ŠVAŘÍČEK, Roman a Ingrid ČEJKOVÁ. Metaforický svět učení. In Strouhal, Martin; Štech, Stanislav. Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy. Vydání první. Praha: Karolinum, 2016. s. 124-145. ISBN 978-80-246-3558-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metaforický svět učení
Název anglicky Metaphorical world of learning
Autoři ŠVAŘÍČEK, Roman (203 Česká republika, garant, domácí) a Ingrid ČEJKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vydání první. Praha, Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální perspektivy, od s. 124-145, 22 s. 2016.
Nakladatel Karolinum
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00088619
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-246-3558-3
Klíčová slova anglicky methaphors; learning
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 11. 4. 2017 14:02.
Anotace
Nahlédneme-li současnou pedagogickou diskusi o učení a vyučování, nalezneme rozsáhlý korpus technických návodů, metod a strategií na efektivní vzdělávání. Je nemožné posoudit, která metoda je vhodnější pro kvalitní učení a vyučování, ale ani to není předmětem našeho zkoumání. Podíváme se na učení a vzdělávání perspektivou základní metafor, které nahlížíme jako idealizované typy odkazující na základní epistemologické linie v otázce učení. Cílem textu je analyzovat tři převládající metafory učení, které reflektují určité diskurzy, ideje, hodnoty a postoje v pedagogické diskusi. Chceme zaprvé na základě analýzy současného pedagogického diskurzu popsat podstatné principy metafor, abychom zadruhé díky deskripci znaků používaných metafor mohli přinést odpověď na otázku co hýbe metaforami a čím hýbou metafory. Vyústěním textu je popis specifického světa metafor, ve kterém žijeme, a vysvětlení tří specifických mechanismů, jimiž se metafory snaží získat dominanci v pedagogické diskusi.
Anotace anglicky
If we look contemporary educational debate about learning and teaching, we find a large body of technical manuals, methods and strategies for effective learning. It is impossible to assess which method is more suitable for high-quality learning and teaching, but that's not the subject of our investigation. We will look at teaching and learning perspective basic metaphors which we view as idealized types referring to the basic epistemological line on the issue of learning. The text aims to analyze the three dominant metaphors of learning that reflect certain discourses, ideas, values and attitudes in the educational debate. We firstly based on an analysis of current pedagogical discourse metaphors to describe the essential principles that we and secondly, the description of the characters used metaphors to bring an answer to the question of what moves and what metaphors move metaphors. The outcome is a description of the specific imagery of the world in which we live, and the explanation of the three specific mechanisms that metaphors trying to gain dominance in the educational debate.
Návaznosti
GA13-23578S, projekt VaVNázev: Učitel a žáci v dialogickém vyučování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2021 18:02