DENGLEROVÁ, Denisa. Kategorizace jako myšlenková operace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, ročník 66, č. 3, s. 290-311. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kategorizace jako myšlenková operace u dětí na počátku školní docházky v kontextu různých socio-kulturních prostředí
Název anglicky Categorisation as an Intellectual Operation in Children at the Beginning of their School Years in the Context of Diff erent Social-Cultural Environments
Autoři DENGLEROVÁ, Denisa (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogika, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00088707
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kognitivní procesy; inteligence; myšlení; kategorizace; socio-kulturní prostředí
Klíčová slova anglicky cognitive processes; intelligence; thinking; categorisation; socio-cultural environment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., učo 3930. Změněno: 8. 3. 2017 13:22.
Anotace
Studie z oblasti interkulturní psychologie zaměřené na otázku, jak sociální a kulturní prostředí ovlivňuje kognitivní procesy, obvykle srovnávají velmi odlišné kultury žijící ve vzdálených geografi ckých lokalitách. Zjišťují, že příslušníci západní kultury obvykle preferují analytický způsob myšlení a jsou více nezávislí na kontextu, zatímco příslušníci východní kultury preferují spíše holistické způsoby myšlení a jsou pro ně důležitější vztahy mezi objekty a jejich kontextem. Cílem předkládané studie je ověřit, zda se podobné rozdíly mohou nalézat i mezi dětmi pocházejícími z různých kulturních prostředí v rámci naší republiky. Konkrétně je analýza zaměřena na schopnost kategorizace u dětí na počátku školní docházky a jsou srovnávány romské děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti z běžného prostředí. V první části studie jsou uvedena teoretická východiska, v druhé části je představen vlastní výzkumný nástroj a ve třetí části jsou prezentována data získaná testováním téměř tří set dětí. Výsledky nejsou jednoznačné. Nepotvrzují předpokládanou preferenci kontextově podmíněné kategorizace ani preferenci barvově podmíněné kategorizace u romských dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Anotace anglicky
Studies in the fi eld of intercultural psychology focussing on the question of how social and cultural environments aff ect cognitive processes usually compare very diff erent cultures in geographical localities distant from each other. Th ey fi nd that members of Western culture usually prioritise an analytical mode of thinking and are more context-independent, while members of Eastern culture tend to prefer holistic modes of thing and for them the relationships between objects and their context are more important. Th e aim of this study is to test whether similar diff erences can also be found between children from diff erent cultural environments within the Czech Republic. Specifi cally, the analysis is directed towards the categorisation abilities of children at the beginning of primary school and involves a comparison between Roma children from a socially under-privileged environment and children from ordinary backgrounds. Th e fi rst part of the study sets out the theoretical starting-points, the second part presents the research Denglerová, D. 311 instrument used, and the third part presents the data obtained by testing almost three hundred children. Th e results are not clearcut. Th ey do not confi rm a preference for contextually conditioned categorisation or preference for colour conditioned categorisations among Roma children from socially under-privileged environments.
Návaznosti
GPP407/11/P091, projekt VaVNázev: Analýza vědomostních prostorů u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 1. 2021 22:08