SLIACKY, Jiří. Využívání didaktických řídících stylů v tělesné výchově na 2. stupni základní školy : výsledky analýzy (The use of the teaching styles in physical education at lower secondary school : results of the analysis). In Fórum pedagogické kinantropologie. 2012. ISBN 978-80-86317-98-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využívání didaktických řídících stylů v tělesné výchově na 2. stupni základní školy : výsledky analýzy
Name (in English) The use of the teaching styles in physical education at lower secondary school : results of the analysis
Authors SLIACKY, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Fórum pedagogické kinantropologie, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00067720
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-86317-98-4
Keywords (in Czech) videostudie; didaktický řídící styl; kategoriální systém; tělesná výchova
Keywords in English video study; teaching style; categorical system; Physical Education
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 9/4/2014 17:31.
Abstract
Příspěvek popisuje výběr výzkumného vzorku a jeho popis pro potřeby videostudie tělesné výchovy realizované ve spolupráci IVŠV PdF MU Brno, KPS FSpS MU Brno a KTV PdF MU Brno. Dále shrnuje hlavní pohledy na spektrum didaktických řídících stylů a jeho přínos pro výuku tělesné výchovy. Hlavními body příspěvku jsou charakteristika kategoriálního systému pro kódování, cíle analýzy videodat z pohledu didaktických řídících stylů a výsledky této analýzy. Výsledky jsou prezentovány z pohledu procentuálního podílu jednotlivých kategorií kategoriálního systému, z pohledu procentuálního podílu využívaných didaktických řídících stylů a dále vzájemným porovnáním výsledků u učitelů s 2 – 5 lety praxe a 11 – 14 lety praxe a u učitelů ze škol do 200 žáků a ze škol nad 700 žáků. Na výsledky jsou potom navázány závěry z nich plynoucí a témata pro diskusi.
Abstract (in English)
This paper describes the selection of the research sample and a description for the purposes of video study of physical education implemented in cooperation IVŠV PdF MU Brno, KPS FSpS MU Brno and KTV PdF MU Brno. In addition, summarises the main views of the spectrum of teaching styles and its benefit for physical education. The main points of the paper are characteristics of categorical system for encoding, objective analysis of the video from the perspective of the teaching styles and the results of this analysis. Results are presented from the perspective of the percentages of the categories of categorical system, in terms of the percentage of used teaching styles and by comparing the results for the teachers with 2 – 5 years of experience and 11 – 14 years of experience and for the teachers from schools to 200 pupils and from schools over 700 pupils. The results follow the conclusions and subjects for discussion.
PrintDisplayed: 20/7/2024 18:10