SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc (First aid). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 pp. ISBN 978-80-210-7020-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name První pomoc
Name (in English) First aid
Authors SAIBERTOVÁ, Simona.
Edition 1. dotisk 1. vyd. Brno, 86 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-210-7020-2
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 31/7/2017 11:13.
Abstract
Učební texty obsahují základní poznatky sloužící pro výuku neodkladné první pomoci v přednemocniční péči. Jsou určeny především pro nelékařské zdravotnické obory. Jejich cílem je poskytnutí základních informací a teoretických poznatků potřebných ke správnému a účelnému provádění první pomoci s ohledem na bezpečnost zachránce i zachraňovaného. V posledních letech došlo k velkému vývoji a změnám v poskytování první pomoci za účelem co nejvíce zjednodušit první pomoc a dosáhnout tak co největšího benefitu pro postižené. První pomoc ve svém principu nevyžaduje žádné speciální vybavení a jako taková je přístupná a srozumitelná široké populaci. Tato publikace poskytuje základ informací podle nejnovějších studií a doporučení odborných společností a slouží jako odrazový můstek k praktické výuce a nácviku postupů první pomoci.
Abstract (in English)
Learning texts contain basic information used for teaching first aid in emergency pre-hospital care. They are primarily intended for paramedical disciplines. Their aim is to provide basic information and theoretical knowledge necessary for the correct and efficient implementation of first aid with regard to the safety of both the rescuer and the rescued. In recent years there have been a number of developments and changes in the provision of first aid in order to simplify first aid as much as possible and to achieve the greatest benefit for those afflicted. First aid in principle does not require any special equipment and as such it is accessible and comprehensible to the general population. This publication provides the basis of information according to the latest studies and recommendations of professional societies and serves as a springboard for practical education and training in first aid procedures.
PrintDisplayed: 12/5/2021 08:26