VRUBEL, Martin, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Jiří MARTINEC, Nikola PAŠTRNÁKOVÁ, Michaela STEJSKALOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie. první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 103 s. ISBN 978-80-210-8894-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie
Název česky Speciální a inkluzivní vzdělávání - přehledové studie
Název anglicky Special and Inclusive Education - Peer Review Studies
Autoři VRUBEL, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Martin FIALA (203 Česká republika, domácí), Michaela FIALOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří MARTINEC (203 Česká republika, domácí), Nikola PAŠTRNÁKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Michaela STEJSKALOVÁ (703 Slovensko, domácí), Kateřina ŠIMČÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jan VIKTORIN (203 Česká republika, domácí) a Marie VÍTKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, 103 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00100302
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-8894-8
Klíčová slova česky přehledová studie; speciální pedagogika; inkluzivní pedagogika; škola; žák; problémové chování; rizikové chování; sociální znevýhodnění; kreativita; baterie INPP
Klíčová slova anglicky Peer Review study; Special education; Inclusive education; School; Pupil; Problem behavior; Risk behavior; Social disadvantages; Creativity; INPP battery
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Klára Dobrovolná, DiS., učo 84416. Změněno: 11. 3. 2018 19:50.
Anotace
Odborná publikace Speciální a inkluzivní vzdělávání – přehledové studie je tematicky rozdělena na oblast věnující se prevenci problémového chování, oblast sociálního znevýhodnění a oblast zabývající se poruchami učení. První tři kapitoly se věnují významu prevence problémového chování u dětí, mladých dospělých a adolescentů, čtvrtá kapitola se zabývá tematizací sociálního znevýhodnění ve speciální pedagogice, pátá kapitola se věnuje úrovni kreativity u jedinců s dyslexií a kapitola šestá nahlíží na možnosti odstraňování poruch učení pomocí testové baterie INPP. Zdrojem vědeckých prací byly databáze Web of Science, EBSCO, ERIH, odborné časopisy Speciální pedagogika a Adiktologie a diplomové a dizertační práce z oblasti speciální pedagogiky. Publikace je důležitým příspěvkem v oblasti metodologie ve speciální pedagogice, neboť dokládá šíři možného využití výzkumné metody přehledových studií pro rozvoj vědeckého i praktického rozměru speciální pedagogiky.
Anotace anglicky
The publication Special and Inclusive Education - Peer Review Studies are thematically divided into a problem prevention area, a social disadvantage area and a learning disability area. The first three chapters deal with the importance of prevention of problem behavior in children, young adults and adolescents, the fourth chapter deals with the theme of social disadvantage in special pedagogy, the fifth chapter deals with the level of creativity in individuals with dyslexia and the chapter The sixth examines the possibilities of eliminating learning disabilities using the INPP test battery. The source of scientific work was the Web of Science, EBSCO, ERIH, expert journals Special pedagogy and Adiktology and diploma and doctoral theses from special pedagogy. The publication is an important contribution in the field of methodology in special pedagogy as it demonstrates the breadth of the possible use of the research method of surveying for the development of the scientific and practical dimensions of special pedagogy.
Návaznosti
MUNI/B/1418/2016, interní kód MUNázev: Výzkum ve speciální pedagogice v přehledových a případových studiích (Akronym: VSPPS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2020 14:13