JANÍK, Miroslav. Jak učitelé německého jazyka užívají ve výuce angličtinu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost , o.s., 2017, roč. 27, č. 1, s. 104-135. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2017-1-104.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jak učitelé německého jazyka užívají ve výuce angličtinu
Název česky Jak učitelé německého jazyka užívají ve výuce angličtinu
Název anglicky How German language teachers use English in their lessons
Autoři JANÍK, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost , o.s. 2017, 1211-4669.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00102105
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2017-1-104
Klíčová slova česky mnohojazyčnost;jazykový repertoár;jazykové jednání;jazyková politika;oborová didaktika;výuka německého jazyka po angličtině;konverzační analýza;interakce;struktura IRF
Klíčová slova anglicky multilingualism;linguistic repertoire;language practice;language policy;foreign language didactics;teaching German after English;conversation analysis;teaching situation;IRF structure
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 22. 2. 2019 15:39.
Anotace
V předkládané studii jsme se zaměřili na užívání angličtiny učiteli ve výuce němčiny jako dalšího jazyka (po angličtině). V teoretické části je představeno naše chápání jazyka a jazykového jednání ve vztahu k mnohojazyčnosti a jazykové politice. V této studii pojímáme jazyky ve smyslu jazykových repertoárů, mnohojazyčnost pak jako schopnost užívat (na různé úrovni) tři a více jazyky. Pod pojmem jazyková politika (policy) rozumíme jak procesy státní politiky („top-down“), které mají tendenci podporovat aditivní pojetí mnohojazyčnosti, tak procesy jazykové politiky ve školní třídě („bottom-up“), která je založena na jazykovém jednání (především učitelů) a zahrnuje (mimo jiné) legitimizaci jazyků prostřednictvím jejich užívání. Hlavní výzkumná otázka byla stanovena: jak jsou organizovány situace ve výuce německého jazyka, ve kterých učitel užívá anglický jazyk. Výzkumný vzorek tvoří 28 videonahrávek hodin německého jazyka na druhém stupni základní školy a jejich transkripty. Před představením metody analýzy – konverzační analýzy – a jejím teoretickým ukotvením je popsána jednotka analýzy – výuková situace – a postup, jak jsme ji identifikovali. V následující části studie jsou prezentovány výsledky. Z hlediska struktury byla v identifikovaných situacích patrná struktura iniciace–odpověď–zpětná vazba (IRF) v různých modifikacích. Z analýzy vyplývá, že učitelem užitá angličtina je patrná ve výuce německého jazyka v komentářích a nápovědách. Pokud byla angličtina užita v komentáři, pak se často jednalo o rozšíření zpětné vazby na předešlou žákovu odpověď, nebo komentář sloužil jako výklad, ve kterém bylo podporováno metalingvistické povědomí. Nápovědy, ve kterých byl patrný anglický jazyk, byly užity jako reakce na problém či chybu (často nesouvisející s angličtinou) v žákově odpovědi. V takovém případě byla v nápovědách přítomna metalingvistická vodítka, která měla vést žáky k sebeopravě. Z výsledků studie sice vyplývá, že užívání anglického jazyka je přirozeným jazykovým jednáním učitelů, které má vést k rozvoji německého jazyka, ale nebylo možné identifikovat ucelený didaktický přístup učitelů k užívání anglického jazyka a k podpoře mnohojazyčnosti.
Anotace anglicky
In this study we have focused on how teachers use English language in teaching German as a second foreign language (after English). In the theoretical part, languages and language practices in relation to multilingualism and language policy are introduced. In this study we understand languages as linguistic repertoire and multilingualism as the ability to use (at various levels) three or more languages. Language policy is understood not just on the state level („top-down“) which prefers to separate languages, but also as language policy based on teachers language practices (“bottom-up”) which includes permitting languages through their usage. The main research question is how teaching situations are organized in which the teacher’s use of English in teaching German is evident. The research sample consisted of video recordings of 28 lessons of German as a foreign language at lower-secondary schools (including their transcripts). Following the introduction of the method of analysis – conversation analysis – and its theoretical background, we define the unit of analysis, i.e. the teaching situation and the process of its identification. In the subsequent part of the study, the research findings are presented. As far as the structure of the identified teaching situations is concerned, it is clear that they mostly follow the initiation – response – feedback (IRF) pattern in various modifications. The analysis suggests that teachers’ use of English language in German teaching is mostly present in comments and as part of giving a clue. If the English language was present in a teacher’s comment, it usually developed the feedback on pupils’ utterance or it served as an explanation, in which the metalinguistic knowledge of languages was supported. Clues in which the English language was evident were usually used as a reaction to a problem or a mistake (often not connected to English language). In such cases the English language was used to provide metalinguistic clues that were meant to help the pupil with self-repair. They suggest that for the teachers using English is a common language practice for developing pupils’ German. On the other hand, no clear systematic didactic approach for using of English and multilingualism development was evident.
Návaznosti
MUNI/A/1277/2016, interní kód MUNázev: Výzkum učení a vyučování cizím jazykům (Akronym: AKTEV VI.)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum učení a vyučování cizím jazykům, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 03:43