SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ. Žaloba podle § 66 odst. 4 s.ř.s. pro prosazování ochrany životního prostředí. In HANÁK, Jakub; PRŮCHOVÁ, Ivana a kol.. Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 205-221, 17 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 595. ISBN 978-80-210-8597-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Žaloba podle § 66 odst. 4 s.ř.s. pro prosazování ochrany životního prostředí
Autoři SVOBODA, Tomáš a Anna CHAMRÁTHOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Kontrolní mechanismy při prosazování ochrany životního prostředí, od s. 205-221, 17 s. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, edice Scientia, sv. č. 595, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
ISBN 978-80-210-8597-8
Klíčová slova česky správní žaloba; veřejný zájem; EIA; dotčená veřejnost
Klíčová slova anglicky administrative action; public interest; EIA; the public concerned
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: JUDr. Anna Chamráthová, učo 378809. Změněno: 25. 4. 2018 10:22.
Anotace
Příspěvek napřed stručně charakterizuje žalobu ve veřejném zájmu podle § 66 SŘS, a to především její variantu uvedenou v odst. 4 tohoto ustanovení. Dále se zabývá možným využitím této žaloby v právu životního prostředí, tj. existencí ustanovení, která mohou zakládat žalobní legitimaci ve veřejném zájmu, v zákonech týkajících se životního prostředí a okruhem subjektů oprávněných k podání této žaloby. Následně je v příspěvku provedena komparace s právní úpravou na Slovensku a na jejím základě návrhy de lege ferenda k využití § 66 odst. 4 SŘS v právu životního prostředí.
Anotace anglicky
The paper briefly characterise the action to protect the public interest under art. 66 Code of Administrative Justice, mainly its type under subsection 4 of the article mentioned. Then the paper deals with the possible use of the action in Environmental Law, i. e. the existence of provisions in Environmental Law acts setting forth this type of action and the entities entitled to filing this action. The last part of the paper contains a comparison with the Slovak legislation and suggestions on possible future legislative changes based on it.
VytisknoutZobrazeno: 19. 6. 2019 15:08