HAVEL, Jiří. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 256 s. ISBN 978-80-210-7150-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy jako východisko inkluzivní didaktiky
Autoři HAVEL, Jiří.
Vydání 2. vyd. Brno, 256 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7150-6
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 9. 2. 2015 13:35.
Anotace
Publikace se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Nově je zařazena kapitola pojednávající o výuce elementárního čtení a psaní. V souladu s cílem výzkumného záměru PdF MU Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, jehož je součástí, je vyústění této práce soustředěno k procesu formování inkluzivní didaktiky v podmínkách běžné primární školy. K hlubší deskripci tohoto procesu měl přispět kvalitativní výzkum současného pojetí výuky elementárního čtení a psaní jako jednoho ze stěžejních předmětů primárního vzdělávání. Cílem tohoto výzkumu bylo induktivně vyložit aktuální situaci ve výuce čtení a psaní tak, jak jí rozumějí a prožívají sami učitelé elementaristé.
Anotace anglicky
This study deals with a topic of education of pupils with SEN at primary schools of a main educational stream. The new chapter deals about the teaching of elementary reading and writing. It brings the definition of basic terms and the brief summary of a current view in this area. In accordance with the objective of the research intent Special Educational Needs of Pupils in the Context of Framework Educational Programme, the outcome of this work is focused on the process of forming the inclusive didactics. For a deeper description of this process should contribute the qualitative research of a current conception of education of elementary reading and writing as one of the main subjects of primary education. The aim of this research was to interpret the current situation at education of reading and writing as it is understood and experienced by teachers at primary school inductively.
VytisknoutZobrazeno: 21. 9. 2020 19:08