Cíle studijního programu

Posláním bakalářského profesního programu Pohyb a zdraví je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti podpory zdraví běžné nebo aktivní sportující populace. Cílem studia je osvojení si teoretických a praktických poznatků a dovedností tak, aby umožnily absolventovi samostatný výkon v rámci odborných kompetencí specializace programu. Absolvent bude schopen podílet se na tvorbě a realizaci pohybových a výživových programů v rámci prevence zdraví pro širokou veřejnost, například pro dětskou, dospělou a seniorskou populaci i specifické skupiny. Studium je koncipováno jako příprava k aktivní práci s klientem v kontextu multidisciplinárního pohledu na zdravý životní styl se zaměřením především na pohyb a výživu, a to jak na individuální, tak na skupinové úrovni. Studium na fakultě sportovních studií je výjimečné rozsahem praktické výuky zaměřené především na oblast pohybové a výživové intervence, přičemž důraz je kladen na komunikační dovednosti, což umožňuje přímou aplikaci do praxe.

Cílem studia studijního plánu Pohyb a výživa v prevenci je získání základního přehledu a povědomí o příčinách a zákonitostech šíření hromadných neinfekčních nemocí a schopnost pracovat samostatně s klientem nebo skupinou klientů na úpravě životního stylu tak, aby vedl ke zlepšení zdravotního stavu.

Kompetencí absolventa studia Pohyb a výživa v prevenci bude integrovat do životního stylu klientů prvky, které prokazatelně zlepšují zdraví, redukují stres a předchází nemocem. Hlavním pilířem studia bude vytváření a optimalizace intervenčních programů především v oblasti pohybu a výživy. Toho bude docíleno posouváním jejich kapacit v oblasti udržování kondice (pravidelná PA), zdravé výživy, kontroly hmotnosti, ovlivnění biorytmů (spánek), redukce závislostí a pozitivní motivace. Absolvent bude schopen vytvářet preventivní plány na základě biostatistických dat z epidemiologických studií v oblasti zdravého životního stylu s jasně stanovenými cíli.

Cílem studia studijního plánu Regenerace a výživa ve sportu je získání základního přehledu o sportovním zatížení lidského organismu a možnostech regenerace různými prostředky. Cílem je naučit absolventa řádně tyto prostředky aplikovat do regeneračního plánu jedince či skupiny.

Kompetencí absolventa studia Regenerace a výživa ve sportu je jednak vytvářet a realizovat v rámci regenerace individuální pohybové a stravovací programy zaměřené na optimalizaci zotavení pohybového, transportního a metabolického systému po sportovním tréninku, jednak vytvářet a realizovat individuální regenerační, pohybové a stravovací programy v rámci aktivního životního stylu u široké sportující populace. Studium programu je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní pohled na problematiku sportovního zatížení především z hlediska sportovního tréninku, fyziologie a patofyziologie zátěže s přihlédnutím k ontogenetickým specifikům. Absolvent bude schopen komplexní vstupní diagnostiky v oblasti zatížení a prevence únavy s využitím moderních technologií s následným vyhodnocením a aplikací regeneračních metod v praxi.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním bakalářského profesního programu Pohyb a zdraví je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti podpory zdraví běžné nebo aktivní sportující populace. Cílem studia je osvojení si teoretických a praktických poznatků a dovedností tak, aby umožnily absolventovi samostatný výkon v rámci odborných kompetencí specializace programu. Absolvent bude schopen podílet se na tvorbě a realizaci pohybových a výživových programů v rámci prevence zdraví pro širokou veřejnost, například pro dětskou, dospělou a seniorskou populaci i specifické skupiny. Studium je koncipováno jako příprava k aktivní práci s klientem v kontextu multidisciplinárního pohledu na zdravý životní styl se zaměřením především na pohyb a výživu, a to jak na individuální, tak na skupinové úrovni. Studium na fakultě sportovních studií je výjimečné rozsahem praktické výuky zaměřené především na oblast pohybové a výživové intervence, přičemž důraz je kladen na komunikační dovednosti, což umožňuje přímou aplikaci do praxe.

  Cílem studia studijního plánu Pohyb a výživa v prevenci je získání základního přehledu a povědomí o příčinách a zákonitostech šíření hromadných neinfekčních nemocí a schopnost pracovat samostatně s klientem nebo skupinou klientů na úpravě životního stylu tak, aby vedl ke zlepšení zdravotního stavu.

  Kompetencí absolventa studia Pohyb a výživa v prevenci bude integrovat do životního stylu klientů prvky, které prokazatelně zlepšují zdraví, redukují stres a předchází nemocem. Hlavním pilířem studia bude vytváření a optimalizace intervenčních programů především v oblasti pohybu a výživy. Toho bude docíleno posouváním jejich kapacit v oblasti udržování kondice (pravidelná PA), zdravé výživy, kontroly hmotnosti, ovlivnění biorytmů (spánek), redukce závislostí a pozitivní motivace. Absolvent bude schopen vytvářet preventivní plány na základě biostatistických dat z epidemiologických studií v oblasti zdravého životního stylu s jasně stanovenými cíli.

  Cílem studia studijního plánu Regenerace a výživa ve sportu je získání základního přehledu o sportovním zatížení lidského organismu a možnostech regenerace různými prostředky. Cílem je naučit absolventa řádně tyto prostředky aplikovat do regeneračního plánu jedince či skupiny.

  Kompetencí absolventa studia Regenerace a výživa ve sportu je jednak vytvářet a realizovat v rámci regenerace individuální pohybové a stravovací programy zaměřené na optimalizaci zotavení pohybového, transportního a metabolického systému po sportovním tréninku, jednak vytvářet a realizovat individuální regenerační, pohybové a stravovací programy v rámci aktivního životního stylu u široké sportující populace. Studium programu je koncipováno tak, aby studentům poskytlo komplexní pohled na problematiku sportovního zatížení především z hlediska sportovního tréninku, fyziologie a patofyziologie zátěže s přihlédnutím k ontogenetickým specifikům. Absolvent bude schopen komplexní vstupní diagnostiky v oblasti zatížení a prevence únavy s využitím moderních technologií s následným vyhodnocením a aplikací regeneračních metod v praxi.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět základním fyziologickým a patofyziologickým pochodům u člověka s přihlédnutím k pohybovému zatížení a výživě;
  • porozumět základním principům tréninkového zatížení, tvorby a sestavování intervenčních programů zaměřených na pohyb a výživu;
  • porozumět základním principům a postupům v práci s klientem napříč věkovým spektrem;
  • popsat a aplikovat základní poznatky z ekonomie a managmentu v kontextu hospodaření ziskových a neziskových organizací se zaměřením na sport a zdravý životní styl;
  • vytvářet pohybové programy a výživové programy s cílem podpory zdraví a optimalizaci sportovního výkonu;
  • vyhodnocovat výstražné signály spojené s možností výskytu patologické únavy, chronického poškození či rizikových faktorů u sportující a běžné populace;
  • zajistit metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence a regenerace (odborně, ale i ekonomicky realizovat přímou intervenci, konzultace především v oblasti pohybu a výživy);
  • aplikovat konkrétní preventivní programy v oblasti výživy, pohybu a regenerace s cílem podpory zdraví u běžné a sportující populace napříč věkovým spektrem;
  • v případě náhlého poškození zdraví při organizaci činností spojených s regenerací či podporou zdraví umět poskytnout první pomoc;
  • srozumitelně a přesvědčivě sdělovat široké i odborné veřejnosti informace o povaze vědeckých problémů získané studiem a analýzou odborné literatury spolu s vlastním názorem na jejich řešení;
  • orientovat se v aktuálních trendech v oblasti zdravého životního stylu s využitím mobilních aplikací a kriticky je posuzovat v kontextu aktuálních vědeckých poznatků;
  • jednat v rámci svých odborných znalostí a dovedností v cizím jazyce (anglický jazyk).
  • Absolvent studijního plánu Pohyb a výživa v prevenci může edukovat v oblasti zdravého životního stylu a primární prevence civilizačních onemocnění veřejnost s využitím moderních technologií k diagnostice s ohledem na bio-psycho-sociální model zdraví.
  • Absolvent studijního plánu Regenerace a výživa ve sportu dokáže posoudit výživové a regenerační nároky jedince ve vztahu ke sportovnímu zatížení a navrhne postup pro zvýšení efektivity tréninkového procesu a optimalizaci sportovního výkonu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu Pohyb a zdraví najdou své uplatnění ve státních i nestátních zařízeních, které se zabývají zdravým životním stylem, výživou a pohybem člověka. Absolvent bude připraven také působit na pozici OSVČ v oblasti výživového poradenství, regenerace a pohybových preventivních programů.

  Absolvent studijního plánu se specializací Pohyb a výživa v prevenci najde uplatnění v preventivních centrech, odborech zdraví a jako poradce v jiných institucích (státního či soukromého sektoru) pracujících s lidmi. Může pracovat jako specialista na zdravý životní styl ve firmách a podnicích. Může edukovat v oblasti zdravého životního stylu a primární prevence chronických neinfekčních nemocí širokou veřejnost ve státní i nestátní sféře. Uplatní se jako poskytovatel služby nebo produktu v oblasti pohybu a zdraví, např. v poradnách zdravého životního stylu a spolcích nabízejících pohybovou aktivitu pro specifické skupiny obyvatel (např. spolek zaměřený na zlepšování fyzické zdatnosti a vzdělávání seniorů pro zkvalitnění období stárnutí). Dále může najít uplatnění v ozdravných a lázeňských zařízeních.

  Absolvent studijního plánu se specializací Regenerace a výživa ve sportu najde uplatnění v centrech, která se věnují regeneraci organismu po sportovním zatížení nebo prevenci a péči o zdraví. Jedná se zejména o sportovní kluby a sportovní svazy, sportovní střediska a sportovní centra mládeže. Další uplatnění na trhu práce nalezne ve zdravotně zaměřených pohybových, regeneračních a rekreačních centrech. Své znalosti a dovednosti dokáže uplatnit i v zařízeních cestovního ruchu (např. hotelové služby) nebo wellness centrech.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studium studijního programu Pohyb a zdraví má v bakalářském studiu několik typů praxí. Praxe budou probíhat v průběhu studia tak, aby studenti získali znalost prostředí, ve kterém se budou po ukončení studia profesně pohybovat. První 2 praxe budou probíhat v délce 3 týdnů a závěrečná praxe pak bude zahrnovat především práci s klientem v délce 6 týdnů.

  Studium studijního plánu Pohyb a výživa v prevenci zahrnuje tyto odborné praxe:

  Odborná praxe 1 bude probíhat ve 4. semestru v DDM, SVČ, ZŠ a SŠ – kroužky pro děti, fitness centra, pohybová studia atd. Součástí bude i povinnost absolvovat část praxe v rámci projektů a pravidelných aktivit fakulty – Den zdraví a prevence, pravidelná cvičení pro veřejnost, cvičení pro děti s nadváhou, seniory.

  Odborná praxe 2 se plní ve 4. semestru v poradně pro výživu.

  Odborná praxe 3 se bude plnit v poradně zdravého životního stylu a součástí této praxe bude i individuální práce s klientem v délce 6 týdnů.

  Studium studijního plánu Regenerace a výživa ve sportu zahrnuje tyto odborné praxe:

  Odborná praxe 1 se plní ve 4. semestru v poradně pro výživu.

  Odborná praxe 2 bude probíhat v 5. semestru ve sportovních klubech.

  Odborná praxe 3 se bude plnit ve sportovním klubu se zaměřením na mládežnický sport a součástí této praxe bude i individuální práce s klientem v délce 6 týdnů.

 • Cíle kvalifikačních prací

  V kontextu profesního zaměření oboru je cílem bakalářské práce získat ucelený přehled o práci studenta s klientem formou případové studie. V této práci by měl student prokázat schopnost optimálně zvolit a popsat metody vstupní diagnostiky, tato data správně analyzovat a na jejich základě vybrat a aplikovat správný vědecky ověřený intervenční postup. Závěrem bakalářské práce je objektivní posouzení efektu intervence a konfrontace (ve formě diskuze) výsledků se současným poznáním tématu práce. Kromě aktivní práce s klientem by tak student měl navíc prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty.

 • Návaznost na další studijní programy

  Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie;

  v plánu příprava magisterského studijního programu Aktivní gerontologie.

Základní údaje

Zkratka
B-PZ
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje