HLAĎO, Petr, Bohumil POKORNÝ a Markéta PETROVOVÁ. Work ability of the Czech workforce aged 50+ and the relationship between selected demographic and anthropometric variables. Kontakt : Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017, roč. 19, č. 2, s. 145-155. ISSN 1212-4117. doi:10.1016/j.kontakt.2017.05.001.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Work ability of the Czech workforce aged 50+ and the relationship between selected demographic and anthropometric variables
Název česky Pracovní schopnost české pracovní síly ve věku 50+ a její vztah s vybranými demografickými a antropometrickými proměnnými
Autoři HLAĎO, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Bohumil POKORNÝ (203 Česká republika) a Markéta PETROVOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Kontakt : Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2017, 1212-4117.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00097146
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2017.05.001
Klíčová slova česky pracovní schopnost; Work Ability Index; WAI; pracovní síla; stárnutí
Klíčová slova anglicky work ability; Work Ability Index; WAI; workforce; older workers; aging
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D., učo 23221. Změněno: 9. 4. 2018 14:08.
Anotace
Background: An aging workforce is a global phenomenon with significant implications for European countries. Interventions facilitating active performance of work until retirement age have consequently been developed. A new concept of work ability, which comprehensively describes the way to achieve a better correspondence between aging and work, has been created in Finland as of the end of the twentieth century. It also includes objective measurement of work ability based on the index of work ability. The use of methods of objectification of work ability upon determination of the WAI index is still at an early stage in the Czech Republic. Objectives: To determine the WAI values for different demographic groups of the Czech population older than 50 years of age, the relationship between working abilities with demographic and anthropometric characteristics and diseases of an individual. Methods: The research tool is a questionnaire to measure the Work Ability Index (WAI), translated into the Czech language. The survey involved 361 respondents from six companies and organizations, including a group of 60 unemployed persons registered at the Labor Office. The data collection took place from September 2014 to February 2015. The software Statistica Cz 12 was used for data evaluation. Results: The average value of WAI in the case of the sample was 39.4 ± 7.03 and attained higher than the Dutch reference values. The statistical tests showed that men achieve higher WAI than women, WAI decreases with a higher amount of BMI and the number of diseases diagnosed by a physician. The statistically significant relationship between WAI and the type of work performed has also been found out.
Anotace česky
Východiska: Stárnutí pracovní síly je globální jev s významnými dopady i na evropské státy. Jsou proto vyvíjeny intervence, které budou usnadňovat pracovníkům aktivní vykonávání zaměstnání až do dosažení důchodového věku. Již od konce 20. století je ve Finsku vytvářen nový koncept pracovní schopnosti, který komplexně popisuje cestu k dosažení lepšího souladu mezi stárnutím a prací. Jeho součástí je i objektivní měření pracovní schopnosti založené na indexu pracovní schopnosti. V České republice je používání metody objektivizace pracovní schopnosti stanovením indexu WAI teprve v počátečním stádiu. Cíle: Zjistit hodnoty WAI u různých demografických skupin české populace starší 50 let, souvislost pracovních schopností s demografickými a antropometrickými charakteristikami, onemocněními jedince a srovnat výsledky českého měření s poznatky získanými v nizozemské studii. Metody: Výzkumným nástrojem je dotazník pro měření indexu pracovních schopností Work Ability Index (WAI) přeložený do českého jazyka. Šetření se zúčastnilo 361 respondentů z šesti podniků a organizací včetně souboru 60 nezaměstnaných registrovaných na úřadu práce. Sběr dat proběhl od září 2014 do února 2015. Pro vyhodnocení dat byl použit program Statistica Cz 12. Výsledky: Průměrná hodnota WAI byla u výběrového souboru 39,4±7,03 a dosahovala vyšších než nizozemských referenčních hodnot. Statistickými testy bylo prokázáno, že muži dosahují vyššího WAI než ženy, WAI klesá s výší BMI a počtem lékařem diagnostikovaných onemocnění. Statisticky významný vztah byl prokázán dále mezi WAI a typem vykonávané práce. Závěry: Příspěvek předkládá data a jejich hodnocení získaná z měření pracovní schopnosti pomocí indexu WAI u prvních 361 pracovníků šesti podniků a organizací z oborů bankovnictví, státní správy, zdravotnictví a průmyslové sféry a současně uvádí aktuální poznatky o možnostech objektivizace pracovní schopnosti v reálných podmínkách u českých zaměstnavatelů metodou stanovení indexu WAI.
VytisknoutZobrazeno: 4. 4. 2020 23:38