Praxe poskytování paliativní péče v situaci pandemie COVID-19 z pohledu lékařů a vybraných NLZP
Info
Průzkum vyhlásila MUDr. Tereza Prokopová, učo 395226.
Vyplňuje se od 6. 6. 2021 07:00 do 14. 10. 2022 07:00.
Průzkum je anonymní.

Charakteristika zdravotnického pracovníka a nemocnice a popis zapojení péče o COVID 19

Klinutím na možnost 'SPUSTIT DOTAZNÍK' potvrzuji, že jsem starší osmnácti let a souhlasím s účastí na studii. Beru na vědomí, že moje odpovědi budou zpracovány vědeckými pracovníky a souhrnné výsledky budou zveřejněny ve vědeckých publikacích. *

Vaším pracovním zařazením je:

Byl/a jste zapojen/a do přímé péče o pacienty s COVID-19 na intenzivní péči (IP)?

Prosím specifikujte typ IP

Jaký je typ intenzivní péče (IP), na které pracujete mimo pandemii COVID-19?

Jaký je v průměru obvyklý počet pacientů na vaší IP, za které je zodpovědný/á jeden/a lékař/ka?....

Jaký je v průměru obvyklý počet pacientů za které je zodpovědná jedna sestra na vaší IP?:.....

Prosím, uveďte svoje pohlaví:

Vyplňte prosím Váš věk (v celých letech):

Vyplňte prosím celkový počet let odborné praxe:

Vyplňte prosím počet let praxe na IP.

Jaká je vaše aktuální kvalifikace:

Absoloval/a jste specializační studium? (včetně probíhajícího vzdělávání):

Jaká je Vaše pracovní pozice?

V kterém typu nemocnice pracujete?

Jaká je Vaše kvalifikace/specializace (včetně probíhajícího vzdělávání)? - možnost více odpovědí:

Jak jste byl/a zapojen/a do péče o pacienty s COVID-19?


Popis praxe paliativní péče včetně EOLD při péči o COVID-19 pacienty

Pro popsání tzv. závěru života pacientů a s tím související přechod na péči v tomto období se používá více termínů - příklady jsou vypsány níže. Které používáte na vašem pracovišti během COVID 19 pandemie? - možnost více odpovědí

Označte osoby, které byly na Vašem pracovišti obvykle zapojeny při rozhodování v závěru života (EOLD) v průběhu pandemie COVID-19? - možnost více odpovědí:

(EOLD - End-of-life decisions - rozhodování v závěru života, Paliatr = lékař se specializací v oboru paliativní medicína)

Jakou formou byly vedeny rozhovory s blízkými pacienta při rozhodování v závěru života? - možnost více odpovědí:

Jaké bylo obvyklé zapojení blízkých pacienta do rozhodování o převedení pacienta do komfortní péče v situaci pandemie COVID-19?

(Komfortní péče je soubor postupů, které mají zvýšit kvalitu závěru pacientova života a zajistit důstojné umírání. Terminologicky je to synonymum k pojmům paliativní péče, soucitná péče a jiné.)

Zažil/a jste během COVID-19 pandemie situaci, kdy jste vnímal/a péči o vámi ošetřovaného pacienta jako nepřiměřenou? - možnost více odpovědí

Vyjádřil/a jste svůj názor o nepřiměřené péči?

Pokud jste vyjádřili svůj názor, byl vzat v úvahu?

Ocitl/a jste se někdy při péči o pacienty s COVID-19 na vašem oddělení IP  v situaci, která je nazývána jako tzv. omezení vzácných zdrojů?

(Omezení vzácných zdrojů bývá definováno jako situace, kdy je u pacienta indikována péče, která by mu pomohla, ale nemůže být z nedostatku léků, přístrojů a personálu poskytnuta. V této situaci často dochází k tzv. přerozdělování (alokaci) těchto vzácných zdrojů a vybírání pacientů, kteří je dostanou a kteří nikoliv.)

Zkušenost  z paliativní péče mimo COVID-19 pandemii

Máte zkušenost s péčí o pacienty převedené do komfortní péče již před COVID-19 pandemií?

Rozumíte těmto termínům používaným při rozhodování v závěru života (EOLD): nerozšiřování (zadržení), ukončení orgánové podpory?

(EOLD - End-of-life decisions - rozhodování v závěru života)

Principy převádění do komfortní péče a její praktická aplikace se v době pandemie COVID-19 a v době před jejím vypuknutím lišily.

Jaké možné faktory podle Vašeho názoru mohly vést k odlišnostem? -možnost více odpovědí

Má vaše pracoviště k dispozici doporučení (protokol) pro převedení pacienta do komfortní péče?

Máte k dispozici nemocniční paliativní tým k případné konzultaci?

Zažil/a jste ve vaší praxi situaci, kdy byla u pacienta k dispozici tzv. dříve vyslovená přání (formou písemného dokumentu nebo zápisu ve zdravotnické dokumentaci)?

Bylo toto přání respektováno?

Jaké domény možného distresu (negativní stres, negativní symptom) jsou monitorovány na vaší IP u pacienta v komfortní péči?

Jak obvykle postupujete na vaší IP mino COVID-19 v rámci komfortní péče u níže uvedeného?

(Obvykle je myšleno v nadpoloviční většině případů.)
upravujeme dle symptomů
nasazujeme/navyšujeme paušálně, tj. I bez přítomnosti symptomů
vysazujeme paušálně
nevím
Opioidní/opiátová analgezie (morphin, fentanyl, sufentanyl)
Sedace (propofol, dexmedetomindin, midazolam)
Nutrice - enterální (per os nebo sondová nutrice)
Hydratace - parenterální (krystaloidy včetně např. glukózy 5%)
Hydratace enterální (per os, do sondy, PEG)
Nutrice - parenterální (plná či doplňková)
Respirační terapie (odsávání z dýchacích cest, mukolytika, inhalační léky)
Ošetřovatelské postupy (polohování, hygiena, péče o rány)

Opioidní/opiátová analgezie (morphin, fentanyl, sufentanyl)

Sedace (propofol, dexmedetomindin, midazolam)

Nutrice - enterální (per os nebo sondová nutrice)

Hydratace - parenterální (krystaloidy včetně např. glukózy 5%)

Hydratace enterální (per os, do sondy, PEG)

Nutrice - parenterální (plná či doplňková)

Respirační terapie (odsávání z dýchacích cest, mukolytika, inhalační léky)

Ošetřovatelské postupy (polohování, hygiena, péče o rány)

Jak obvykle přistupujete k orgánové podpoře na vaší IP u pacienta v komfortní péči?

(Obvykle je myšleno v nadpoloviční většině případů.)
zahajujeme
ponecháváme
ukončujeme
nevím
Zajištění DC – endotracheální kanyla
Zajištění DC – tracheostomická kanyla
Katecholaminy (např. noradrenalin)
Umělá plicní ventilace (řízená ventilace včetně tlakové podpory-např. PSV, CPAP)
Eliminační metody (hemodialýza včetně kontinuální)
Antibiotika

Zajištění DC – endotracheální kanyla

Zajištění DC – tracheostomická kanyla

Katecholaminy (např. noradrenalin)

Umělá plicní ventilace (řízená ventilace včetně tlakové podpory-např. PSV, CPAP)

Eliminační metody (hemodialýza včetně kontinuální)

Antibiotika


Charakteristika distresu a možného morálního distresu

Péče o pacienty převedené do paliativní péče je psychicky náročnější než o pacienty s plnou orgánovou podporou?

Vyberte, co pro Vás bylo zdrojem distresu během péče o pacienty s COVID-19 převedené do komfortní péče - možnost více odpovědí:

Vyberte, co pro Vás bylo zdrojem distresu během péče o pacienty s COVID-19 převedené do komfortní péče  - možnost více odpovědí:

Cíle terapie u konkrétního pacienta s COVID-19 byly vždy jasně vysvětleny a definovány. (cílem léčby není myšlen plán denní péče)

Souhlasíte s tvrzením, že umírání pacientů s COVID-19 bylo důstojné?

Které faktory v praxi, dle Vašeho názoru, bránily důstojnému umírání pacientů za pandemie COVID-19? - možnost více odpovědí:

Cítil/a jste během převádění pacienta do komfortní péče pochyby o správnosti tohoto rozhodnutí?

Měl(a) jste někdy dojem, že nedostatek vzácných zdrojů (např. kvalifikovaný personál, ventilátory,  lůžka) byl využit jako podpůrný argument v převádění pacientů do komfortní péče? Pokud ano, jak jste vnímal(a) tento aspekt.

Byl/a jste dle Vašeho názoru za pandemie COVID-19 vystavení tzv. morálnímu distresu?

Morální distres je definován například jako negativní stres zdravotníků v okamžiku, kdy jim okolnosti (pracovníci, instituce a jiné faktory) neumožňují jednat dle jejich svědomí.

Vámi pociťovaná úroveň morálního distresu byla při péči o pacienty s COVID-19 srovnatelná se situací mimo pandemii?

Pokud jste byli za pandemie COVID-19 vystavení morálnímu distresu, jaké byly jeho možné zdroje?  - možnost více odpovědí:

Ocenil/a bych další vzdělávání (semináře, kazuistiky) k této problematice.

Jaké téma vzdělávání by Vás konkrétně zajímalo? - možnost více odpovědí:

Víte na koho se obrátit pro pomoc, pokud byste se u sebe nebo u člena svého týmu setkal/a s enormní mírou distresu eventuálně emočním přetížením?

Zde je prostor pro sdělení vašich názorů a případných doplnění k tématu.

Velmi Vám děkujeme za účast v průzkumu. Stisknutím tlačítka odeslat souhlasíte s anonymním zpracováním Vašich odpovědí.


Kontrolní kód

Upozornění:

Pro uložení prosím klikněte na „Odeslat odpovědi“. K odeslaným odpovědím se můžete vracet a měnit je až do konce trvání průzkumu.

* Otázky označené hvězdičkou jsou povinné.