PANČOCHA, Karel a Lenka SLEPIČKOVÁ. General public and future teachers´ attitudes towards people with disabilities and inclusion. Journal of Exceptional People. Olomouc: Palacký university, Olomouc, 2012, roč. 1, č. 2, s. 45-56. ISSN 1805-4978.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název General public and future teachers´ attitudes towards people with disabilities and inclusion
Název česky Postoje obecné populace a budoucích učitelů k osobám s postižením a k inkluzi
Autoři PANČOCHA, Karel (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka SLEPIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Journal of Exceptional People, Olomouc, Palacký university, Olomouc, 2012, 1805-4978.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00068465
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky postoje k osobám s postižením; speciální vzdělávací potřeby; inkluze; postižení; Česká republika
Klíčová slova anglicky attitudes toward people with disabilities; special education needs; inclusion; disability; Czech Republic
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D., učo 42916. Změněno: 3. 6. 2013 18:21.
Anotace
This article analyzes the context of inclusive processes in the Czech Republic through attitudes of the general public towards people with disabilities, followed by a study on attitudes of future teachers towards people with disabilities and inclusion. We used data from a questionnaire survey, which used modified version of Bogardus scale of social distance (administered to the general public and students of education), measuring social acceptance of selected groups in society. The questions were aimed to provide information about three types of disabilities (physical, intellectual and sensory) and selected issues concerning inclusive education. The analysis looked closely at the level of acceptance in educational settings. Data showed more positive and accepting attitudes in younger and more educated groups of the general population. Further results show that being a student of a program focused on education is a major factor positively influencing social acceptance of people with different types of disabilities and attitudes towards inclusion.
Anotace česky
Text se zabývá kontextem inkluzivních snah v České republice prostřednictvím analýzy postojů obecné populace k lidem s postižením a postojů budoucích učitelů k osobám s postižením a k inkluzi jako takové. Východiskem jsou data z dotazníkového šetření, v němž byla použita modifikovaná verze Bogardovy škály sociální distance, která je nástrojem k měření akceptace konkrétních společenských skupin. Otázky byly směrovány ke třem skupinám postižení (mentální, fyzické a smyslové) a k vybraným tématům týkajícím se inkluzivního vzdělávání. Analýza se zaměřila na míru akceptace ve vzdělávacím kontextu. Data ukázala, že tolerantnější postoje a větší míru akceptace projevují lidé mladšího věku a s vyšším vzděláním. Z výzkumu take vyplynulo. Že stadium vzdělávacích oborů je významným faktorem, který pozitivně ovlivňuje akceptaci osob s různými typy postižení a postoje k inkluzi.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2022 04:14