BAZALOVÁ, Barbora. Autismus v edukační praxi (Autism in Educational Practice). Vydání první. Praha: Portál, s. r. o., 2017. 207 pp. ISBN 978-80-262-1195-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Autismus v edukační praxi
Name in Czech Autismus v edukační praxi
Name (in English) Autism in Educational Practice
Authors BAZALOVÁ, Barbora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vydání první. Praha, 207 pp. 2017.
Publisher Portál, s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00097178
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-262-1195-2
Keywords in English Autism; Autism Spectrum Disorder; Children; Pupils; Education; Disorder; Parents
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Changed: 6/4/2018 22:47.
Abstract
Tato odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu deskriptivní formou pro uplatnění společenské relevance tak, aby výsledky byly čtivé a využitelné pro společnost. Byla kladně recenzovaná dvěma obecně uznávanými odborníky na poruchy autistického spektra formou lektorských posudků. Týká se přesně vymezeného problému, a to poruch autistického spektra, obsahuje formulaci metodologie, zvoleny byly nástroje kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Jsou splněny formálními atributy odborné knihy jako odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury a souhrn v aspoň jednom světovém jazyce. Kniha má přidělen kód ISBN. Výsledek realizuje původní výsledky, které vznikly činnostmi splňujícími požadavky manuálu Frascati na činnosti ve VaVaI a které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Výsledek má široké společenské uplatnění, využijí jej rodiče dětí s poruchami autistického spektra, jejich rodiny, pedagogové, asistenti pedagoga, studenti nejrůznějších oborů, do kterých problematika spadá, sympatizanti i široká veřejnost. Kniha přináší autentické výpovědi rodičů, jednotlivé kazuistické studie, výsledky výzkumů a postřehy odborníků o tom, jak se žije s autismem v současné době. Nabízí čtenáři pohled na to, co funguje a co naopak, i když by teoreticky fungovat mělo, v praxi selhává. V oblasti inkluzivního vzdělávání dětí s postižením přinesla značné změny novela školského zákona a prováděcí vyhláška. Kniha má poodhalit, zda se pro děti s autismem a jejich rodiny něco změnilo, jak je vše implementováno do praxe a jejich každodenního života.
Abstract (in English)
This book presents original research results in a descriptive form for applying a social relevance so that the results are readable and usable for society. The book was reviewed by two experts in autism spectrum disorders. It relates to a precisely defined issue, autism spectrum disorders, and contains methodology formulation. Both quantitative and qualitative research tools for data collection have been chosen. Formal attributes of a professional book as references to literature in the text, a list of literature, and a summary in world language are fulfilled. The book has an ISBN. The result has been generated by activities meeting the requirements of the Frascati manual for R & D activities carried out by the author or team of which the author was a member. The result can be widely used by society, especially parents and teachers of children with autism spectrum disorders, their families, teaching assistants, students of various disciplines, sympathizers, and the general public. The aim of this book is to help create a better understanding of autism for the reader through the examples of practice found throughout this book so that the people with autism can live better lives among us. This book summarizes what we already know about autism on a theoretical basis and offers authentic testimonies of parents, teachers, teaching assistants, specialists and also research results, in order to demonstrate what life with autism is like in the 21st century world. It offers insight into successful practices and also presents and analyzes practices that still fail to be fulfilled, even though the theories state that these practices should work consistently. The approaches towards the education of children with special educational needs are constantly changing due to the new legislation that highlights inclusion. The book reveals whether or not the mindset of society has changed towards children with autism and their families and demonstrates the results of how implementing the practices found in the book affects the lives of children with autism and their families. The statements and stories of others found in the book can help primarily parents, along with others who have or work with children with autism in everyday life.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 5/3/2024 11:16