VITURKA, Milan. INTEGRATIVE MODEL FOR EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIALS OF REGIONS AND ITS APPLICATION ON AN EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. E & M Ekonomie a management, Liberec: Technická univerzita Liberec, 2014, roč. 17, č. 4, s. 4-19. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2014-4-001.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název INTEGRATIVE MODEL FOR EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIALS OF REGIONS AND ITS APPLICATION ON AN EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC
Název česky Integrativní model hodnocení rozvojového potenciálu a jeho aplikace na příkladě České republiky
Autoři VITURKA, Milan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání E & M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita Liberec, 2014, 1212-3609.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.021
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00078307
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2014-4-001
UT WoS 000346895900001
Klíčová slova česky regionální rozvoj; podnikatelské prostředí; inovační potenciál; lidské zdroje; konkurenceschopnost
Klíčová slova anglicky regional development; business environment; innovation potential; human resources; competitiveness
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Nikol Zachovalová Barochová, učo 179010. Změněno: 7. 4. 2015 15:34.
Anotace
The aim of this paper is to introduce a new model for the evaluation of development potentials of regions, including methodology, application and conceptualization of the obtained information. The main components of this model are the business environment quality, innovation potential of companies and use of human resources, interpreted using relevant factors or indicators. The model has been applied to the evaluation of Czech regions – 205 administrative districts (microregional level) and 14 NUTS 3 regions (mesoregional level). Information capacity of the model has been proved by the confirmation of the hypotheses assuming strong relationships among business environment quality and regional GDP and population size of regions. A synthesis allowed us to define the main regularities, evaluate the competitive positions of regions and create the spatial model of the economic development of the Czech Republic. Special attention has been given to the unique method for the identification of territorial systems of poles and axes of development and further to the hierarchy of integration processes (using the profile interaction method). Subsequently, we conceptualized the results from the perspective of regional policy creation using the method of development scenarios. This allows for a flexible optimization of the main priorities and tools of a regional policy (regions are defined and territorially specified by means of flexible sets of relevant measures). From a theoretical perspective, we extend the knowledge about the processes of polarization and integration as key manifestations of the principles of developmental and hierarchical differentiation of society.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je představit nový model hodnocení rozvojového potenciálu regionů, včetně metodiky, aplikace a konceptualizace získaných informací. Hlavní komponenty tohoto modelu kvalita podnikatelského prostředí, inovační potenciál firem a využití lidských zdrojů, jsou interpretovány s využitím relevantních faktorů nebo ukazatelů. Model byl aplikován na hodnocení českých regionů - 205 správních obvodů (mikroregionální úroveň) a 14 regionů NUTS 3 (mezoregionální úroveň). Vypovídací schopnost modelu bylo prokázána potvrzením hypotéz předpokladajících silné vztahy mezi kvalitou podnikatelského prostředí a regionálním HDP a počtem obyvatel regionů. Syntéza umožnila definovat hlavní zákonitosti, zhodnotit konkurenční postavení regionů a vytvořit prostorový model ekonomického rozvoje České republiky. Zvláštní pozornost byla věnována unikátní metodě identifikace územních systémů pólů a os rozvoje v návaznosti na hierarchii integračních procesů (s využitím metody profilových interakcí). Následně byly konceptualizovány výsledky z hlediska tvorby regionální politiky pomocí metody scénářů vývoje. To umožňuje flexibilní optimalizaci hlavních priorit a nástrojů regionální politiky (regiony jsou definovány a teritoriálně konkretizovány prostřednictvím flexibilní soustav příslušných opatření). Z teoretického hlediska, byly rozšířeny znalosti o procesech polarizace a integrace jako klíčových projevů uplatňování principů vývojové a hierarchické diferenciace společnosti.
Návaznosti
MUNI/A/0768/2013, interní kód MUNázev: Teoreticko-metodologická východiska regionálního hodnocení rozvojových projektů a jejich verifikace na vybraných příkladech (Akronym: TMVRKRPVVPMVJKPTVZVK-24356879-213465789KresEsfMuBr)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2019 16:02