KUMMEROVÁ, Marie, Štěpán ZEZULKA, Petr BABULA a Jan TŘÍSKA. Possible ecological risk of two pharmaceuticals diclofenac and paracetamol demonstrated on a model plant Lemna minor. Journal of Hazardous Materials. Amsterdam: Elsevier Science BV., 2016, roč. 302, January, s. 351-361. ISSN 0304-3894. doi:10.1016/j.jhazmat.2015.09.057.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Possible ecological risk of two pharmaceuticals diclofenac and paracetamol demonstrated on a model plant Lemna minor
Název česky Možné ekologické riziko dvou léčiv diklofenaku a paracetamolu demonstrované na modelové rostlině Lemna minor
Autoři KUMMEROVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí), Štěpán ZEZULKA (203 Česká republika, domácí), Petr BABULA (203 Česká republika, domácí) a Jan TŘÍSKA (203 Česká republika).
Vydání Journal of Hazardous Materials, Amsterdam, Elsevier Science BV. 2016, 0304-3894.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30105 Physiology
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 6.065
Kód RIV RIV/00216224:14310/16:00089242
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2015.09.057
UT WoS 000366225300041
Klíčová slova česky Diclofenac; Paracetamol; Lemna minor; Oxidativní stres; Antioxidační mechanismy;
Klíčová slova anglicky Diclofenac; Paracetamol; Lemna minor; Oxidative stress; Antioxidant mechanism;
Štítky AKR, EL OK, podil, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc., učo 1146. Změněno: 20. 9. 2017 10:32.
Anotace
Lemna minor is often used in environmental risk assessment and it can be supposed that usually evaluated parameters will be reliable even for assessing the risk of pharmaceuticals. Subtle changes in duckweed plant number, biomass production, and leaf area size induced by 10-day-exposure to diclofenac (DCF) and paracetamol (PCT) (0.1, 10, and 100 ug/L), excepting 100 ug/L DCF, are in contrast with considerable changes on biochemical and histochemical level. Both drugs caused a decrease in content of photosynthetic pigments (by up to 50%), an increase in non-photochemical quenching (by 65%) and decrease in relative chlorophyll fluorescence decay values (by up to 90% with DCF). Both DCF and especially PCT increased amount of reactive nitrogen and oxygen species in roots. DCF-induced effects included mainly increased lipid peroxidation (by 78%), disturbation in membrane integrity and lowering both oxidoreductase and dehydrogenase activities (by 30%). PCT increased the content of soluble proteins and phenolics. Higher concentrations of both DCF and PCT increased the levels of oxidised ascorbate (by 30%) and oxidised thiols (by up to 84% with DCF). Glutathion-reductase activity was elevated by both pharmaceuticals (nearly by 90%), glutathion-S-transferase activity increased mainly with PCT (by 22%). The early and sensitive indicators of DCF and PCT phytotoxicity stress in duckweed are mainly the changes in biochemical processes, connected with activation of defense mechanisms against oxidative stress.
Anotace česky
Lemna minor je často využíván pro hodnocení environmentálních rizik a lze předpodkládat, že obvykle hodnocené parametry budou spolehlivé i pro hodnocení rizikovosti léčiv. Zanedbatelné změny v počtu rostlin, produkci biomasy a listové ploše indukované 10-denní expozicí diklofenakem (DCF) a paracetamolem (PCT) (0.1, 10, a 100 ug/L), kromě 100 ug/L DCF, jsou v kontrastu s významnými změnami na biochemické a histochemické úrovni. Obě léčiva způsobila pokles obsahu fotosyntetických pigmentů (až o 50%), zvýšení nefotochemického zhášení (o 65%) a pokles relativního poklesu fluorescence chlorofylu (až o 90% u DCF). Jak DCF, tak zejména PCT zvýšily obsah reaktivních forem dusíku a kyslíku v kořenech. Účinky indukované DCF zahrnovaly zejména zvýšenou peroxidaci lipidů (o 78%), narušení membránové integrity a snížení aktivity jak oxidoreduktáz, tak dehydrogenáz (o 30%). PCT zvýšil obsah rozpustných proteinů a fenolů. Vyšší koncentrace jak DCF, tak PCT zvýšily hladiny oxidovaného askorbátu (o 30%) a oxidovaných thiolů (až o 84% u DCF). Aktivita glutathion-reduktázy byla zvýšená oběma léčivy (téměř o 90%), aktivita glutathion-S-transferázy byla zvýšená při PCT (o 22%). Včasnými a citlivými indikátory fytotoxického stresu vlivem DCF a PCT u okřehku jsou hlavně změny v biochemických procesech, spojených s aktivací ochranných mechanismů proti oxidativnímu stresu.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 21:04