OSMAN, Robert, Daniel SEIDENGLANZ a Ondřej MULÍČEK. Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, roč. 52, č. 6, s. 927-962. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2016.52.6.291. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality
Název česky Městské místo jako heterochronotopie: případová studie brněnské lokality
Autoři OSMAN, Robert (203 Česká republika, garant, domácí), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika, domácí) a Ondřej MULÍČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociologický časopis, AV ČR, Sociologický ústav, 2016, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50700 5.7 Social and economic geography
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.143
Kód RIV RIV/00216224:14310/16:00088697
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.6.291
UT WoS 000394558900006
Klíčová slova česky místo; heterotopie; heterochronie; heterochronotopie; Brno
Klíčová slova anglicky place; heterotopia; heterochronia; heterochronotopia; Brno
Štítky AKR
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., učo 11114. Změněno: 9. 3. 2018 12:02.
Anotace
This article is based on long-term study of the relationship between time and space. It does not conceive space as a dimensionless, empty, and homogeneous container but draws instead on the concept of place as unique and meaningful. The conceptualisation of place is thus based on the classic works of the humanist geographers Yi-Fu Tuan and Edward Relph, who consider place to be integral, enclosed, and determinable. The issue of the determinability of integral and still meaningful place is examined using Michel Foucault’s concept of heterotopia. A certain place in a city is linked to a number of other places, which in a way then become present in that place. The place cannot be considered a homotopia but, on the contrary, is a heterotopia. Place can also be conceived from a temporal point of view. Various times (rhythms) blend in a place and they refer to processes that were taking place in other (even temporally very remote) times. Similarly, just as place can be spatially considered a heterotopia, temporally it may be considered a heterochronia. The term heterochronotopia is used to refer to a place that opens out both spatially to other places and temporally to other times. Empirically the article focuses on one selected place in the post-socialist and post-industrial city of Brno (Czech Republic). The article seeks to (1) identify links connecting the researched place to other sites and times and to (2) describe the selected place as a system of associations. The article thus offers an example of a dense description of a place as a temporally or spatially undeterminable entity, provides material for critical reflection on the assumption that urban place is enclosed and determinable, and introduces ‘heterochronotopia’ as a new concept referring to a spatially and temporally undetermined place in a contemporary city.
Anotace česky
Článek vychází z dlouhodobého studia vztahů mezi prostorem a časem. Prostor zde není chápán jako bezrozměrný, prázdný a homogenní kontejner; v článku je používán koncept unikátního a významuplného místa. Problematika určení integrálního a významuplného místa je nazírána skrze Foucaultův koncept heterotopie. Určité místo ve městě je propojeno s řadou dalších míst, které jsou tak v tomto místě nějakým způsobem přítomné. Místo tak nemůže být vnímáno jako homotopie, nýbrž jako heterotopie. Místo může být dále zkoumáno z časového úhlu pohledu. Různé časy (rytmy) se v místě prolínají a odkazují k procesům, které se odehrávaly v jiných (často velmi vzdálených) časech. Podobně jako místo může být prostorově chápáno jako heterotopie, z časového hlediska může být chápáno jako heterochronie. Pojem heterochronotopie popisuje místo otevřené prostorově vůči jiným místům a časově vůči jiným časům. V empirické rovině se článek zaměřuje na vybrané místo v postsocialistickém a postindustriálním Brně (Česká republika). Cílem článku je (1) identifikovat vazby propojující zkoumané místo s jinými místy a časy a (2) popsat toto místo jako systém vztahů. Článek nabízí příklad "hustého popisu" místa jako prostorově a časově neurčitelné entity, poskytuje materiál ke kritické reflexi předpokladu určitelnosti a uzavřenosti městského místa a představuje heterochronotopii jako koncept vystihující prostorově a časově neuzavřené místo v současném městě.
Návaznosti
GA14-14547S, projekt VaVNázev: Geografie městských rytmů
Investor: Grantová agentura ČR, Geografie městských rytmů
VytisknoutZobrazeno: 14. 4. 2024 19:39