GODAROVÁ, Jana a Filip HRŮZA. 20 years of independence and fiscal federalism in the Czech Republic: Where we have come and where are we headed? In X. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. 2013. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013. 10 s. ISBN 978-80-248-3225-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 20 years of independence and fiscal federalism in the Czech Republic: Where we have come and where are we headed?
Autoři GODAROVÁ, Jana a Filip HRŮZA.
Vydání 2013. vyd. Ostrava, X. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. 10 s. 2013.
Nakladatel Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
ISBN 978-80-248-3225-8
Klíčová slova česky Fiskální federalismus, rozpočtové určení daní, Česká republika
Klíčová slova anglicky Fiscal federalism, intergovernmental relations, selected tax revenues, Czech case
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Ing. Jana Godarová, Ph.D., učo 174847. Změněno: 7. 12. 2013 10:58.
Anotace
During the last 20 years of Czech Republic independence has intergovernmental relations undergone diverse development phases and partial changes, so the overall appearance has been still changing. Within this paper we deal with the development of fiscal federalism within the mentioned period taken into the consideration also the determination of the administrative division of the sovereign territory and in the creation of the vertical structure of the public administration system, and there were divided the powers and responsibilities between the different stages of this structure, but also money primarily from tax revenues for individual budgets within this structure. This development and changes has contained herein number of conflicts of relevant interest groups in this country, where most of them seek greater powers, more personnel and more money in their budgets. So what overall direction and character has this 20 years development, or there is nothing like that? The aim of this paper is to identify and describe the development of fiscal federalism in the Czech Republic since its establishment in the form of independence in 1993 until nowadays 2013, primarily focusing to financial flow (selected tax revenues). The partial aim is to create a synthesis and to identify problems of the implementation and functioning of this system in the case of the Czech Republic for further research.
Anotace česky
Během posledních 20 let nezávislosti ČR prošly vztahy mezi jednotlivými úrovněmi vlády různými vývojovými fázemi a dílčími změnami, takže se celkový obrázek neustále měnil. V rámci tohoto příspěvku se zabýváme vývojem fiskálního federalismu během zmíněného období a bereme v potaz také determinaci administrativního rozdělení svěřeného území a vytvoření vertikální struktury systému veřejné správy, rozdělení moci a odpovědností mezi jednotlivé úrovně této struktury, ale také rozdělení finančních prostředků primárně z daňových příjmů pro jednotlivé rozpočty v rámci této struktury. Tento vývoj a změny zahrnovali a stále obsahují řadu konfliktů zainteresovaných relevantních zájmových skupin, které usilovaly o větší moc, personální zabezpečení či více peněz do vlastních rozpočtů. Je tedy možné identifikovat určitým způsobem celkové směřování a podobu vývoje této oblasti během zmíněného 20-ti letého vývoje nebo to nelze? Cílem tohoto příspěvku je identifikovat a popsat vývoj fiskálního federalismu v ČR od jejího založení v podobě rozdělení v roce 1993 do roku 2013 v dimenzi primárních finančních toků (systém rozpočtového určení daní). Dílčím cílem je vytvořit syntézu a identifikovat problémy implementace a fungování tohoto systému v případě ČR pro potřeby dalšího výzkumu.
Návaznosti
MUNI/A/0786/2012, interní kód MUNázev: Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí (Akronym: KvaVePol 2)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2020 03:56