Absolvent bude schopen působit jako pedagogický nebo vědeckovýzkumný pracovník na domácích, ale i zahraničních vědeckovýzkumných a univerzitních pracovištích zabývajících se problematikou veřejného práva a veřejné správy. Může také vyvíjet vysoce odbornou činnost v různých pracovních pozicích a oblastech veřejné správy, a to jak v domácím, tak i unijním prostředí a působit jako odborník na oblast veřejného práva a veřejné správy, v oblasti legislativy a správního soudnictví.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia programu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce je původním vědeckým dílem obsahujícím výsledky výzkumu provedeného na základě schváleného individuálního studijního plánu. Z obsahového hlediska musí text prokazovat vysokou úroveň zvládnutí předmětného zadání včetně jeho teoretických a metodologických souvislostí. Text musí dále prokazovat schopnost doktoranda pracovat s relevantní tuzemskou a zahraniční odbornou literaturou, archivními prameny a samostatně formulovat a argumentovat komplexní odborné názory.

  Standardní rozsah práce se pohybuje v rozmezí 150 - 300 normostran včetně titulní strany, českého a anglického abstraktu, obsahu a seznamu zdrojů. Podrobné podmínky pro formát a úpravu disertačních prací stanoví formou interního předpisu děkan fakulty a oborová rada.

Základní údaje

Zkratka
VPS
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

17
počet aktivních studentů

Právnická fakulta
Program zajišťuje