ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 pp. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text
Authors ŽATECKÁ, Eva.
Edition 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno, 152 pp. Učebnice PrF MU, sv. 514, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7288-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 28/11/2017 13:07.
Abstract
Multimediální učební text Trestní právo hmotné a procesní – zvláštní část, je autorsky zpracován již jako třetí, doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena především posluchačům bakalářských studijních oborů na Právnické fakultě MU, ale je volně přístupná i veřejnosti. Trestněprávní materie je zaměřena na zvláštní část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných multimediální formou (přiložené CD) a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.
Abstract (in English)
Multimedia textbook of Criminal Law and Procedure - special part is already processed as supplemented and revised third edition. The textbook is intended primarily to the students of bachelor study programs at the Faculty of Law, Masaryk University, but it is open to the public of course. Criminal materia is focused on a specific part of the criminal law and criminal procedure and takes into account the needs and objectives of the bachelor's studies. There is a set of practical examples arranged in the form of multimedia and assigned to the individual chapters as part of the textbook. The purpose of these examples is to repeat, practice and fix the theoretical knowledge contained in each chapter and also for encouraging students' ability to think of them in the broader context.
PrintDisplayed: 20/4/2021 13:49