SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 83-96, 14 s. ISBN 978-80-86317-97-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN
Název anglicky USE OF DANCE/MOVEMENT THERAPY IN LESSONS OF GYMNASTICS AND DANCE EVENTS
Autoři SKOTÁKOVÁ, Alena (203 Česko, garant, domácí), Lenka SVOBODOVÁ (203 Česko, domácí) a Pavlína VACULÍKOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání Praha, Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012, od s. 83-96, 14 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00072850
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-86317-97-7
Klíčová slova česky taneční pohybová terapie; tanec; gymnastika
Klíčová slova anglicky dance/ movement therapy; dance; gymnastics
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 25. 4. 2014 16:52.
Anotace
Příspěvek popisuje základní principy taneční pohybové terapie a využití znalostí z tohoto oboru v profilu absolventa FSpS MU. Domníváme se, že taneční pohybová terapie může být běžnou součástí pohybových aktivit ve školní tělesné výchově (zejména v kontextu nového vzdělávacího oboru taneční a pohybová výchova, zařazeného do rámcově vzdělávacího programu (RVP), tak i v komerčních formách gymnasticko - tanečních disciplín a stylů Body and Mind. V našem příspěvku se zabýváme především vhodností zařazení některých technik a metod taneční pohybové terapie do školní tělesné výchovy a do komerčních forem gymnastiky a tance, uvádíme konkrétní příklady cvičení a také nastiňujeme další možnosti uplatnění uvedených metod. Jsme toho názoru, že principy zde uvedené, lze uplatnit v jakékoliv formě gymnastických disciplín, i ve sportovní a pohybové přípravě všech výkonnostních a věkových stupňů, respektive ve všech lekcích či vyučovacích jednotkách zabývajících se pohybovou aktivitou.
Anotace anglicky
This article describes the basic principles of dance/movement therapy and using knowledge in this field in the profile FSpS MU graduate. We believe that dance/movement therapy can be common part of movement activity in physical education (especially in the context of the new educational field of dance and movement education, which was included in RVP) as well as commercial gymnastic - dance disciplines and styles of Body and Mind. In this article we describe the particular suitability of the inclusion of certain techniques and methods of dance/ 83 movement therapy to school physical education and to commercial forms of gymnastics and dance, we present examples of practice and also outlines other possibilities for these methods. We believe that the these principles may be applied to many form of gymnastic disciplines in sports and physical training of all skill and age levels, respectively, in all lessons and teaching units dealing with physical activity.
Návaznosti
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, interní kód MUNázev: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Akronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 2.4 Partnerství a sítě
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 14:44