SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. 464 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost
Název česky Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost
Název anglicky Measures of protection of rights in public administration - their system and effectiveness
Autoři SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL.
Vydání Praha, 464 s. Právní instituty, 2017.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství odborné knihy
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-647-0
Klíčová slova česky veřejná správa, subjektivní práva, ochrana, soudnictví, správní řád
Klíčová slova anglicky Public Administration; rihgts; protection; Justice; Code of Administrative Procedure; term
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Změněno: 13. 9. 2017 15:53.
Anotace
Publikace se zaměřuje na problematiku subjektivních práv a požadavku jejich ochrany, ve sféře veřejné správy, a to z hlediska systémového a s ohledem na jejich efektivnost. Přibližuje podstatu veřejné správy, která je spojena s ovlivňováním subjektivních práv v souvislosti s různými formami jejího uplatňování. Jednotlivé kapitoly monografie se zaměřují na jednotlivé prostředky ochrany subjektivních práv, které ve veřejné správě lze nalézt, přičemž ty jsou hodnoceny nejenom z hlediska právní úpravy samotné, ale také z hlediska jejich uplatnění v reálné praxi, čímž publikace nastavuje pomyslné zrcadlo a dává doporučení de lege ferenda. Důraz je přitom kladen na systémové pojetí, kdy se práce snaží přiblížit, kromě prostředků tradičních, i prostředky nové, spojené s recentním vývojem veřejné správy a s jejím možným budoucím působením.
Anotace anglicky
The monograph focuses on the issue of subjective rights and the need of their protection in the sphere of public administration, from a systemic point of view and with regard to their effectiveness. Monogarph approaches the nature of public administration, which is related to the influence of subjective rights in relation to the various forms of its application. The individual chapters of the monograph focus on the individual measures of protection of subjective rights that can be found in public administration, which are evaluated not only from the point of view of legal regulation itself but also from the point of view of their application in real practice, thus setting up the imaginary mirror and making de lege ferenda. Emphasis is placed on the systemic approach, when the monograph tries to approach, besides traditional means as well as new means connected with the recent development of public administration and its possible future action.
Návaznosti
GA13-30730S, projekt VaVNázev: Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 12. 2019 09:19