HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ and Jiří HAVIGER. Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání (Manifestations of children's curiosity: Information retrieval and ability to ask questions of children from preschool age in the context for intellectual giftedness). Praha: Grada, 2013. 171 pp. ISBN 978-80-247-5200-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek dětí od předškolního věku v kontextu intelektového nadání
Name (in English) Manifestations of children's curiosity: Information retrieval and ability to ask questions of children from preschool age in the context for intellectual giftedness
Authors HAVIGEROVÁ, Jana Marie, Iva BUREŠOVÁ, Veronika SMETANOVÁ and Jiří HAVIGER.
Edition Praha, 171 pp. 2013.
Publisher Grada
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-247-5200-6
Keywords (in Czech) informační chování; schopnost klást otázky; předškolní děti; everyday-lif-information-behaviour (ELIB); edukační proces; otázky ve školní praxi; inteligence
Keywords in English information behaviour; ability to ask questions; preschool children; everyday-lif-information-behaviour (ELIB); education process; questions in the school context; intelligence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D., učo 7257. Changed: 6. 12. 2016 15:33.
Abstract
Monografie shrnuje výsledky výzkumného projektu Ready to ask? GAP407/11/0426. Publikace má 12 kapitol, které předkládají odpovědi na nejdůležitější výzkumné otázky, které byly řešeny v souvislosti s hlavním výzkumným tématem: informační chování (nadaných) dětí v pregramotném období. Publikace je v souladu s tradicí rozdělena do dvou částí. První část stručně shrnuje teoretické poznatky o hlavních tematických oblastech: informační chování, komunikace, otázky, nadání a inteligence. Ve druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumu v podobě tří dílčích studií. Společným cílem prezentovaných výzkumů je popsat informační chování dětí od pregramotného období. Z celé široké problematiky informačního chování jsme vyzvedli jako klíčový prvek výzkumu téma otázky. Všechny tři prezentované výzkumy se věnují různým aspektům a souvislostem tohoto klíčového fenoménu. První studie se zabývá informačním chování dětí v předškolním věku, a to jeho přirozenou podobou, tzv. everyday-life-information behaviour (ELIB). Studie odpovídá na tři otázky: Co zajímá děti předškolního věku? Odkud získávají děti předškolního věku informace o tom, co je zajímá? Jak se liší informační chování dětí předškolního věku v závislosti na úrovni jejich inteligence? Druhá studie zkoumá klíčovou schopnost informačního chování, a to schopnost formulovat otázku. Cílem této studie je zodpovědět základní otázku: Jaká je pohotovost dětí klást otázky? a posoudit: Jak se liší tato schopnost v závislosti na inteligenci dětí? Třetí studie zacílila na ELIB v každodenní realitě vzdělávacího procesu. Studie nabízí neotřelou analýzu výskytu otázek v reálné školní praxi od první třídy do čtvrtého ročníku střední školy. Zdrojem dat je korpus SCHOLA2010. Závěrečná kapitola nabízí shrnutí získaných poznatků a několik námětů do budoucna.
Abstract (in English)
The monograph summarizes the results of a research project Ready to ask? GAP407/11/0426. The publication has 12 chapters that present answers to important research questions that were addressed in the context of a major research topic: information behavior of (gifted) children from pre-literacy stage. The publication is divided into two parts. The first section briefly summarizes the theoretical knowledge of the major thematic areas: information behavior, communication, questions, giftedness and intelligence. The second part presents the results of research in the form of three sub-studies. The common goal of the presented research is to describe the information behavior of children from preliteracy stage. As a key element it was picked up the topic of questions. All three studies presented deal with different aspects and consequences of this crucial phenomenon. The first study deals with information behavior of children of preschool age in its natural form: the everyday-life-information-behaviour ( elib ) . The study answers three questions: What interests preschool children? Where do preschoolers get information about what interests them? How vary information behavior of preschool children, depending on the level of intelligence? The second study examines the core capability of information behavior, the ability to formulate a question. The aim of this study is to answer the basic question: What is the readiness of children to ask questions? and consider: How does this differ depending on the children's intelligence? The third study decided to focus on ELIB in the everyday reality of the educational process. The study provides a fresh analysis of the occurrence of questions in school practice from the first grade to the fourth year of high school. The data source is the corpus SCHOLA2010 . The final chapter provides a summary of the findings and some suggestions for the future.
Links
GAP407/11/0426, research and development projectName: Ready to ask? Informační chování nadaných dětí v pregramotném období
PrintDisplayed: 27. 11. 2021 15:55