BOBÁK, Martin and Michal HÁJEK. Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce? (Filtering the Cassational Complaints pursuant § 104a of the Code of Administrative Justice : A Meaningful Step or Shooting a Mosquito With a Bazooka?). Online. In Molek, P., Kandalec, P., Valdhans, J. Dny práva 2014 - Days of Law 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 47 - 76. ISBN 978-80-210-7901-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?
Name in Czech Nepřijatelnost dle § 104a s. ř. s.: smysluplný krok nebo kanón na vrabce?
Name (in English) Filtering the Cassational Complaints pursuant § 104a of the Code of Administrative Justice : A Meaningful Step or Shooting a Mosquito With a Bazooka?
Authors BOBÁK, Martin and Michal HÁJEK.
Edition Brno, Dny práva 2014 - Days of Law 2014, p. 47 - 76, 30 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7901-4
Keywords (in Czech) Nepřijatelnost, přesah vlastních zájmů, § 104a, kasační stížnost, přezkum, mezinárodní ochrana
Keywords in English Selection; Filtration; § 104a; Cassational Complaint; Review; Code of Administrative Justice; international protection
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 18/2/2016 09:07.
Abstract
V roce 2001 radikálně vzrostl počet žádostí o mezinárodní ochranu. Přezkum rozhodnutí o těchto žádostech v několika následujících letech takřka ochromil tehdy rodící se Nejvyšší správní soud. Vzhledem ke kritickému vývoji této agendy u Nejvyššího správního soudu zákonodárce korigoval podmínky pro věcné projednání kasačních stížností ve věcech mezinárodní ochrany; od konce roku 2005 Nejvyšší správní soud meritorně posuzuje pouze takové kasační stížnosti, které svým významem podstatně přesahují vlastní zájmy stěžovatele - zbylé pro nepřijatelnost odmítá.

V tomto příspěvku se autoři zabývají nejen příčinami zavedení institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti, ale rovněž odpovídají na otázku, zda tento filtrační nástroj skutečně dostál podstaty své existence a pomohl k odstranění neúnosného zatížení Nejvyššího správního soudu způsobeného zprvu masivním nápadem kasačních stížností ve věcech mezinárodní ochrany. Přitom poukazují na četnost jednotlivých typů rozhodnutí Nejvyššího správního soudu před a po instalaci nepřijatelnosti do soudního řádu správního, také se zabývají vlivem institutu nepřijatelnosti na délku řízení o kasační stížnosti a délku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. K uchopení a následné analýze dat autoři využili kvantitativních metod sociálně-vědního výzkumu.

Abstract (in English)
The number of applications for international protection had radically increased in 2001. Judicial review of decisions that aroused from such applications practically paralyzed at that moment new-born Supreme Administrative Court. Owing to critical increase in this agenda at the Court, the legislature adjusted conditions for full judicial review of cassational complaints in international protection matters. Since the end of 2005 the Supreme Administrative Court reviews only such cassational complaints that in its significance extend substantially beyond the private interests of the complainant, while it rejects the remaining ones.

The authors not only discuss situation that lead to introduction of this ‘selection instrument’, but also answer the question whether the ‘filtering tool’ actually lived up to the expectations and whether it eliminated the unbearable burden of the Supreme Administrative Court that was caused by initial flood of cassational complaints in matters of international protection. The authors also discuss numbers of different types of the Supreme Administrative Court’s decisions before and after installation of § 104a to the Code of Administrative Justice, they also talk about its influence on the length of the proceedings at the Supreme Administrative Court and unsteady length of decisions in these matters. The paper is based on quantitative methods of social science research.

Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Dny_prava_2014_castV.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 18/2/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 18/2/2016 09:07, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Dny_prava_2014_castV.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,9 MB
Hash md5
c8a12e2656478c6d3bf5754fb9f7c8e6
Uploaded/Created
Thu 18/2/2016 09:07

Dny_prava_2014_castV.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.txt
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1210891/Dny_prava_2014_castV.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
635 KB
Hash md5
020aff83f511cd83db365b2b7efc75f1
Uploaded/Created
Thu 18/2/2016 09:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 13/6/2024 18:11