KOMENDOVÁ, Jana. Právo zaměstnance na dovolenou jako základní sociální právo. In Barancová Helena, Olšovská Andrea. Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 183-198. ISBN 978-80-7502-177-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právo zaměstnance na dovolenou jako základní sociální právo
Název anglicky The Employee’s Right to Leave as a Fundamental Social Right
Autoři KOMENDOVÁ, Jana.
Vydání 1. vyd. Praha, Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva, od s. 183-198, 16 s. 2016.
Nakladatel Leges
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7502-177-9
Klíčová slova česky Zaměstnanec; zaměstnavatel; dovolená; placená dovolená; mzda; plat; náhrada mzdy nebo platu
Klíčová slova anglicky Employee; employer; leave; paid leave; wage; salary; compensatory wage or salary
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Jana Komendová, Ph.D., učo 40001. Změněno: 29. 3. 2017 18:39.
Anotace
Příspěvek je věnován právu na dovolenou, které je považováno za jedno ze základních sociálních práv zaměstnanců. Dovolená patří mezi doby odpočinku. Jejím účelem je obnovení pracovní síly zaměstnance. Na rozdíl od ostatních dob odpočinku je po dobu čerpání dovolené zaměstnanec zajištěn příjmem z pracovněprávního vztahu. Tento příspěvek se zaměřuje na požadavky vyplývající z mezinárodního i unijního práva na vnitrostátní úpravu dovolené a jejího čerpání. Bližší pozornost je věnována výkladovým přístupům k právu zaměstnance na roční placenou dovolenou v rozhodovací praxi Soudního dvora EU a jejich důsledkům pro vnitrostátní právní řády členských států. Kromě samotného práva na dovolenou je rozebrána problematika odměňování zaměstnanců čerpajících dovolenou.
Anotace anglicky
The paper is dedicated to the employee’s right to leave which is considered as one of the fundamental social rights of workers. The leave is one of the rest periods. Its purpose is to renew the employee’s workforce. Contrary to other rest periods, the employee taking the leave is secured by remuneration from his/her labour relation. The paper focuses on minimal standards stated by international instruments and EU law for national regulation of annual paid leave. Particular attention is paid to the interpretation of the right to annual paid leave in case-law of the Court of Justice of the EU and its impact on national law of Member States. Apart from the right to leave, the remuneration of employees taking the leave is analysed.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 03:38