SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011. s. 225-228, 4 s. ISBN 978-80-7160-307-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy
Název anglicky International Law Aspects of Automatic Binding Force of International Agreements Concluded by the EU with Third States for EU Member States
Autoři SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ.
Vydání 1. vydání. Bratislava, od s. 225-228, 4 s. 2011.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-7160-307-8
Klíčová slova česky Evropská unie, mezinárodní dohody, třetí státy
Klíčová slova anglicky European Union, International Agreements, Third States
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D., učo 13665. Změněno: 3. 2. 2016 14:11.
Anotace
V právu EU platí jasné pravidlo, ņe mezinárodní dohody, které uzavře EU s třetími státy nebo mezinárodními organizacemi svým jménem, jsou automaticky závazné nejen pro EU jako takovou, ale i pro její členské státy, které stranou těchto dohod nejsou. Z hlediska práva EU je toto pravidlo plně akceptováno a nebudí ņádné pochybnosti. Z hlediska práva mezinárodního zde ale vyvstávají určité problémy. Členské státy EU, které nejsou smluvní stranou takové dohody, nejsou primárním účastníkem mezinárodně právního vztahu, který taková dohoda zakládá. Vzniká zde sekundární právní vztah? Jak a čím jsou určena práva a povinnosti takto ńiroce pojatých účastníků dohody? Můņe se třetí stát dovolávat plnění závazků z dohody přímo vůči členskému státu EU? Mezinárodní právo za určitých podmínek připouńtí, aby mezinárodní smlouva zakládala práva a dokonce stanovila povinnosti nesmluvnímu státu. V praxi půjde o takové dohody, které sice uzavírá sama EU, ale které mohou z povahy věci provádět výhradně členské státy (např. Dohoda o vydávání mezi EU a USA).
Anotace anglicky
There is a clear rule in EU law stating, that international agreements that EU concludes with third states or international organizations are automatically binding also upon EU member states, which are not parties to those agreements. From the view of EU law there is no problem. However, international law evaluates that situation differently. EU member states, which are not parties of such an agreement, do not participate in the legal relationship that it creates with the third subject. Are there any mutual rights and obligations? May the third subject invoke his rights directly against the EU member state? International law authorizes in certain cases an international treaty to impose obligations on third states (not parties to it). In practice this will concern numerous agreements concluded by the EU with a third subject, whose implementation is reserved exclusively to member states (for instance the Agreement between the EU and the USA on Extradition).
VytisknoutZobrazeno: 29. 2. 2020 09:50