BOHÁČOVÁ, Michaela. Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví a názvy viničních tratí jako nástroj reklamy a marketingu. In David, Jaroslav. Toponyma : Kulturní dědictví a paměť míst. Vydání: první. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 134-143. ISBN 978-80-7464-843-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Toponymie pohraničí jako kulturní dědictví a názvy viničních tratí jako nástroj reklamy a marketingu
Název anglicky The toponymy of the frontier as cultural heritage and names of vineyard tracks as a tool of advertising and marketing
Autoři BOHÁČOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Vydání: první. Ostrava, Toponyma : Kulturní dědictví a paměť míst, od s. 134-143, 10 s. 2016.
Nakladatel Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00089411
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7464-843-4
Klíčová slova česky marketing; nazvy viničních tratí; pohraničí; pomístní jména; reklamní názvy; toponyma
Klíčová slova anglicky anoikonyms; brand names; frontier; marketing; names of vineyard tracks; toponyms
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 5. 4. 2017 08:37.
Anotace
Kapitola se dotýká dvou témat: 1) První, obecnější je spjato s otázkou, zda lze zeměpisné názvy v pohraničních oblastech označit jako kulturní dědictví, když jde vesměs o toponymii vzniklou po 2. sv. válce, tj. postrádající kontinuitu, která je vlastní ostatním částem našeho území. Zamýšlí se nad přístupem k pomístním jménům v počátcích dotazníkového soupisu, z nějž byla vyloučena právě toponymie oblastí majoritně obydlených Němci k r. 1930, a nad rozdíly mezi toponymií pohraničí a ostatního území. Pojmenovává důvody, proč toponymii pohraničí nelze z kulturního dědictví vyloučit. 2) Druhé téma se zabývá dílčím jevem, a sice specifickým způsobem využití toponym v názvosloví spjatém s vinařstvím, konkrétně v názvech viničních tratí. Tato skupina pomístních jmen je totiž fixována na oficiální sféru, neboť názvy viničních tratí jsou jedním z údajů povinně uváděných na etiketách jakostních vín a jakostních vín s přívlastkem, a to v podobě stanovené v aktuálně platné vyhlášce. Názvy viničních tratí se tak stávají součástí označení obchodních produktů a analýza se zaměří na to, jak se v nich uplatňuje propagace a marketing.
Anotace anglicky
The chapter concerns two topics: 1) The first, more general one is linked to the issue whether geographical names in the frontier regions may be considered cultural heritage, with the current toponymy originating after the second world war, and thus lacking the continuity typical of other parts of our country. It reflects upon the approach to anoikonyms at the beginning of the questionnaire campaign, from which the toponymy of the regions with the German majority (the situation taken into account being that of 1930) was excluded, and upon the differences between the frontier toponymy and the toponymy of the rest of the country. It enumerates reasons why the frontier toponymy cannot be excluded from cultural heritage. 2) The second topic concerns a particular phenomenon of a specific usage of toponyms in the vocabulary of viticulture, namely in names of vineyard tracks. This group of anoikonyms depends on the official sphere, as names of vineyard tracks are an obligatory item of information given on the etiquettes of quality wines and of quality wines with special attributes, the form of it being prescribed in the applicable ordinance. Names of vineyard tracks thus form a part of the names of commercial products, and the analysis will focus on how promotion and marketing are made use of in them.
Návaznosti
MUNI/A/0863/2015, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2016
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 8. 5. 2021 05:40