ŠEĎOVÁ, Klára and Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu (How to write qualitatively oriented research studies. Quality in qualitative research). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, vol. 23, No 4, p. 478-510. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-478.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu
Name (in English) How to write qualitatively oriented research studies. Quality in qualitative research
Authors ŠEĎOVÁ, Klára (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Roman ŠVAŘÍČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost, 2013, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Full text
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00066397
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478
Keywords in English quality in qualitative research; qualitative research; quality criteria; academic writing
Tags rivok, RIVZ
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D., učo 23233. Changed: 18/11/2014 11:42.
Abstract
Cílem této metodologické studie je definovat základní pravidla dobré kvalitativně orientované empirické studie, to znamená výzkumné zprávy prezentující výsledky kvalitativního výzkumného šetření, která je určena k publikaci v odborném vědeckém časopise. Sdílíme přitom odstup vůči jednoznačně formulovaným kritériím kvality kvalitativního výzkumu, která mohou omezovat autonomii výzkumníka v rozhodování o vlastních postupech. Naše pravidla je proto třeba vnímat jako rámcová doporučení, která umožní autorovi udržet kontrolu nad kvalitou vlastního výzkumu. Uváděná pravidla se vztahují ke čtyřem klíčovým oblastem výzkumné zprávy: věnujeme se (1) teoretickému rámci studie, (2) popisu plánu a průběhu výzkumu, (3) výstupům z analýzy a interpretaci dat a (4) jazyku a stylu psaní výzkumné zprávy. Postupně definujeme 16 základních pravidel kvalitativního psaní, která vykládáme za pomoci metodologické literatury a komentovaných příkladů z publikovaných i nepublikovaných kvalitativních studií. Domníváme se, že uvedená pravidla lze doporučit začínajícím autorům odborných vědeckých textů určených pro recenzované pedagogické časopisy jako základní vodítka.
Abstract (in English)
The aim of this methodological study is to define basic rules of a good qualitatively oriented empirical study, that means a research report presenting results of qualitative research which is intended for publication in a scientific journal. At the same time we share a distance from explicitly formulated quality criteria of qualitative research that might limit the autonomy of researcher when choosing own research methods and procedures. Our rules should therefore be seen as framework recommendations which enable authors to retain control over the quality of their own research. Presented rules apply to the four key areas of the research report: we address (1) theoretical part of the study, (2) description of the plan and conduct of the research, (3) outcomes of analysis and interpretation of data, and (4) language and style of writing the research report. Gradually we define 16 basic rules of quality writing that we interpret with the aid of methodological literature and annotated examples from published and unpublished qualitative studies. We believe that these rules can be recommended as basic guidelines to beginning authors of scientific texts intended for peer-reviewed journals.
Links
GA13-23578S, research and development projectName: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 5/12/2021 13:34