VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, roč. 2012/6, č.2, s. 100-106. ISSN 1802-7679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012
Název česky Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012
Název anglicky Comparison of the results of entrance examination from discipline of gymnastics for academic years 2010/2011 and 2011/2012
Autoři VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Česko, garant, domácí), Lenka SVOBODOVÁ (203 Česko, domácí), Alena SKOTÁKOVÁ (203 Česko, domácí) a Dagmar ŠIMBEROVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií MU, 2012, 1802-7679.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00074679
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky přijímací zkoušky, gymnastika, hrazda, akrobacie
Klíčová slova anglicky entry exam; gymnastics; bar; floor
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., učo 8367. Změněno: 4. 4. 2015 19:04.
Anotace
Ve snaze co možná nejlépe postihnout úroveň motorických schopností a určitých pohybových předpokladů potřebných pro studium praktických předmětů s gymnastickým zaměřením a nutno dodat, že v posledních letech také v souladu z hledisky ekonomickými, neustále dochází k hledání nejvhodnější volby nářadí a také jeho obsahu. Právě z těchto důvodů došlo v přijímacím řízení pro akademický rok 2011/2012 ke změnám, a to jak v jedné z disciplín, tak také v obsahu disciplíny druhé. Největší změnou bylo nahrazení hrazdy dosažné u žen a hrazdy doskočné u mužů hrazdou závěsnou. Výběrem cviků jsme se snažili postihnout v co největší míře úroveň vybraných motorických schopností (v případě závěsné hrazdy především schopností silových), která by se mohla odrazit ve snazším zvládnutí nových pohybových dovedností při výuce gymnastiky během studia. Sestava na akrobacii byla rozšířena o zpevňovací cvičení, která měla za cíl ukázat schopnost uchazečů vědomě ovládat tělo jako celek. Sledovaný soubor tvořilo celkem 1037 – 509 uchazečů pro rok 2010/2011 (132 žen a 377 mužů) a 529 uchazečů (140 žen a 389 mužů) pro rok 2011/2012. V našem příspěvku jsme sledovali rozdíl v hodnocení jednotlivých disciplín u mužů i žen v přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012. Dalším cílem komparace a zjištění vzájemného vztahu mezi jednotlivými disciplínami byla jejich možná zaměnitelnost v přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013. Z výsledků je patrný výrazný rozdíl mezi hodnocením mužů a žen při hodnocení na hrazdě a to v roce 2010/2011 i v roce 2011/2012. Naopak ženy v obou letech dosáhly lepších výsledků při cvičení na akrobacii. Co se týče zaměnitelnosti jednotlivých disciplín, korelační koeficienty poukazují na možnou zaměnitelnost obou nářadí.
Anotace anglicky
Because there is a need to give a true picture of the level of motoric abilities and certain motion presumptions which are needed for studies of practical subjects with using gymnastics, there is more and more need to find the best choice of gymnastics equipment and also its content. It is also because of economical reasons. This was the reason why there were some changes in entrance examinations in academic year 2010/2011 and 2011/2012. It was done in one of disciplines but also in the content of the second discipline. The biggest change concerned the horizontal bar for women and men to trapeze bar. Choosing of exercises we tried to cover as much as possible the level of chosen motoric abilities (in case of trapeze bar foremost the force abilities), which could be helpful for easier managing new locomotive skills during gymnastics lessons. The exercises on the floor were spread in strengthening exercises whose aim was to show abilities of the applicants how to control the body as the complex. The monitoring unit was created in total 1037 – 509 for 2010/2011 (132 women and 377 men) and 529 applicants (140 women and 389 men) for 2011/2012. In our contribution we tried to watch the differences in evaluation of individual disciplines for men and women in entrance examination for academic year 2010/2011 and 2011/2012. Next aim of comparison and findings of mutual relationship between each discipline was their possible exchangeability in entrance examination for academic year 2012/2013. There is visible difference between evaluation of men and women on trapeze bar and it was in 2010/2011 and 2011/2012. On the contrary women got better results on the floor in both years. As far as the exchangeability of individual disciplines is concerned, correlation coefficients show possible exchangeability trapeze for floor and vice versa.
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 05:04