Pochopením funkce buněk k jejich využití

Cíle studijního programu

Cílem magisterského programu Biochemical and Cellular Technologies je poskytnout kvalitní vzdělání v oblastech biochemie a buněčné biologie, a to nejen z pohledu základních znalostí, ale především s ohledem na jejich praktické uplatnění v biotechnologických procesech. Do tohoto anglického programu se mohou hlásit studenti ovládající angličtinu, kteří absolvovali bakalářské studium v oblasti biochemie, biologie nebo podobného zaměření. Bude jim představen současný stav poznání v biochemii a buněčné biologii, moderní metodické postupy a aktuální trendy výzkumu i praxe. Hlavními cíli studia je připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost uplatňovat interdisciplinární přístupy jak při studiu živých systémů, tak při jejich využití v biotechnologických procesech. Studium je zaměřeno na pochopení biologických a chemických principů s cílem aplikovat je v biotechnologických a bioanalytických metodách. Studijní program bude vychovávat odborníky s vysokou úrovní znalostí, kteří budou připraveni samostatně řešit úkoly požadované praxí. Absolventi budou mít znalosti i schopnosti potřebné jak pro odchod přímo do praxe, tak pro navazující doktorské studium, např. v rámci programů Biochemistry, Genomics and Proteomics a Life Sciences.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského programu Biochemical and Cellular Technologies je poskytnout kvalitní vzdělání v oblastech biochemie a buněčné biologie, a to nejen z pohledu základních znalostí, ale především s ohledem na jejich praktické uplatnění v biotechnologických procesech. Do tohoto anglického programu se mohou hlásit studenti ovládající angličtinu, kteří absolvovali bakalářské studium v oblasti biochemie, biologie nebo podobného zaměření. Bude jim představen současný stav poznání v biochemii a buněčné biologii, moderní metodické postupy a aktuální trendy výzkumu i praxe. Hlavními cíli studia je připravit absolventy na prudce rostoucí množství informací a nutnost uplatňovat interdisciplinární přístupy jak při studiu živých systémů, tak při jejich využití v biotechnologických procesech. Studium je zaměřeno na pochopení biologických a chemických principů s cílem aplikovat je v biotechnologických a bioanalytických metodách. Studijní program bude vychovávat odborníky s vysokou úrovní znalostí, kteří budou připraveni samostatně řešit úkoly požadované praxí. Absolventi budou mít znalosti i schopnosti potřebné jak pro odchod přímo do praxe, tak pro navazující doktorské studium, např. v rámci programů Biochemistry, Genomics and Proteomics a Life Sciences.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit znalost širokého základu teoretických i praktických poznatků v oblasti biochemie a buněčné biologie;
  • využívat elementární i pokročilou instrumentaci a techniky biochemického výzkumu a biotechnologií;
  • sestavit a optimalizovat postupy při zpracování vzorků pocházejících z rozmanitých biologických zdrojů;
  • navrhovat a řídit biotechnologické procesy založené na mikroorganizmech, rostlinných a živočišných buňkách, enzymech a nanobiotechnologiích;
  • vyhodnocovat získaná experimentálních data, interpretovat je a prezentovat výsledky formou přednášky i odborného textu;
  • pracovat s primárními i sekundárními zdroji vědeckých informací, postulovat a testovat hypotézy a samostatně plánovat vědecké experimenty;
  • využít získané znalosti a zkušenosti v akademickém výzkumu i biotechnologických firmách;
  • pružně se přizpůsobit požadavkům pracoviště díky hlubokému a obecnému základu studia.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu Biochemical and Cellular Technologies budou mít dostatečné znalosti i schopnosti pro odchod přímo do praxe, budou o ně mít zájem především firmy aktivní v biochemických a biotechnologických odvětvích a bioanalytické laboratoře s pokročilou instrumentací. Hluboký a obecný základ studia umožní absolventům pružnou adaptaci na požadavky daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů, které jsou tam užívány. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se absolvent bude moci uplatnit také jako manažer nebo obchodní zástupce těchto zmíněného zaměření. V neposlední řadě pak budou absolventi vítáni ve výzkumných organizacích po celém světě, od privátních výzkumných institucí, přes akademie věd až po univerzity.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti mohou získat praktické dovednosti v rámci volitelné odborné praxe u spolupracujících biotechnologických firem, v klinických analytických laboratořích nebo v akademických institucích působících v Brně a okolních regionech.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je klíčovou součástí studia. Představuje experimentální výzkumný projekt s jasně definovanými cíli, na jejichž splnění student pracuje samostatně po celé čtyři semestry studia. Je tvořena literárním úvodem do problematiky, metodickou částí, experimentálními výsledky, jejich diskusí a závěrem. Student v jejím rámci předvede schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat v nich nalezené koncepty a teorie, na základě toho navrhovat a provádět experimenty, vyhodnocovat dosažené výsledky a nacházet relevantní odpovědi na zadanou otázku. Standardní rozsah diplomové práce je 60 až 80 stran včetně titulního listu, obsahu a seznamu literatury. Pokyny pro vypracování diplomových prací jsou upraveny Opatřením děkana Přírodovědecké fakulty č. 3/2019.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi budou moci pokračovat v rámci doktorského studia v našich anglických biochemicky a molekulárně biologicky zaměřených programech, jako jsou Biochemistry, Bioanalytical chemistry, Genomics and Proteomics a Life Sciences. Budou připraveni také pro doktorské studium podobných oborů na dalších prestižních univerzitách v České republice i v zahraničí.

Základní údaje

Zkratka
N-BCT
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje