MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie. Rehabilitácia, Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 247-259. ISSN 0375-0922. doi:.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie
Název anglicky Possibilities of respiratory rehabilitation in hemato-oncologic patients - a case report
Autoři MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ.
Vydání Rehabilitácia, Bratislava, LIEČREH s.r.o. 2018, 0375-0922.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport and fitness sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Doi http://dx.doi.org/
Klíčová slova česky onkologie; hematoonklogie; nádor; způsoby terapie; fyzikální terapie; respirační fyzioterapie; inspirační odporový trénink
Klíčová slova anglicky oncology; hemato-oncology; tumour; methods of therapy; physical therapy; respiratory therapy; inspiration resistance training
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Robert Vysoký, Ph.D., učo 249274. Změněno: 9. 1. 2019 11:21.
Anotace
Východisko: Hematologické malignity jsou heterogenní skupinou onemocnění, které s sebou nesou výskyt různých akutních plicních komplikací. Pacienti s hematoonkologickým onemocněním se po úspěšně ukončené léčbě setkávají s dekondicí, která se projevuje zejména únavou, nevýkonností, slabostí a námahovou dušností. Zařazení respiračního tréninku (RT) s prvky fyzioterapie se tedy jeví jako vhodná varianta pro snížení pocitu únavy, optimální mechaniku dýchání, posílení dechového svalstva, snížení pozátěžové dušnosti, toleranci zátěže a zvýšení adherence k pohybovým aktivitám. Soubor a metody: V kazuistické studii sledujeme změny u probandky J.Ž. (věk: 72 let, výška: 162 cm, váha: 54 kg, dominantní horní končetina: pravá). Vlastní studie probíhala od půlky září do konce prosince 2017. Pro posouzení síly dýchacích svalů byly MIP a MEP měřeny pomocí Miro RPM, společnosti MS Spiro, Lewiston, USA před a po 12týdenním tréninku dýchacích cest. Elasticita hrudníku byla hodnocena pomocí antropometrie hrudníku, kvalita dechu pomocí videonahrávky dechového stereotypu ve stoji v kombinaci s kineziologickým rozborem v průběhu testu flexe paží v lehu na zádech. Výsledky: Při aspekci stoje zepředu došlo ke snížení napětí m. trapezius - pars descendens vlevo a tím ke zlepšení postavení ramenních pletenců. Zvýšená aktivita svalů oblasti krku, zejména m. SCM a mm. scaleni bilat., v jejich posturální funkci přetrvává. U pacientky stále převládá horní typ dýchání, ale pozorujeme výrazně menší elevaci ramenních pletenců a nedochází k tak výrazné migraci hrudního koše kraniálně, jako při vyšetření vstupním. Závěry: Využití prvků dechové rehabilitace, kde kombinujeme techniky RF a RT, je pro pacienty s hematoonkologickými malignitami bezpečná za předpokladu dodržení všech kritérií pro nastavení vstupních hodnot RT a v kombinaci s průběžnými kontrolami kvality provedení fyzioterapeutem. Jeví se, že vyšší význam má u pacientů , kteří ani před onemocněním pravidelně nesportovali. Může tedy sloužit jako příprava na následný kardiotrénink, pro jeho snazší průběh a následnou lepší adherenci k pohybové aktivitě.
Anotace anglicky
Basis: Hemato-oncologic malignances are heterogenous group of illnesses that brings the appearance of various acute lung complications. Patients with hemato-oncologic disease encounter after successfully finished treatment decondition that is manifested mainly by tiredness, inefficiency, weakness and dyspnoea. Inclusion of respiratory training (RT) with physiotherapy elements seems to be a suitable variant to decrease the feelings of tiredness, to optimize the mechanics of breathing, strenghten the respiratory muscles, decrease the post load dyspnoea, to increase the tolerance of load and the adherence to motion activities. Group and methods: In this case report we monitored the changes of our proband J.Z. (age: 72 years old, height: 162 cm, weight: 54 kg, dominant upper limb: right). The study was performed sine the half of September to the end od December 2017. MIP and MEP value to assess the strenght of respiratory muscles were measured via Micro RPM, MS comp., Spiro, Lewinston, USA before and after the 12 week training of respiratory pathways. Thorax elasticity was assessed via thorax antropometry, breath quality via videorecord of breathing stereotype at stand in combination with kinesiologic analysis during the arm test in supine position. Results: Observing the standing position from front we noticed the decreased tonus of m. trapezius - pars descendens on the left side and therefore improvement of arm girdles position was observed. Increased activity in the neck area, especially m. SCM, mm. scaleni bilaterally persists in their postural function. Upper type of breathing in the patient still persists, but lower elevation of arm girdles can be observed, connected with lower migration of thorax in cranial direction comparing to the entrance examination. Conclusion: Use of respiratory rehabilitation elements, with combination of RF and RT is safe in patients with hemato-oncologic diseases supposing abinding all criteria for setting the entrance values of RT and in combination with continuous quality control by a physiotherapist. It seems that this therapy has more significant importance in patients who did not perform any sport regularly before the disease. It can therefore serve as a preparation for following cardio-training, for its easier process and subsequently better adherence to physical activity.
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2019 17:03