HLADKÁ, Zdeňka. Korpusové zpracování soukromé korespondence v ÚČJ FF MU v Brně. In Hladká, Zdeňka a kol.. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 7-17, 11 s. ISBN 978-80-210-6140-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Korpusové zpracování soukromé korespondence v ÚČJ FF MU v Brně
Název anglicky Corpus processing of private correspondence at the Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Autoři HLADKÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vyd. 1. Brno, Soukromá korespondence jako lingvistický pramen, od s. 7-17, 11 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00066014
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6140-8
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013
Klíčová slova česky Korpus soukromé korespondence (KSK-dopisy); morfologické a sociolingvistické značkování korpusů; lingvistické využití korespondenčních textů
Klíčová slova anglicky Corpus of Private Correspondence (KSK-dopisy); morphological and sociolinguistic tags in corpuses; using correspondence for purposes of linguistic research
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 4. 4. 2014 12:36.
Anotace
Vstupní kapitola monografie informuje o Korpusu soukromé korespondence, významném materiálovém zdroji pro lingvistický výzkum korespondenčních textů. Korpus, který obsahuje osobní dopisy z přelomu 20. a 21. století a reprezentuje 2 000 idiolektů, vznikl na Filozofické fakultě a Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2006 se stal samostatnou součástí Českého národního korpusu (KSK-dopisy). V textu jsou popsána pozitiva i negativa metod užitých při tvorbě tohoto korpusu (analyzována je např. problematika morfologického tagování, sociolingvistické anotace apod.), reflektována je též příprava dalších korpusů utvářených podle stejného modelu, např. korpusu pokrývajícího vývoj soukromého dopisu v průběhu celého 20. století. Pozornost je věnována i nekorpusovému zpracování korespondenčního materiálu, např. vytváření databáze příznakového a lexikograficky opomíjeného lexika. V samostatné části kapitoly jsou naznačeny směry dosavadního lingvistického výzkumu textů soukromé korespondence prováděného v Ústavu českého jazyka na FF MU.
Anotace anglicky
The introductory chapter of the monograph contains basic information about the Corpus of Private Correspondence, which is a significant source of material for linguistic research of correspondence. The corpus, representing 2,000 idiolects, contains private letters that originated at the turn of the 20th and 21st centuries was created at the faculties of arts and informatics, Masaryk University, Brno, and in 2006 was incorporated into the Czech National Corpus (KSK-dopisy). Positive as well as negative aspects of methods used when creating the corpus are described in the text (aspects that are dealt with include e.g. morphological tagging and sociolinguistic annotations), as w well as preparing other corpuses of this kind, e.g. a corpus mapping the development of private letters during the 20th century. Attention is paid also to non-corpus processing of correspondence, e.g. creating a database of marked vocabulary, up to now marginalized from the lexicographic viewpoint A separate part of the chapter indicates trends in linguistic research of private correspondence, carried out up to now at the Department of Czech Language, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno.
Návaznosti
GAP406/10/0823, projekt VaVNázev: Soukromá korespondence 20. století. Rozšíření korpusových zdrojů, nové možnosti lingvistického využití
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 8. 2019 19:25