MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn
Název anglicky Czech Language in Motion: Chapters exploring its state and changes
Autoři MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, 153 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8090-4
Klíčová slova česky dialog literární, dynamismus propriální sféry, expresivita, Český národní korpus, mluva v Broumově a okolí, názvy dopravních prostředků, pravopisné varianty, propriálně pojmenovací akt (proces) propriální sféra jazyka, předložky nevlastní, přechylování příjmení, přejatá slova, příjmení cizinek, slovotvorba, stylová vrstva, tvoření názvů dopravních prostředků, urbanonyma, užití předložky díky, žurnalistika
Klíčová slova anglicky dialogue in literature, dynamism of the proprial sphere, expresivity, The Czech National Corpus, language of Broumov and its environs, names of means of transport, spelling variants, act of proprial naming, proprial sphere of language, improper prepositions, surname gender affixation, loanwords, women foreign surnames (affixing vs. not affixing), word-formation, literary style, forming names of means of transport, urbanonyms, usage of preposition „díky“ (thanks to), journalism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Hana Svobodová, Dr. phil., učo 7354. Změněno: 11. 7. 2017 16:44.
Anotace
Monografie Čeština v pohybu uvádí výsledky vědecké práce kolektivu lingvistů KČJL PdF MU. Svůj výzkum zaměřili na měnící se jevy současné češtiny, jako je např. oblast propriální sféry, konkrétně užívání toponym a chrématonym, nebo přechylování cizích ženských příjmení. Tvaroslovnou problematiku řeší dvě kapitoly: o variantních tvarech přejatých slov a o sekundárních předložkách. Detailní je analýza univerbizátů názvů dopravních prostředků. Ve stylové oblasti se výzkum soustředil na funkci expresivity v publicistice a na vývoj ve slovní zásobě současné žurnalistiky. Sféra běžné komunikace je zkoumána na jazykovém materiálu z okolí Broumova. Poslední kapitola se zabývá dialogem v současné beletrii. Jednotícím prvkem celé monografie je analýza dynamických jevů současné češtiny.
Anotace anglicky
The monograph Czech Language in Motion gathers conclusions of research work done by a team of linguists at KCJL PdF MU. In their research they addressed changing phenomena of contemporary Czech language, the proprial sphere of the language, especially use of toponyms and chrematonyms, or affixation of foreign female surnames in the Czech language. Morphology aspects are dealt with in two chapters: on variant forms of loanwords and on improper prepositions. There is a detailed analysis of forming names of means of transport. As concerns stylistics, the research focuses on function of expressivity in journalism and on development of vocabulary in contemporary journalism. The area of common/non-specialised communication is examined through language material from the surroundings of Broumov municipality. The last chapter deals studies dialogue in present Czech fiction. The unifying topic of the monograph is an analysis of dynamic phenomena in present Czech language.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2019 01:43