Cíle studijního programu

Posláním tříletého bakalářského studijního programu Trenérství je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných trenérů, respektive odborníků v oblasti pohybu. Dle globálních trendů ve vzdělávání trenérů je cílem studia zvládnutí teoretických znalostí a získání praktických profesních kompetencí z oblasti trenérství společně s kompetencemi z dalších mezioborových oblastí (např. psychologie,

lékařství a fyzioterapie, výživa aj.).

Studium tohoto programu umožňuje profilaci studentů dle jednotlivých studijních plánů Kondiční trénink, Sportovní trénink, Speciální edukace bezpečnostních složek a Sportovní edukace. Absolventi budou na základě vybraného studijního plánu odborníky v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb pro běžnou populaci, sportovce různé výkonnostní úrovně či bezpečnostní složky.

Znalosti z mezioborových oblastí z nich budou činit komplexní odborníky nejen v oblasti optimalizace fyzické výkonnosti, ale i zdraví a životního stylu, respektive prevence zranění a onemocnění. Rovněž budou absolventi tyto kompetence aplikovat ve vztahu k věkové kategorii svěřenců, a to s důrazem na specifičnost jednotlivých vývojových období člověka. Současně budou studenti rozvíjet přenositelné kompetence (např. komunikační schopnosti, schopnosti týmové spolupráce, digitální kompetence, kritické myšlení, komunikaci v cizím jazyce), které jsou nezbytné pro úspěšný profesní i osobní život.

Vzdělávací cíle kladou důraz na komunikační dovednosti, práci ve víceoborovém týmu, schopnost využívat moderní tréninkové přístupy cílené na efektivní rozvoj kondičních schopností a pohybových dovedností, respektive specifických dovedností charakteristických pro jednotlivé studijní plány. Mezi další cíle patří získání kompetencí v oblasti řízení, plánování, periodizace, evidence a analýz tréninkového procesu. Rozšiřující oblasti zahrnují znalost kompenzačních a zdravotních cvičení společně se znalostí regeneračních postupů a metod, výživových doporučení a orientaci v problematice doplňků stravy a dopingu. Velký důraz bude kladen na práci s moderními nástroji hodnocení tréninkové odezvy a efektivity, únavy a dalších fyziologických parametrů, jež nabízí současné a připravované technologie. Moderní technologie rovněž dovolují tzv. online

monitoring/coaching a software pro tréninkové plánování a vyhodnocování. Absolventi tohoto programu budou schopni těchto technologií využívat a pracovat s nimi.

Profesní zaměření programu si klade za cíl poskytnout studentům jednotlivých studijních plánů veškeré výše zmíněné kompetence v reálném prostředí, jež nabízí fakulta, ale zejména přímo ve sportovních centrech, klubech aj. zařízeních díky praxím. Absolvent bude dále konkurence schopný i na zahraničním trhu práce, a to díky praktickým předmětům vyučovaným v angličtině či možnostem absolvovat zahraniční stáže a pobyty.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním tříletého bakalářského studijního programu Trenérství je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných trenérů, respektive odborníků v oblasti pohybu. Dle globálních trendů ve vzdělávání trenérů je cílem studia zvládnutí teoretických znalostí a získání praktických profesních kompetencí z oblasti trenérství společně s kompetencemi z dalších mezioborových oblastí (např. psychologie,

  lékařství a fyzioterapie, výživa aj.).

  Studium tohoto programu umožňuje profilaci studentů dle jednotlivých studijních plánů Kondiční trénink, Sportovní trénink, Speciální edukace bezpečnostních složek a Sportovní edukace. Absolventi budou na základě vybraného studijního plánu odborníky v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb pro běžnou populaci, sportovce různé výkonnostní úrovně či bezpečnostní složky.

  Znalosti z mezioborových oblastí z nich budou činit komplexní odborníky nejen v oblasti optimalizace fyzické výkonnosti, ale i zdraví a životního stylu, respektive prevence zranění a onemocnění. Rovněž budou absolventi tyto kompetence aplikovat ve vztahu k věkové kategorii svěřenců, a to s důrazem na specifičnost jednotlivých vývojových období člověka. Současně budou studenti rozvíjet přenositelné kompetence (např. komunikační schopnosti, schopnosti týmové spolupráce, digitální kompetence, kritické myšlení, komunikaci v cizím jazyce), které jsou nezbytné pro úspěšný profesní i osobní život.

  Vzdělávací cíle kladou důraz na komunikační dovednosti, práci ve víceoborovém týmu, schopnost využívat moderní tréninkové přístupy cílené na efektivní rozvoj kondičních schopností a pohybových dovedností, respektive specifických dovedností charakteristických pro jednotlivé studijní plány. Mezi další cíle patří získání kompetencí v oblasti řízení, plánování, periodizace, evidence a analýz tréninkového procesu. Rozšiřující oblasti zahrnují znalost kompenzačních a zdravotních cvičení společně se znalostí regeneračních postupů a metod, výživových doporučení a orientaci v problematice doplňků stravy a dopingu. Velký důraz bude kladen na práci s moderními nástroji hodnocení tréninkové odezvy a efektivity, únavy a dalších fyziologických parametrů, jež nabízí současné a připravované technologie. Moderní technologie rovněž dovolují tzv. online

  monitoring/coaching a software pro tréninkové plánování a vyhodnocování. Absolventi tohoto programu budou schopni těchto technologií využívat a pracovat s nimi.

  Profesní zaměření programu si klade za cíl poskytnout studentům jednotlivých studijních plánů veškeré výše zmíněné kompetence v reálném prostředí, jež nabízí fakulta, ale zejména přímo ve sportovních centrech, klubech aj. zařízeních díky praxím. Absolvent bude dále konkurence schopný i na zahraničním trhu práce, a to díky praktickým předmětům vyučovaným v angličtině či možnostem absolvovat zahraniční stáže a pobyty.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní teoretické znalosti multidisciplinárního oboru kinantropologie aplikované do oblasti trenérství (fyziologie člověka v kontextu fyzického zatížení, biomechaniky, anatomie lidského těla apod.);
  • pracovat s mezinárodními odbornými databázemi, vědeckými články a odbornou literaturou, posoudit kvalitu informací a kriticky vyhodnotit současné poznatky a informace;
  • nastavit tréninkové cíle, vytvořit adekvátní tréninkový plán v kontextu potřeb klienta, ročního tréninkového cyklu daného sportovního odvětví či specifických potřeb klienta;
  • reflektovat individuální potřeby klienta a přizpůsobit jim tréninkový plán tak, aby nedošlo k jeho přetížení či zranění;
  • diagnostikovat kondiční schopnosti, pohybové dovednosti a vybrané ukazatele zdravotního stavu klienta;
  • plnit společenskou roli odborníka v oblasti prevence onemocnění hromadného výskytu u běžné a sportující populace pozitivní úpravou jejich životního stylu;
  • efektivně a empaticky komunikovat se sportovci, klienty, respektive rodiči a s dalšími spolupracovníky, podávat jim konstruktivní zpětnou vazbu a motivovat je k osobnostnímu, zdravotnímu a sportovnímu rozvoji;
  • celostního přístupu ke klientovi (biopsychosociální přístup), ale rovněž navázání spolupráce s odborníky napříč vědním oborem kinantropologie či lékařství, přesáhne-li spolupráce absolventovy kompetence;
  • zařadit do práce s klientem moderní přístrojovou techniku, software a další technologie hodnotící tréninkovou odezvu a efektivitu, únavu a další fyziologické parametry, analyzovat výstupy a aplikovat do trenérské praxe;
  • doporučit vhodné regenerační postupy a metody včetně základních doporučení pro výživu;
  • zařadit i některé základní techniky a metody z mezioborových oblastí – psychologie (např. relaxační metody a vybrané techniky mentálního tréninku) a fyzioterapie (např. zdravotní a kompenzační cvičení, kinesiotaping);
  • realizovat výše uvedené kompetence i v anglickém jazyce.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studijního programu Trenérství jsou oprávnění podat žádost o zápis do živnostenského rejstříku a následné provozování živnosti „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb“.

  Absolventi své uplatnění na trhu práce nachází dle profilu jednotlivých studijních plánů naplňováním kompetencí uvedených ve výstupech z učení:

  1. Kondiční trénink – profesní profilace v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb na oblast kondičního tréninku. Zároveň profil absolventa odpovídá profesní kvalifikaci Osobní trenér/trenérka ve fitness v oblasti Tělesná kultura, tělovýchova a sport. Teoretické a praktické dovednosti plánování, řízení a realizace kondičního tréninku uplatní v privátním či veřejném sektoru a sportovních či volnočasových institucích. Studijní plán je realizován pouze v prezenční formě.

  2. Sportovní trénink – profesní profilace v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb na oblast sportovního tréninku v konkrétním sportovním odvětví dle absolvované specializace (sportovní zaměření studia). Teoretické a praktické dovednosti plánování, řízení a realizace sportovního tréninku absolventi uplatní v krajských i národních sportovních svazech, regionálních sportovních akademiích, sportovních klubech a centrech, centrech talentované mládeže a dalších sportovně zaměřených volnočasových organizacích. Specializace rovněž studenty profiluje pro pozici hlavního trenéra/trenérky či jejich asistenta v profesionálních a poloprofesionálních klubech včetně reprezentačního týmu vybraného sportu. Na základě absolvování tohoto studijního plánu mohou studenti požádat sportovní svaz o udělení vybrané trenérské certifikace dle jejich požadavků. Studijní plán je realizován pouze v prezenční formě.

  3. Speciální edukace bezpečnostních složek – profesní profilace v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb zaměřených na oblast tréninkové přípravy bezpečnostních složek (příslušníci bezpečnostního sboru a ozbrojených sil). Teoretické a praktické dovednosti plánování, řízení a realizace kondičního, sportovního a specifického tréninku (s důrazem na úpolové sporty, bojová umění a sebeobranu) uplatní v privátním či veřejném sektoru zaměřeném na výcvik a fyzickou přípravu příslušníků bezpečnostních složek. Studijní plán je realizován pouze v prezenční formě.

  4. Sportovní edukace – Absolventi tohoto profesně profilovaného studijního plánu jsou v oblasti poskytování tělovýchovných a sportovních služeb zaměřeni na oblast obecné fyzické přípravy. Studijní plán je realizován pouze v kombinované formě a je tvořen průřezovými tématy studijního programu Trenérství, respektive jednotlivých studijních plánů Kondiční trénink, Sportovní trénink a Speciální edukace bezpečnostních složek. Vybrané rozšiřující kompetence, které by studenty profilovaly směrem k jednotlivým prezenčním formám studijních plánů a následně uplatnění absolventa, mají možnost získat přes celoživotní vzdělávání formou tzv. micro credentials (někdy také označovaných jako mikro certifikáty).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Náplň praxí profesních studijních plánů Kondiční trénink, Sportovní trénink a Speciální edukace bezpečnostních složek v povinném rozsahu 12 týdnů je orientována na individuální práci s klientem i na skupinové vedení tréninkových programů dle profesní orientace jednotlivých studijních plánů.

  12 týdnů je rozděleno na Přípravnou praxi 1 a 2 (každá po 1 týdnu ve 2. a 3. semestru) a Odbornou praxi (10 pracovních týdnů ve 4.semestru). Cílem praxí je získat zkušenosti v oblasti vedení, řízení, plánování, evidence a evaluace tréninkového procesu. Studenti dostanou vhled do týmové práce (např. rozdělení kompetencí mezi hlavním trenérem, kondičním trenérem, fyzioterapeutem atd. v rámci týmu) a základních administrativních činností spojených s trenérskou profesí (záznamy docházky, úrazů, tréninkové náplně apod.).

  Současně bude důraz kladen na práci s moderní přístrojovou technikou pro diagnostiku sportovního výkonu, softwarem pro plánování a evidenci tréninkových jednotek či ročního tréninkového cyklu, tréninkovou analýzu, hodnocení únavy, dalších fyziologických parametrů aj.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská práce profesně profilovaných studentů představí metody sběru a vyhodnocení souboru dat získaného v průběhu povinné praxe. Doporučený rozsah práce je 20–40 stran (od úvodu po závěr práce). Součástí bude i popis návrhu a realizace tréninkového plánu na základě odborné rešerše aktuální literatury a kritické diskuse těchto poznatků. Kazuistické pojetí plánu pro vybraného jedince či skupinu osob musí být relevantní pro studovaný studijní plán. Navržený plán by měl odpovídat komplexnímu pojetí fyzické přípravy dle stanovených cílů s případným využitím dalších kinantropologických nástrojů (např. z oblasti regenerace, psychologie, pedagogiky, výživy atp.).

  Závěrečná práce je nutným předpokladem pro absolvování státní závěrečné zkoušky, která je složena z obhajoby závěrečné práce a následně odborné rozpravy k tématu práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent bakalářského studijního programu bude mít možnost navázat libovolným magisterským studiem Fakulty sportovních studií MU. Studijní programy s přímou návazností na bakalářské studijní plány jsou:

  Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

  Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

Základní údaje

Zkratka
B-T
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

Fakulta sportovních studií
Program zajišťuje