NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka, Ondřej BOUŠA, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Představy o partnerství v období vynořující se dospělosti. In Psychologické dny 2014, Olomouc. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Představy o partnerství v období vynořující se dospělosti
Název česky Představy o partnerství v období vynořující se dospělosti
Název anglicky Representations about future partnership in emerging adulthood
Autoři NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ, Radka, Ondřej BOUŠA, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK.
Vydání Psychologické dny 2014, Olomouc, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky vynořující se dospělost, partnerské vztahy
Klíčová slova anglicky emerging adulthood, romantic relationships
Změnil Změnila: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D., učo 478. Změněno: 17. 11. 2014 22:12.
Anotace
Partnerské vztahy v období vynořující se dospělosti patří svým významem mezi zásadní témata řešená v této vývojové fázi. Jejich velká variabilita, nestabilita a proměnlivost je pro toto období typická, přičemž navázání vážného vztahu a založení vlastní rodiny patří mezi obecně uznávaná kritéria dospělosti. Toto období tak přináší možnosti sebepoznávání v oblasti blízkých intimních vztahů, které se stávají významným zdrojem sociální opory. Na budoucí představu partnerského vztahu v blízké i vzdálenější budoucnosti se zaměřuje tento příspěvek. V rozhovorech byli mladí dospělí (11 žen a 13 mužů ve věku 19 až 24 let) dotazování na své představy o podobě jejich partnerství za 5 a 15 let. Data z rozhovorů byla analyzována pomocí deskriptivního a tematického kódování, tak, aby byly identifikovány obsahově specifické sub-kategorie a kategorie. Specifické významy přisouzené respondenty dané představě byly následně syntetizovány do kategorií a témat zachovávajících bohatost sdělovaných významů. Kromě očekávaných obecných témat (př. přání založit rodinu, finanční samostatnost páru) byly identifikovány i kategorie obsahující specifické významy (př. omezení vlastní autonomie v zájmu vztahu, partnerská koluze, nezávislost na společnosti).
Anotace anglicky
Romantic relationships during the period of emerging adulthood belong to fundamental topics in this developmental stage. Large instability and variability of the romantic relationships is typical for this period, and establishing serious relationships and starting own families belong amongst the generally accepted criteria of adulthood. Therefore, this period brings the possibility of self-knowledge in close intimate relationships, which become an important source of social support. This study explores idea of the future partnership in the near and distant future with emerging adults. Respondents (11 women and 13 men aged from 19 to 24 years) were interviewed about their ideas of future romantic relationships in 5 and 15 years. Data from interviews were analyzed using descriptive and thematic coding, so as to identify specific content categories and sub- categories. The specific meanings attributed to the notion of respondents were then synthesized into categories and themes preserving the richness of meanings communicated. In addition to the expected general topics (e.g. desire to start a family, financial independence of a couple) categories with specific meanings (e.g. limited autonomy because of the relationship, partner collusion, and independence at the society) were identified.
Návaznosti
GAP407/12/0854, projekt VaVNázev: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2020 05:01