DOUŠEK, Roman. Úvod do etnologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 342 s. ISBN 9788021068834. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do etnologického výzkumu
Authors DOUŠEK, Roman.
Edition Vyd. 1. Brno, 342 s. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 9788021068834
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:47.
Abstract
Příručka seznamuje s jednotlivými typy výzkumu, s nimiž se studenti etnologie mohou setkat. Vedle etnografického výzkumu (terénního výzkumu) se jedná o archivní výzkum, muzejní výzkum (výzkum za použití hmotných předmětů) a archeologický výzkum. Pojednání zahrnuje nejen specifika zmiňovaných výzkumů, příslušné pramenné základny, resp. institucí, v jejichž rámci jsou některé typy výzkumů realizovány, ale také obecné náležitosti proponování a realizace etnologického výzkumu.
Abstract (in English)
The handbook presents individual types of research which ethnology students may encounter. In addition to ethnographic research (field research), it includes archival research, museum research (research using material objects), and archaeological research. The treatise includes not only the specifics of the above mentioned types of research, the corresponding source bases, or institutions where some types of research are conducted, but also the general requirements for ethnological research proposals and conducting.
PrintDisplayed: 16/4/2024 09:06