KONEČNÝ, Petr, Robert VYSOKÝ, Milan ELFMARK a Karel URBÁNEK. Efekty cílené orofaciální rehabilitace u pacientů s poruchou řečových funkcí po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Ambit Media, 2017, roč. 80/113, č. 3, s. 316-322. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017316.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efekty cílené orofaciální rehabilitace u pacientů s poruchou řečových funkcí po cévní mozkové příhodě
Název anglicky Efects of Targeted Orofacial Rehabilitation in Patients after Stroke with Speech Disorders
Autoři KONEČNÝ, Petr, Robert VYSOKÝ, Milan ELFMARK a Karel URBÁNEK.
Vydání Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Ambit Media, 2017, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.508
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017316
Klíčová slova česky cévní mozková příhoda; orofaciální rehabilitace; afázie; dysartrie; spektrální analýza řeči
Klíčová slova anglicky stroke; oropharyngeal rehabilitation; aphasia; dysarthria; spectral analysis of speech
Štítky Neodvádět, Scopus jiná afiliace
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Změněno: 20. 4. 2018 08:09.
Anotace
Při rehabilitaci pa cientů po cévní mozkové příhodě (CMP) má orofaciální terapie (OFR) významnou úlohu. Již v časném subakutním stadiu onemocnění se výrazně podílí na celkové léčbě obnovy porušených funkcí po CMP. OFR zahrnuje mezioborovou spolupráci logopedů, foniatrů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a lékařů podílejících se na léčbě pac ientů po CMP s poruchou orofaciálních funkcí, jako je porucha mimiky, komunikace, příjmu potravy. Tyto poruchy jsou v různé míře vyjádřeny u pac ientů po CMP a významně ovlivňují kvalitu života. Pac ienti s poruchami řeči představují velké procento klientů, kterým je poskytována léčebná rehabilitace po CMP. Nacházíme u nich různé formy a různé stupně fatických poruch a v různé míře též dysartrické poruchy. OFR zde hraje svou nezastupitelnou roli v reedukaci řečových funkcí pa cienta, a to obzvláště při nápravě motorických řečových poruch. Náš výzkum efektu OFR má charakter studie případů a kontrol a je tvořen 99 pacienty s poruchou řeči (afázie a dysartrie) v rámci stavu po CMP. Záměrem výzkumu bylo zhodnocení řečových funkcí u těchto pa cientů po absolvování čtyřtýden ní ústavní rehabilitace, z nichž u zkoumané skupiny byla k rehabilitační a logopedické terapii navíc přidána cílená OFR prováděná erudovaným fyzioterapeutem. Součástí výzkumu bylo i objektivní přístrojové vyhodnocení hlasových záznamů pomocí spektrální hlasové analýzy.
Anotace anglicky
The aim of the research was to evaluate speech functions in these patients after completing a four-week institutional rehabilitation. In the study (experimental) group, the OFR performed by a physiotherapist was added to a conventional therapy (rehabilitation and speech therapy). Our research also included objective device evaluation of voice recordings using spectral voice analysis.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2020 22:59