PIROŽEK, Petr, Lenka KOMARKOVÁ, Ondřej LEŠETICKÝ a Taťana HAJDÍKOVÁ. Corporate governance in Czech hospitals after the transformation. Health Policy, Dorchetser UK: The Dorset Press, 2015, roč. 119, č. 8, s. 1086 - 1095. ISSN 0168-8510. doi:10.1016/j.healthpol.2015.05.002.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Corporate governance in Czech hospitals after the transformation
Název česky Správa a management nemocnic po jejich transformaci
Autoři PIROŽEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Lenka KOMARKOVÁ (203 Česká republika), Ondřej LEŠETICKÝ (203 Česká republika) a Taťana HAJDÍKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Health Policy, Dorchetser UK, The Dorset Press, 2015, 0168-8510.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Spojené království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW www stránky článku
Impakt faktor Impact factor: 2.035
Kód RIV RIV/00216224:14560/15:00080981
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.05.002
UT WoS 000359960700012
Klíčová slova česky Management; Správa a amanagement; Právní forma; Nemocnice
Klíčová slova anglicky Management; Corporate governance; Legal form transformation; Hospitals
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Hana Bohrnová, Ph.D., učo 179999. Změněno: 9. 3. 2016 13:45.
Anotace
Background: This contribution is a response to the current issue of corporate governance in hospitals in the Czech Republic, which draw a significant portion of funds from public health insurance. This not only has a significant impact on the economic efficiency of hospitals, but ultimately affects the whole system of healthcare provision in the Czech Republic. Therefore, the effectiveness of the corporate governance of hospitals might affect the fiscal stability of the health system and, indirectly, health policy for the whole country. Objectives: The main objective of this paper is to evaluate the success of the transformation in connection with the performance of corporate governance in hospitals in the Czech Republic. Specifically, there was an examination of the management differences in various types of hospitals, which differed in their ownership structure and legal form. Methodology/Approach: A sample of 100 hospitals was investigated in 2009, i.e. immediately after the transformation had been completed, and then three years later in 2012. With regard to the different public support of individual hospitals, the operating subsidies were removed from the economic results of the corporations in the sample. The adjusted economic results were first of all examined in relationship to the type of hospital (according to owner and legal form), and then in relation to its size, the size of the supervisory board and the education level of the senior hospital manager. A multiple median regression was used for the evaluation. Findings: One of the basic findings was the fact that the hospital’s legal form had no influence on economic results. Successful management in the form of adjusted economic results is only associated with the private type of facility ownership. From the perspective of our concept of corporate governance other factors were under observation: the size of the hospital, the size of the supervisory board and the medical qualifications of the senior manager had no statistically verifiable influence on the efficiency of the hospital management, though we did record certain developments as a result of the transformation process. The economic results that were reported were significantly distorted by the operating subsidies from the founder. Practical Implications: The results can be used immediately on several practical levels: on the macro level as part of the state’s formulation of health policy, particularly in the optimalization of the structure of healthcare providers, as well as for the completion of reforms in legal forms and hospital founders, and on the micro level as part of the effective administration and governance of hospitals through corporate governance regardless of the form of ownership.
Anotace česky
Background: Příspěvek reaguje na současné aktuální problémy výkonu corporate governance nemocnic v České republice, které čerpají značnou část finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění. To se významně projevuje nejen v samotné ekonomické efektivnosti nemocnic, ale ve svém důsledku působí na celý systém poskytování zdravotní péče v ČR. Efektivita corporate governance nemocnic tak může ovlivňovat fiskální stabilitu zdravotnictví a nepřímo zdravotní politiku celého státu. Purposes: Hlavním záměrem článku je zhodnotit úspěšnost provedené transformace v souvislosti s výkonem corporate governance nemocnic v České republice. Konkrétně byl zkoumán rozdíl v hospodaření různých typů nemocnic lišících se svojí vlastnickou strukturou a právní formou. Methodology/Approach: Problematika byla zkoumána na vzorku 100 nemocnic, a to v roce 2009, tj. bezprostředně po dokončení transformace, a dále s odstupem tří let, tj. v roce 2012. S ohledem na odlišnou veřejnou podporu jednotlivých nemocnic byl subjektů ve vzorku sledovaný hospodářský výsledek očištěn od provozních dotací. Adjustovaný hospodářský výsledek byl nejprve zkoumán ve vztahu k typu nemocnice (dle vlastníka a právní formy), a následně vzhledem k její velikosti, velikosti dozorčí rady a k typu vzdělání hlavního manažera nemocnice. K vyhodnocení byla využita median multiple regression. Findings: Za základní zjištění lze považovat fakt, že se neprokázal vliv právní formy nemocnice na dosahované hospodářské výsledky. Úspěšné hospodaření, v podobě kladného hospodářského výsledku tzv. adjusted economic result je asociováno pouze se soukromým typem vlastníka zařízení. Další, z hlediska našeho pojetí corporate governance sledované faktory: velikost nemocnice, velikost dozorčího orgánu a lékařské vzdělání top managera neměly statisticky prokazatelný vliv na efektivitu hospodaření nemocnice, nicméně jsme u nich zaznamenali určitý vývoj vlivem transformačního procesu. Vykazované hospodářské výsledky jsou výrazně deformovány provozní dotací od zřizovatele. Practice Implications: Zjištěné výsledky lze využít hned v několika rovinách praktické aplikace: na makro úrovni, v rámci formulace zdravotní politiky státu, zejména v oblasti optimalizace struktury poskytovatelů péče, dále při dokončení reformních aktivit ve smyslu změn právní formy či zřizovatele nemocnic a na mikro úrovni v rámci výkonu efektivní správy a řízení nemocnic prostřednictvím corporate governance bez ohledu na formu vlastnictví.
Návaznosti
GAP403/12/1557, projekt VaVNázev: Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání.
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 20:40