EN

Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha

ABRAHÁMOVÁ, J., Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha. Praktický lékař, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, roč. 96, č. 3, s. 128-134. ISSN 0032-6739.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rozbor léčebné zátěže a pilotní prezentace výsledků KOC Praha
Název anglicky Analysis of the therapeutic burden and the pilot presentation of results of CCC Prague
Autoři ABRAHÁMOVÁ, J. (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan MUŽÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praktický lékař, Praha, Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 0032-6739.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Statistics and probability
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/16:00090626
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky Národní onkologický registr (NOR); Komplexní onkologické centrum (KOC); incidence; prevalence; mortalita onkologických onemocnění; migrace onkologických nemocnýchy
Klíčová slova anglicky National Cancer Registry (NCR); Comprehensive Cancer Center (CCC); incidence; prevalence; malignant diseases mortality; migration of cancer patients
Štítky EL OK
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 25. 8. 2016 17:27.
Anotace
Autoři asociovali data Národního onkologického registru s administrativními daty tří nemocnic (Nemocnice Na Bulovce – NNB, Všeobecné fakultní nemocnice – VFN a Thomayerovy nemocnice – TN), které jsou sdruženy v jednom Komplexním onkologickém centru (KOC). Na takto získaných číslech prokazují vysokou migrační zátěž onkologicky nemocnými nejen ze Středočeského kraje, kde není ustaveno žádné KOC, ale i z jiných krajů, kde příslušná KOC jsou a kde je incidence zhoubných novotvarů podstatně nižší než v hl. m. Praze. S tím kontrastuje nerovnost přístupu k finančním zdrojům (zejména zdroje EU), kdy mimopražská KOC tento přístup mají relativně velmi jednoduchý. Pacienti mají právo na výběr zdravotnického zařízení a na výběr lékaře a pojednávané KOC toto právo ctí. Je potěšující, že je toto KOC nemocnými tak vyhledáváno. Je to nepochybně i známkou vysoké úrovně. Na druhé straně je třeba počítat s limitací finančních budgetů. Situaci by napomohlo, kdyby finance od plátců skutečně směřovaly za pacientem.
Anotace anglicky
The authors associated the National Cancer Registry data with administrative data of three hospitals (University Hospital Bulovka – NNB, General Faculty Hospital – General University Hospital and Thomayer Hospital – TN), which are grouped in a Comprehensive Cancer Center (CCC). On thus obtained figures showing high migration burden of oncological patients not only from the Central Bohemia region, where there is no established CCC, but also from other regions with relevant CCC and where the incidence of malignant tumors is substantially lower than in the capital Praha. This contrasts with the inequality of access to financial resources (mainly EU sources) when for CCC outside Prague this approach is relatively simple. Patients have the right to choose health care facility and to choose a doctor and discussed CCC is respecting this right. It is gratifying that patients seek after this CCC. It’s undoubtedly a sign of a high level. On the other hand, we must reckon with the limitations of financial budgets. The situation could be helped if funding from health insurancies would follow the patient.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2019 16:46

Další aplikace