Každý den je projížďkou dějinami.

Cíle studijního programu

Soudobé dějiny představují mimořádně dynamicky se rozvíjející společenskovědní obor. Jeho cílem je otevřít studujícím cestu k hledání odpovědí na otázky nedávné minulosti, k odhalování a pochopení souvislostí různých typů a úrovní majících vliv na přítomnost a k porozumění současnému vývoji, a to jak v České republice, tak v Evropě i ve světě. Studenti se jednak seznámí se současnými trendy v historiografii, jednak získají kompetence v práci s prameny, v použití výzkumných technik a v analýze dat, ale také v jejich interpretaci. Obor rozvíjí analytické dovednosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech lidské činnosti: ve výuce na všech typech škol, výzkumu, sféře klasických i nových sociálních médií, neziskovém sektoru i státní správě a samosprávě. Získávají tak předpoklady, jež absolventům oboru umožní pokračovat v rozličných společenskovědních magisterských studijních programech a v budoucnu se věnovat samostatné výzkumné činnosti či expertní analytické práci. Program je vhodný pro všechny středoškolské zájemce o moderní historii. Na bakalářské úrovni se přitom v současnosti v českém prostředí jedná o unikátní nabídku soustředěné výuky soudobých dějin, tedy dějin od skončení druhé světové války. A druhá jedinečnost oboru spočívá v interdisciplinární kooperaci odborníků v oblasti soudobých dějin se společenskovědními specialisty.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Soudobé dějiny představují mimořádně dynamicky se rozvíjející společenskovědní obor. Jeho cílem je otevřít studujícím cestu k hledání odpovědí na otázky nedávné minulosti, k odhalování a pochopení souvislostí různých typů a úrovní majících vliv na přítomnost a k porozumění současnému vývoji, a to jak v České republice, tak v Evropě i ve světě. Studenti se jednak seznámí se současnými trendy v historiografii, jednak získají kompetence v práci s prameny, v použití výzkumných technik a v analýze dat, ale také v jejich interpretaci. Obor rozvíjí analytické dovednosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech lidské činnosti: ve výuce na všech typech škol, výzkumu, sféře klasických i nových sociálních médií, neziskovém sektoru i státní správě a samosprávě. Získávají tak předpoklady, jež absolventům oboru umožní pokračovat v rozličných společenskovědních magisterských studijních programech a v budoucnu se věnovat samostatné výzkumné činnosti či expertní analytické práci. Program je vhodný pro všechny středoškolské zájemce o moderní historii. Na bakalářské úrovni se přitom v současnosti v českém prostředí jedná o unikátní nabídku soustředěné výuky soudobých dějin, tedy dějin od skončení druhé světové války. A druhá jedinečnost oboru spočívá v interdisciplinární kooperaci odborníků v oblasti soudobých dějin se společenskovědními specialisty.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • definovat relevantní výzkumné otázky týkající se soudobých dějin;
  • odhalovat a pochopit historické souvislosti různých typů a úrovní mající vliv na přítomnost a podmiňující porozumění současnému vývoji v různě definovaných kontextech;
  • orientovat se v současných trendech v historiografii;
  • pracovat s prameny a analyzovat a interpretovat data;
  • používat klasické i pokročilé výzkumné techniky;
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně odpovědnost.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvování oboru umožňuje pokračovat v rozličných společenskovědních magisterských studijních programech a v budoucnu se věnovat samostatné výzkumné činnosti či expertní analytické práci. Absolvent programu je zároveň připraven k práci v nejrůznějších oborech lidské činnosti: v oblasti vzdělávání, sféře médií, neziskovém i ziskovém sektoru, státní správě a samosprávě.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia programu je odborná praxe (předmět „Praxe“) provázená supervizí v minimálním rozsahu 50 hodin praxe. Praxe by měla být realizována ve čtvrtém semestru studia. Katedry podílející se na programu studentům zajišťují pracoviště, se kterými dlouhodobě spolupracují a na nichž je možné praxi vykonat (muzea, archivy, Ústav pro studium totalitních režimů apod.). Praxe je orientována na získání kompetencí jednak v oblasti práce s prameny, jednak v rovině základních badatelských činností spjatých s výzkumem v oblasti soudobých dějin.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 63 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Bakalářská práce má charakter samostatného empirického výzkumu, realizovaného jak s využitím původních pramenů, tak sekundární literatury. Práce mají dokumentovat schopnost autora či autorky definovat badatelský problém, orientovat se v aktuálním stavu poznání na dané téma a relevantních konceptech a teoriích, formulovat originální výzkumné otázky, identifikovat vhodné metody umožňující tyto otázky zodpovědět, realizovat vlastní výzkum a konečně zformulovat konkluze. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Směrnicí FSS č. 6/2019 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent bakalářského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu na Filosofické fakultě a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, respektive v kterémkoli navazujícím magisterském programu kterékoli české či zahraniční univerzity s humanitním či společenskovědním zaměřením.

Základní údaje

Zkratka
B-SODE
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Fakulta sociálních studií
Program zajišťuje
Ve spolupráci s