ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ and Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky (Graduation work linked to the United Nations Convention on Contracts for the International purchase of goods and other forms of skills). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 pp. ISBN 978-80-210-6309-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky
Name (in English) Graduation work linked to the United Nations Convention on Contracts for the International purchase of goods and other forms of skills
Authors ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ and Jiří VALDHANS.
Edition 1. vyd. Brno, 127 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6309-9
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 30/1/2014 15:20.
Abstract
Publikace „Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky“ vznikla v rámci projektu OP VK Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva na Právnické fakultě MU. Je určena pro studenty předmětu Právo mezinárodního obchodu. Pomůcka vznikla s cílem dát studentům ucelený materiál, který napomůže v posílení dovednostní složky výuky tohoto kursu. Akcent je v publikaci kladen na dvě formy dovednostní výuky: klauzurní práce a formulační dovednosti. Snaží se studentům vysvětlit jednotlivé formy, ukázat jim vhodné či nevhodné přístupy. Současně jim také nabízí řadu klauzurních prací k seminárnímu či klauzurnímu procvičování.
Abstract (in English)
Publications “Graduation work linked to the United Nations Convention on Contracts for the International purchase of goods and other forms of skills” was established under the project OP VK Theory – skills – practice: innovation studies law at the Faculty of Law Masaryk University. It is intended for students enrolled International Trade Law. Aid was to give students a comprehensive material, which will help to strengthen skill component of teaching this course. Emphasis is placed on the publication of two forms skills: final work and drafting skills. They try to students to explain the various forms show them appropriate or inappropriate approaches.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0198, interní kód MUName: Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva (Acronym: Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 5/10/2022 01:07