KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Markéta HÁJKOVÁ. Potenciální účinky léčiv v akvatickém prostředí. In Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti - Sborník abstraktů KEBR 2015. 2015. ISSN 1213-6670.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Potenciální účinky léčiv v akvatickém prostředí
Název česky Potenciální účinky léčiv v akvatickém prostředí
Název anglicky Potential effects of pharmaceuticals in aquatic environment
Autoři KUMMEROVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí), Štěpán ZEZULKA (203 Česká republika, domácí), Petr BABULA (203 Česká republika, domácí) a Markéta HÁJKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti - Sborník abstraktů KEBR 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00084247
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISSN 1213-6670
Klíčová slova česky okřehek;diklofenak;paracetamol;růst;biomasa;fotosyntetické pigmenty;reaktivní formy kyslíku;antioxidační mechanismy;viabilita;
Klíčová slova anglicky lemna minor;diclofenac;paracetamol;growth;biomass;photosynthetic pigments;reactive oxygen species;antioxidative mechanisms;viability;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., učo 1146. Změněno: 20. 9. 2017 10:33.
Anotace
Stále významnější skupinou organických kontaminantů vodního prostředí jsou v současné době léčiva. Ukazuje se, že rezidua jejich aktivních látek a produkty transformace ovlivňují i necílové organismy. Studie demonstrující jejich účinek na rostliny jsou, oproti mikroorganismům a živočichům, však doposud nepočetné. Okřehek menší (Lemna minor L.), vyšší cévnatá vodní rostlina, je často využíván v testech fytotoxicity pro hodnocení rizikovosti xenobiotik (US EPA, OECD). Cílem této studie bylo hodnocení růstu, biochemických a histochemických změn u okřehku vystaveného 10 dní vlivu nesteroidních protizánětlivých léků diklofenaku (DKF) a paracetamolu (PCT) (0.1, 10 a 100 µg/L). I přes prokázaný vysoký obsah obou léčiv v rostlinách okřehku, pouze zatížení 100 µg/L DKF inhibovalo tvorbu sušiny. Oproti tomu, při nižších koncentracích byly významné změny prokázány na biochemické a histochemické úrovni: snížení obsahu fotosyntetických pigmentů a pokles hodnot parametrů indukované fluorescence chlorofylu (FV/FM, Rfd), zvýšení produkce reaktivních forem kyslíku (ROS) a dusíku (RNS) a s tím spojená i vyšší aktivita ochranných antioxidačních systémů (zvýšení obsahu oxidovaných thiolů a aktivity glutation-reduktázy) a naopak omezení funkčnosti membrán a snížení viability buněk. Hodnocení biochemických a histochemických ukazatelů je včasnějším a citlivějším indikátorem vlivu mikropolutantů typu léčiv než obvykle hodnocené růstové parametry.
Anotace anglicky
Pharmaceuticals represent a group of water contaminants with increasing importance. Residues of their active substances or products of their transformation can affect even non-target organisms. Studies demonstrating their effect to plants are, in comparison to studies on microorganisms and animals, scarce. Higher aquatic plant Lemna minor is often used in phytotoxicity tests for evaluation the risk of various xenobiotics (US EPA, OECD). The aim of this study was to evaluate the growth, biochemical and histochemical changes in duckweed exposed for 10 days to non-sterodial anti-inflammatory drugs diclofenac (DCF) and paracetamol (PCT)(0.1, 10 and 100 µg/L). Despite the high content of both drugs in duckweed plants, only 100µg/L DCF inhibited the biomass production. To the contrary, lower concentrations exhibited significant changes at biochemical and histochemical level: decrease of photosynthetic pigments content and values of induced chlorophyll fluorescence parameters (FV/FM, Rfd), increased production of reactive oxygen (ROS) and nitrogen (RNS) and subsequent increased aktivity of antioxidative defense systems (higher content of oxidized thiols, activity of glutathione-reductase), or decrease in membrane function and lowered cell viability. Evaluation of biochemical and histochemical markers is earlier and more sensitive indication of the effect of micropollutants like drugs than usually assessed growth parameters.
VytisknoutZobrazeno: 24. 1. 2021 04:35