VEČEŘA, Pavel. Úvod do dějin tištěných médií. Praha: Grada Publishing, 2015. 272 s. první vydání. ISBN 978-80-247-4178-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úvod do dějin tištěných médií
Název anglicky Introduction to the History of the Print Media
Autoři VEČEŘA, Pavel (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Praha, 272 s. první vydání, 2015.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00083215
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-247-4178-9
Klíčová slova česky dějiny tištěných médií
Klíčová slova anglicky history of the print media
Změnil Změnil: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D., učo 17813. Změněno: 25. 6. 2015 19:57.
Anotace
Kniha přináší informace o vývoji tištěných médií od jejich vzniku, koncentruje se ovšem především na období 19. a 20. století, kdy noviny a časopisy nabyly v souvislosti s rozvojem moderní společnosti na významu. Publikace se zaměřuje na klíčové trendy a zlomové okamžiky, které ovlivnily vývoj tištěných médií ve světě. Sleduje proměny komunikačních nástrojů umožňujících zprostředkování informací jak ve vztahu k textu, tak obrazu, všímá si dobových informačních zdrojů, zprostředkování informací i práce s nimi. Nabízí pohled na ekonomickou základnu tištěných médií a samotný proces jejich tvorby, respektive výroby, dále sleduje otázky periodicity a jejich dostupnosti, nákladu a rovněž proměny jejich forem a obsahů. V centru pozornosti publikace je rovněž vliv inzerce a reklamy na rozvoj tištěných médií, ale i proměny cenzury, jejich způsobů, postupů a dosahu, stejně jako jejího chápání veřejností. V neposlední řadě se kniha dotýká také problematiky reflexe tištěných médií v dobové společnosti. Kniha se primárně zaměřuje na vývoj v anglosaské, francouzské a německé sféře euroamerického civilizačního okruhu.
Anotace anglicky
The book provides information on the development of printed media since its establishment, while focusing primarily on the 19th and 20th centuries, when newspapers and magazines grew important in relation to the development of modern society. The publication addresses the key trends and turning points that influenced the development of printed media in the world. Following the transformation of communication tools allowing mediating the information both in relation to the text and image, it takes notice of the period information sources, mediating information and processing it. It offers a view of the economic foundations of print media and the very process of their creation or production. In addition, it focuses on the issues of their periodicity and availability or circulation, as well as the transformation of their forms and contents. The book also addresses the influence of advertising onto the development of the printed media, as well as the transformations of censorship, their manners, procedures, and reach, and its public perception. Las but not least, the book outlines the issues of the reflection of the printed media in the period society. Primarily, the book focuses on the development in the Anglo-Saxon, French, and German sphere of the Euro-American civilisation area.
VytisknoutZobrazeno: 6. 8. 2020 01:03